iegģoskeoÚe Jebove!

meesceJeej- efheMeeŘe ceesŘeve Řelego&Meer (Ŗeeś)

efnbot Oece& ęebLeeW ceW GuuesefKele efnbot Oece& ke‚e Ske‚ õele mebmke‚ej nw~ Jewmes Yeer cenejeį^ ceW ceeie&Meer<e& ceen ke‚es õele-lŔeewnejeW ke‚e ceen ke‚ne peelee nw~ efheMeeŘeceesŘeve Ŗeeś kes‚ efove Deke‚eue ce=lŔeg ke‚es ōeehle efhelejeW ke‚e Ŗeeś ke‚jves ke‚e efkeMes<e cenlke neslee nw~ Fme efove Meebefle kes‚ GheeŔe ke‚jves mes ōesle Ŕeesefve ke efpevnW Yetle-ōesle mes YeŔe kŔeehle nes GvnW efhelej oes<e mes cegefÚe‚ efceueleer nw~ Fme efove õele, mveeve-oeve, pehe-nesce Deewj efhelejeW kes‚ efueS Yeespeve, kem$e Deeefo osvee GÚece nw~ Fme Ŗeeś ke‚ce& …eje kŔeefÚe‚ Deheves efhelejeW ke‚es Meebefle ōeoeve ke‚jlee nw leLee GvnW ōesle Ŕeesefve mes cegefÚe‚ efoueelee nw~ Fme efove leerLe& mveeve, pehe-lehe Deewj õele kes‚ hegCŔe mes $e+Ce Deewj heeheeW mes ŕgöke‚eje efceuelee nw~ FmeefueS Ŕen mebŔece, meeOevee Deewj lehe kes‚ efueS ŖesÖ efove nw~ Fme efove Yeiekeeve efke<Ceg ke‚er DeejeOevee ke‚er peeleer nw efpememes leve, ceve Deewj Oeve kes‚ ke‚<öeW mes cegefÚe‚ efceueleer nw~

cebieueJeej-13 efomebyej- ŖeeroÚe peŔebleer

cenejeį^ ceW ŖeeroÚe peŔebleer ke‚eHe‚er OetceOeece mes ceveeF& peeleer nw~ ef$eoske ye«ˇe, efke<Ceg Deewj censMe kes‚ DebMe ŖeeroÚee$esŔepeer nQ~ ceeie&Meer<e& hetefCe&cee ōeoes<e ke‚eue ceW mce=efleieeceer Deewj mce=eflecee$eevegievlee ke‚ns peeves keeues ceneŔeesies’ej ŖeeroÚee$esŔepeer ke‚e pevce ngDee Lee~ oÚe YeieJeeve meleer DevegmetFŔee Deewj cenef<e& Deef$e kes‚ heg$e nQ~ Oece& ęebLeeW kes‚ Devegmeej Yeiekeeve efke<Ceg kes‚ henues DeJeleej Ŗeer meveke‚eefo cegefve ceeves ieS nQ, peyeefke‚ otmejs kejen Dekeleej, leermejs veejo Dekeleej, ŘeewLes vej-veejeŔeCe, heebŘeJeW ke‚efheue cegefve lees ŕ"JeW oÚee$esŔe Dekeleej nQ~ oÚee$esŔe ceW F&’ej Skeb iegģ oesveeW ôhe meceeefnle nQ efpeme ke‚ejCe FvnW Ŗeer iegģoskeoÚe Yeer ke‚ne peelee nw~

iegģJeej- metŔe& ke‚er Oeveg mebõe‚ebefle

Oeveg mebõe‚ebefle DeLee&le metŔe& ke‚e Oeveg jeefMe ceW ōekesMe~ Ŕen ceue Ŕee Kej ceeme ke‚nueelee nw~ Fme efove metŔe& Gheemevee ke‚e Keeme cenlke nw~ ke<e& Yej ceW metŔe& ke‚er 12 mebõe‚eefleŔeeb Deeleer nQ DeLee&le Ske‚ ceen ceW metŔe& ke‚er Ske‚ mebõe‚ebefle nesleer nw~ peye-peye metŔe& ke‚e ye=nmheefle ke‚er jeefMeŔeeW õe‚ceMe: Oeveg Skeb ceerve ceW ōekesMe neslee nw, leye-leye ceue ceeme Ŕee Kej ceeme ke‚nueelee nw~ Fme oewjeve efkekeen, ie=n ōekesMe, ogke‚eve ke‚e MegYeejbYe veneR efke‚Ŕee peevee ŘeeefnS~

MeefveJeej- mebke‚įer Ŗeer ieCesMe ŘelegLeea

efkeIvenlee& Yeiekeeve ieCesMe mecemle mebke‚öeW ke‚e njCe ke‚jves keeues nQ~ Fveke‚er hetpee Deewj õele ke‚jves mes meYeer ke‚<ö otj nes peeles nQ~ ieCesMe megKe ke meewYeeiŔe ōeoeve ke‚jves keeues oske nQ~ Fme õele ceW efkeŇee-yegefś kes‚ mkeeceer ieCesMe leLee Řebűcee ke‚er DeIŔe& mes hetpee ke‚jves ke‚e efkeOeeve nw~ Fme efove megyen mveeveeefo mes efveke=Úe neske‚j mkeŘŕ kem$e OeejCe ke‚j Ghekeeme jKee peelee nw~ mebOŔee meceŔe ceW ke‚Lee megveer peeleer nw~ jele ceW Řebűcee ke‚es DeIŔe& oske‚j Yeespeve efke‚Ŕee peelee nw~ ĎieCesMe hegjeCeí ceW Ďmebke‚<öer ŘelegLeer&í kes‚ õele ke‚e DeefleŖesÖ he‚ue yeleeŔee ieŔee nw~ Ssmeer ceevŔelee nw efke‚ ieCesMe Yeiekeeve ke‚er hetpee pees kŔeefÚe‚ Ŗeśe Deewj YeefÚe‚ Yeeke mes ke‚jlee nw Gme kŔeefÚe‚ ke‚er meYeer kŔeeefOeŔeeW ke‚es ieCesMepeer nj uesles nQ~ meYeer ōeke‚ej kes‚ efkeIve leLee yeeOeeDeeW mes kŔeefÚe‚ ke‚es cegefÚe‚ efceueleer nw~ ieCesMepeer MegYe-ueeYe ōeoeve ke‚jles nQ Deewj cebieueke‚ejer nQ~ Deheves YeÚe‚eW hej ōemeVe neske‚j GvnW ceveeskeebefŕle he‚ue osles nQ~

 

 

yees}s leejs

Ď11 efomebyej mes 17 efomebyej 2016í

 

ces<e : JŔeefÚe‚iele Deewj JŔeeJemeeefŔeke‚ eEpeoieer ceW keg‚ŕ Gleej-ŘeŐ{eJe ke‚e meecevee ke‚jvee heŐ[ meke‚lee nw hejbleg efke‚meer lejn efnccele ke‚jkes‚ Ŕeefo Ŕen Hes‚me efveke‚eue efueŔee peeS lees DeevesJeeuee meceŔe ueeYeke‚ejer nesiee~ Deheveer metPeyetPe kes‚ yeue hej Deehe Deheves efJejesefOeŔeeW kes‚ <e[dŔeb$eeW ke‚es efJeHe‚ue ke‚jves ceW meHe‚ue jnWies~ LeesŐ[s meceŔe kes‚ efueS ve lees efke‚meer ke‚es ke‚pee& osvee nw Deewj ve ner ke‚pee& uesvee nw~ ke‚evetveer cemeueeW ceW meHe‚uelee ōeehle nesves kes‚ hetCe& Ŕeesie nQ~

 

Je=<e : Deehekes‚ ōesce mebyebOeeW ceW ōeieeŐ{lee DeeSieer Deewj nes meke‚lee nw peuoer ner Deeheke‚e Ŕen ōesce mebyebOe efJeJeen kes‚ ie"yebOeve ceW yeoue peeS~ Deeheke‚e peerJevemeeLeer Deehemes LeesŐ[e veejepe nes meke‚lee nw~ meePesoejer ceW ke‚esF& JŔeeheej ke‚jves ke‚er meesŘe jns nQ lees Ŕen meePesoejer YeefJe<Ŕe ceW Deehekes‚ efueS ueeYeoeŔeke‚ efmeś neWieer~ Deeheke‚er Jen meye FŘŕeSb hetCe& nesieer efpeveke‚e Deehe mehevee osKee ke‚jles Les~ Deehekes‚ JŔeJenej Je DeŘŕs ke‚eŔeeX kes‚ ke‚ejCe meceepe ceW Deeheke‚e ceeve-mecceeve yeŐ{siee~

 

efceLegve : Ŕeefo Deehe Deheveer jŘeveelceke‚ efõe‚ŔeeDeeW hej mener {bie mes OŔeeve oWies lees Deehe Gmekes‚ DeeßeŔe&peveke‚ heefjCeece hee meke‚les nQ~ Deheves hegjeves ke‚eŔeeX mes yeesj neske‚j Deehe keg‚ŕ veŔee ke‚jves ke‚er meesŘeWies efpemeceW Meg§ ceW Deeheke‚es LeesŐ[er ke‚ef"veeFŔeeW ke‚e meecevee ke‚jvee heŐ[ meke‚lee nw uesefke‚ve yeeo ceW Deheves efce$eeW Je menŔeesefieŔeeW ke‚er ceoo mes Deehe Gve ke‚ef"veeFŔeeW ke‚es otj ke‚j heeSbies~

 

ke‚ke&‚ : Dee@efHe‚me ke‚er jepeveerefle ceW ve heŐ[W kešŔeeWefke‚ Ŕen Deeheke‚es hejsMeeveer ceW [eue meke‚leer nw~ pe§jle heŐ[ves hej meeefLeŔeeW ke‚er ceoo veneR efceue mekes‚ieer~ Ŕeefo Deehe efke‚meer uesve-osve ke‚es Deheves he#e ceW ceesŐ[ves ke‚e ōeŔeeme ke‚j jns nQ lees Deehekes‚ meHe‚ue nesves ke‚er mebYeeJevee nw~ Deee|Leke‚ eqmLeefle DeŘŕer nesieer Deewj Deehe möe@ke‚ ceekex‚ö ceW Yeer keg‚ŕ efveJesMe ke‚j heeSbies~ Ŕeefo Deehe efJeosMe Ŕee$ee ke‚er Ŕeespevee yevee jns nQ lees Ŕen Deeheke‚er DeeMeeDeeW ke‚er Dehes#ee yengle peuoer leŔe nes meke‚leer nw~

 

eEmen : Deeheke‚es efpeve ŘeerpeeW ke‚er uebyes meceŔe mes FŘŕe Leer, ęeneW ke‚er Devegket‚uelee kes‚ ke‚ejCe Jes meye Deeheke‚es Oeerjs-Oeerjs ōeehle nesleer Řeueer peeSieer~ Deehekes‚ Deemeheeme ke‚e ceenewue ke‚eHe‚er meke‚ejelceke‚ jnsiee pees peerJeve ceW Deeies yeŐ{ves ceW Deeheke‚er meneŔelee ke‚jsiee~ JeeCeer ke‚er ceOegjlee kes‚ ke‚ejCe Deehe Ske‚ DeŘŕs JeÚe‚e kes‚ §he ceW peeves peeSbies~ heefjJeej ceW ke‚esF& ceebieefueke‚ ke‚eŔe& nes meke‚lee nw~

 

ke‚vŔee : Deeheke‚e DeelceefJe’eeme LeesŐ[e [ieceiee meke‚lee nw, efpemes Deeheke‚es mebYeeues jKeves ke‚er ke‚esefMeMe ke‚jveer nw~ Deheves efce$eeW kes‚ Deemeheeme nesves kes‚ yeeJepeto Yeer Deehe Kego ke‚es ke‚eHe‚er Dekes‚uee cenmetme ke‚j meke‚les nQ~ Deheveer ke‚erceleer ŘeerpeeW ke‚es LeesŐ[e mebYeeueke‚j jKeW DevŔeLee Jes Kees Ŕee Řeesjer nes meke‚leer nQ~ peesefKeceYejs ke‚eŔe& ke‚jves ceW vegke‚meeve nes meke‚lee nw~ Ssmeer heefjefmLeefleŔeeW ke‚e meecevee ke‚jvee heŐ[ meke‚lee nw, pees Deeheke‚es efJeŘeefuele ke‚j meke‚leer nQ~

 

leguee : Ŕeefo Deeheke‚es ke‚eŔeeX ke‚es hetCe& ke‚jves ceW efokeške‚leW cenmetme nes jner nQ lees Kego ke‚es hejsMeeve ke‚jves ke‚er peien mebŔece mes ke‚ece ueW~ Fme yeele ke‚e DeJeMŔe OŔeeve jKeW efke‚ ke‚ef"ve meceŔe ceW nesMe mes ke‚ece uesves ke‚er meyemes pŔeeoe DeeJeMŔeke‚lee nesleer nw~ hegjeveer yeerceeefjŔeeb efHe‚j mes GYejke‚j meeceves Dee meke‚leer nQ FmeefueS mesnle kes‚ ōeefle ueehejJeener ve yejleW~ JŔeLe& kes‚ Jeeo-efJeJeeo mes Kego ke‚es yeŘeeke‚j jKeW Jejvee yeske‚ej ke‚er GuePeveeW ceW Heb‚me meke‚les nQ~

 

Je=efßeke‚ : Deee|Leke‚ §he mes Deeheke‚er eqmLeefle ke‚eHe‚er meg¬Ő{ nesieer~ ke‚esF& hegjevee $e+Ce Yeer Deoe efke‚Ŕee pee meke‚lee nw~ heeefjJeeefjke‚ peerJeve ceW meecebpemŔe Deewj ōemeVelee ke‚eŔece jnsieer~ Ŕeefo Deehe jepeveerefle mes pegŐ[s nQ lees Deheveer meeceLŔe& ke‚es efmeś ke‚jves kes‚ efueS Deeheke‚es yengle mes DeJemej ōeehle neWies~ Ske‚ JŔeeJemeeefŔeke‚ JŔeefÚe‚ kes‚ §he ceW ke‚esF& veŔee efJeŘeej ōeefleheeefole efke‚Ŕee pee meke‚lee nw~ Oeve ke‚e Deeieceve henues ke‚er Dehes#ee yengle yesnlej nesiee~ Deehe Iejsuet meeceeve hej KeŘee& ke‚jWies~ leveeJe kes‚ meceŔe ceW Deehekes‚ efce$e Deewj MegYeefŘebleke‚ Deeheke‚er ceoo kes‚ efueS Deehekes‚ Deemeheeme ceewpeto jnWies~

 

Oeveg : Deiej mejke‚ej ke‚er lejHe‚ mes Deeheke‚e ke‚esF& ke‚ece Deöke‚e ngDee nw lees Jen peuoer ner hetje neslee efoKeeF& osiee~ pees ueesie hejer#ee, ōeefleŔeesefielee kes‚ ceeOŔece mes mejke‚ejer veewke‚jer ōeehle ke‚jves kes‚ FŘŕgke‚ nQ, Gveke‚er Ŕen FŘŕe peuoer ner hetjer nesieer~ GŘŘe heoemeerve ueesieeW kes‚ meeLe mebheke&‚ yeŐ{eves ke‚e ceewke‚e ōeehle nesiee~ Deeheke‚es ke‚F& pe§jer Hew‚meues uesves heŐ[ meke‚les nQ, efpemeke‚e MeeŔeo keg‚ŕ ueesie efJejesOe Yeer ke‚jW~

 

ceke‚j : heeefjJeeefjke‚ mecemŔeeDeeW kes‚ ke‚ejCe ceve hejsMeeve nes meke‚lee nw efpememes Gyejves kes‚ efueS efke‚meer ke‚jeryeer efce$e Ŕee mebyebOeer kes‚ meeLe meueen-ceMeefJeje ke‚jvee He‚eŔeoscebo efmeś nesiee~ Deeheke‚er meYeer ōeke‚ej ke‚er FŘŕeSb Deewj Deeke‚eb#eeSb hetjer nesves ke‚e meceŔe Dee Řegke‚e nw, efpemeceW Deehekes‚ efce$e Yeer Deehekes‚ meeLe neWies~ ģke‚e ngDee Oeve peuoer ner he«ehle nesiee Deewj Deye leke‚ efpeleveer Yeer Deee|Leke‚ hejsMeeefveŔeeb Řeueer Dee jner LeeR Jes meye otj neWieer~

 

kegb‚Ye : DeYeer leke‚ efpeleveer Yeer Deee|Leke‚ hejsMeeefveŔeeb Deeheke‚es lebie ke‚j jner LeeR, DeŘeeveke‚ De¬MŔe nes peeSbieer Deewj Deeheke‚es Meebefle ōeoeve ke‚jWieer~ meůsyeepeer ceW mebueive ve neW, DevŔeLee vegke‚meeve nes meke‚lee nw~ Deiej Deehe veS DeJemej kes‚ hetCe& ueeYe kes‚ efueS Keespe ke‚jWies lees Yeer Deehekes‚ ke‚efjŔej peerJeve ke‚e ęeeHe‚ Thej ŘeŐ{siee~ Dee@efHe‚me kes‚ JeeleeJejCe ceW yengle DeŘŕe leeuecesue Fbefiele nw, pees Deeheke‚es neLe ceW efueS ngS ke‚eŔeeX hej DeŘŕer ōeke‚ej OŔeeve keW‚efűle ke‚jves ceW ceoo ke‚jsiee~

 

ceerve : ueehejJeeefnŔeeW ke‚er Jepen mes Deheves ke‚eŔeeX ke‚es meceŔe hej hetje ke‚j heeves ceW Deeheke‚es efokeške‚leW Dee meke‚leer nQ, efpemekes‚ ke‚ejCe mes yeeo ceW ke‚eŔee&efOekešŔe ke‚er Jepen mes Deeheke‚es leveeJe cenmetme nes meke‚lee nw~ ke‚evetveer ceeceueeW ceW Heb‚mes ngS nQ, lees GvnW meguePeeves ke‚e mener meceŔe Dee ieŔee nw~ Deheves efKeueeHe‚ pee jner heefjefmLeefleŔeeW ke‚es Deehe Deheves efveŔeb$eCe ceW ke‚j heeSbies~ mJeemLŔe mebyebOeer efokeške‚leW Dee meke‚leer nQ, efpeveke‚e Demej JŔeeJemeeefŔeke‚ Deewj DeeefLe&ke‚ mlej hej osKeves ke‚es efceuesiee Deewj Deeheke‚es ceeveefmeke‚ DeJemeeo hewoe nes meke‚les nQ~

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa