peue keer yetbo heefke$e nw, peue peerkeve DeeOeej

peue kee vee Deeoj kejWs, peue peeS mebmeej

ceneje<^ ceW peue kee pees mebke GlheVe ngDee nw Fmehej Deehekee keee kenvee nw?

-efkeMeeue jeepeeoe, efkeuesheeue&s

peue keer yetbo heefke$e nw, peue peerkeve DeeOeej

peue kee vee Deeoj kejWs, peue peeS mebmeej

peue peeS mebmeej ceesieer DeeheeOeeheer

peue kees keLe& yeneles kes nQ Demeueer heeheer

Deepe keer efeblee es[es efeblee kej uees keue keer!

Ske yebto Yeer keLe& ve peeves osvee peue keer!!

ceQ meele meeue mes jele-efove Yeiekeeve keer hetpee kej jne ntb, hej cegPes Fefle kejoeve veneR efceuee Deye ceQ keee keb?

-kesjejece eewOejer, meevehee[e

meele meeue mes kej jns, efpeme F&ej kee Oeeve

Gmeves lees os ner jKee, legcekees nj kejoeve

legcekees nj kejoeve neLe heebke keer leekele

Gvekees Yetue ieS nes yeme hetpee ceW keeeW jle?

Deheves keceeX mes efceues peerkeve ceW meewieele!

yeves efve"uues Ietceesies lees pevece ueieWies meele!!

peye meYeer ye[s ueesie efyevee he{s-efueKes meheue nes ieS nQ leye ceQ keeeW he{tb?

-meveer, ceeuee[

efkeee kee DeeOeej ner, ceevees GVeefle cetue

Gmes es[ves keer veneR, kejvee Yeejer Yetue

kejvee Yeejer Yetue Deiej lees nes heleevee

pees vee he{les-efueKeles jesles nceves peevee

ken censMe keefke Deiej ceebieveer vee nes efYe#ee!

cesjer ceevees hetjer kej uees Deheveer efMe#ee!!

nceejs efnbogmLeeve ves efkemeer eefme Kesue kee Deeefke<keej keeeW veneR efkeee?

- pescme hejsje, meebleeegpe kesm

eewmej Deewj jceue kees osKees, ee Kesuees Melejbpe

efnbogmLeeveer Kesue nQ, megve uees ehe[t iebpe

megve uees ehe[t iebpe nceeje ieguueer [b[e

Kesue keyeer ye[e ngDee keeMeer kee heb[e

ye[e Kee& nes peelee Deeeeeflele KesueeW hej!

keneb efyevee hewmeeW kes Kesueer peeleer eewmej!!

leerLe&mLeeveeW ceW cejveskeeues ueesie hegCekeeve nesles nQ ee heeheer?

-lespesb Mecee&, ieg[ieebke

heehe hegCe kee Hewmeuee, Flevee vee Deemeeve

Fmes es[ os F&Me hej, cele yeve let Yeiekeeve

cele yeve let Yeiekeeve kece& kej Des heejs

efpemekee mecee efveke nes Gmes ceewle ner ceejs

ken censMe keefkejee kej hetpee Dee&ve peehe!

Deewj ener keesefMeMe kej lesjs neLeeW vee nes heehe!!

Fbmeeve kees meye keeeW veneR efceuelee? meye kewmes efceue mekelee nw?

-nueerce Keeve, cegjeoeyeeo

meye Deeoceer kees efceues, yengle ye[er nw yeele

uesefkeve efceuelee nw keneb, {tb{s meejer jele

{tb{s meejer jele Kelce nes peelee peerkeve

leve Yeer jesieer neslee peuelee jnlee nw ceve

Iegles Iegles Ske efove peekej meeses keye!

cegPekees ueielee nw keneR efceuelee nesiee meye!!

nceejs Ske veslee peer DeMe& mes heMe& hej Dee ieS nQ Deye nce keee kejW?

-jIegkeerj, keueeCe

kegmeer& keer ceefncee ye[er, kegmeer& kee mecceeve

kegmeer& ner meyekeg ngF&, kegmeer& ner F&ceeve

kegmeer& ner F&ceeve Fmes heeves kees YeeF&

kejles Gues meerOes keece ve ueppee DeeF&

ken censMe keefke peekej kejvee ceelecehegmeer&!

efpeme ueer[j keer efve peeS heekej Deewj kegmeer&!!

cegPes Yeeeveke kecej oo& nes jne nw Fmekee keesF& Fueepe yeleeSb~

-Meeblee kepeefjee, Ieekeeshej

kecej oo& kee peeve uees, keskeue ener Fueepe

Deeies kees Pegkevee veneR, ener peeve uees jepe

ener peeve uees jepe kepeve Yeer veneR G"evee

Deiej G"eee lees vee "erke nes nceves peevee

kecej oo& mes heeref[le nceves heeS ieebke Menj!

ieuele jnve-menve kes eueles ogKeleer jns kecej!!

veMee keewve mee Dee neslee nw?

-efyenejerueeue epeeheefle, veeueemeesheeje

veMee efkemeer Yeer eerpe kee, neslee yegje ngpetj

Deemeceeve mes efiej he[s, Dekes he[s Kepetj

Dekes he[s Kepetj ngF& Oeve keer yeyee&oer

leve kees heke[s jesie kens pevelee DehejeOeer

pees Yeer kejles kemeve osKe uees peekej oMee!

kewmes Deemeceeve mes Oejleer hej ues Deelee veMee!!

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa