DeHe‚Jeen mes ceŘeer YeieoŐ[

meecevee mebJeeooelee/ JeejeCemeer

ke‚ue jepeIeeö hegue kes‚ heeme yeeyee peŔe iegģoske kes‚ DeeŔeesefpele ke‚eŔe&õe‚ce ceW oeshenj DeŘeeveke‚ YeieoŐ[ ceŘeves mes Keyej efueKes peeves leke‚ ke‚jerye 24 ueesieeW kes‚ cejves ke‚er metŘevee nw, peyeefke‚ IeeŔeueeW ke‚er mebKŔee Yeer mewke‚Ő[eW ceW hengbŘe ieF& nw~ yeleeŔee pee jne nw efke‚ ke‚eŔe&õe‚ce mLeue kes‚ yeieue ceW ner iebieepeer ke‚e hegue Lee, efpemeceW ke‚ehe‚er meejs ueesie efiej ieS~ cegKŔe efŘeefke‚lmeeefOeke‚ejer [e@. keeryeer efmebn kes‚ Devegmeej 24 ke‚er ceewle ngF& nw, peyeefke‚ DeYeer leke‚ 70 peKceer meeceves DeeS nQ~ keneR ceLegje mes peŔeiegģoske mebmLeeve kes‚ ceeref[Ŕee ōeYeejer ke‚e yeŔeeve DeeŔee nw efke‚ hegue ötöves ke‚er Dehe‚keen mes keejeCemeer ceW yeŐ[e neomee ngDee nw~ efpeuee ōeMeemeve ves Yeer ueesieeW ke‚es Deeies yeŐ{ves mes jeske‚e~ neomes kes‚ yeeo cegKŔeceb$eer DeefKeuesMe Ŕeeoke ves ce=leke‚eW kes‚ heefjpeveeW ke‚es heebŘe-heebŘe ueeKe ģheS ke‚er ceoo ke‚er yeele ke‚ner nw~ peyeefke‚ ōeOeeveceb$eer vejWű ceesoer ves Ieövee hej og:Ke peleeŔee Deewj ce=leke‚ kes‚ heefjpeveeW ke‚es oes-oes ueeKe leLee IeeŔeueeW ke‚es 50-50 npeej ģheS ke‚er ceoo osves ke‚er Iees<eCee ke‚er nw~

Řeboewueer Deewj keejeCemeer kes‚ yeerŘe iebiee hegue kes‚ heeme ceŘeer YeieoŐ[ kes‚ yeeo ōeMeemeefveke‚ leewj hej S[erpeer uee@ Sb[ Dee@[&j ves 12 ueesieeW kes‚ ceewle ke‚er yeele ke‚ner nw~ 18 ueesieeW kes‚ Meke jeceveiej Demheleeue ceW ōeMeemeve …eje hengbŘeeS ieS nQ, neueebefke‚ IeeŔeueeW ke‚er mebKŔee ueieeleej yeŐ{ jner Leer~ ōeMeemeve ke‚er Deesj mes oekes lees jenle Deewj yeŘeeke kes‚ nQ ceiej Yeejer YeerŐ[ kes‚ Řeueles ceewkes‚ hej hengbŘeves ceW SbyegueWme ke‚es ke‚eHe‚er ceMekeške‚le ke‚jveer heŐ[er~ YeieoŐ[ ke‚er metŘevee kes‚ yeeo ke‚F& SbyegueWme ke [e@kešöjeW ke‚er öerce jepeIeeö hegue efmLele IeöveemLeue hej hengbŘeer~

Meefvekeej ke‚es Řeboewueer efmLele [gceefjŔee ceW DeeŔeesefpele nesveskeeues peŔe iegģoske kes‚ meceeiece ceW keejeCemeer ke‚er Deesj mes iebiee hej yeves ueieYeie [sŐ{ efke‚ueesceeröj uebyes jepeIeeö hegue Ŕee [he‚efjve hegue hej ceŘeer YeieoŐ[ ke‚er kepen mes Yeejer YeerŐ[ ke‚e jsuee ceewkes‚ hej ceewpeto Lee~ ö^wefhe‚ke‚ kŔekemLee Okemle nesves mes ōeMeemeve ke‚es Yeer jenle Deewj yeŘeeke kes‚ oewjeve mecemŔeeSb Dee jner LeeR~ ōeMeemeve ves Yeejer YeerŐ[ ke‚es osKeles ngS jepeIeeö hegue ke‚e jemlee jeske‚ efoŔee Lee~ ōeMeemeve ke‚e peesj IeeŔeueeW ke‚es lelke‚eue efŘeefke‚lmeke‚erŔe meneŔelee GheueyOe ke‚jeves hej Lee~ meyemes ke‚jeryeer Demheleeue jeceveiej ceW IeeŔeueeW ke‚es Yespee ieŔee, neueebefke‚ DevŔe ke‚jeryeer DemheleeueeW ceW Yeer Deueö& peejer ke‚j efŘeefke‚lmee meskee ke‚er kŔekemLee ke‚er ieF&~

Menj ceW npeejeW-npeej ueesie pelLeeW ke‚er Mekešue ceW Ietce jns Les~ GvnW iebiee Gme heej peevee Lee melmebie mLeue hej~ Ssmes ceW iebiee heej ke‚jves kes‚ efueS cenpe oes ner hegue Les Ske‚ jepeIeeö hegue Deewj otmeje efke’emegbojer hegue~ jepeIeeö hegue mes ke‚eŔe&õe‚ce mLeue vepeoerke‚ Lee efuenepee YeerŐ[ ke‚e oyeeke Fme hegue hej yeŐ{lee ieŔee~ DebęespeeW kes‚ peceeves ke‚e yevee jepeIeeö hegue, [he‚efjve efye«pe Deewj ceeuekeerŔe hegue kes‚ veece mes Yeer Yeer peevee peelee nw~ Fmekes‚ Ske‚ Deesj yeveejme nw lees otmejs efmejs hej nw Řeboewueer efpeuee~ YeerŐ[ kes‚ Yeejer oyeeke ke‚es Fme hegue hej efveŔebef$ele ke‚jves kes‚ efueS ke‚esF& "esme hueeve veneR Lee~ YeÚe‚eW ceW yegpegieeX ke ceefnueeDeeW ke‚er mebKŔee pŔeeoe nesves mes Ske‚ yeej ngF& YeieoŐ[, Deblele: yeske‚eyet nes ieF&~

 

 

Deewj yeesjs ceW ner 11 ke‚jesŐ[ ģheS ueske‚j yeQke‚ hengbŘe ieŔee ke‚ejesyeejer

meecevee mebJeeooelee / Deeieje

heebŘe efove yeeo Kegues yeQke‚eW ke‚es ueske‚j hegefueme Deueö& Leer ceiej Yeejer cee$ee ceW kew‚Me pecee ke‚jveskeeues ke‚ejesyeejer yesefhe‚õe‚ Les~ Deeieje ceW lees Ske‚ mejehe‚e ke‚ejesyeejer yeesjs Deewj yewieeW ceW 11 ke‚jesŐ[ ģheS jKeke‚j Dekes‚ues ner yeQke‚ hengbŘe ieŔee~ yeQke‚ kes‚ yeenj Řesefke‚bie ceW hegefueme ves ceeceuee heke‚Ő[e Deewj efnoeŔele oske‚j ŕesŐ[ efoŔee~ Leevee njerheke&le #es$e efvekeemeer mejehe‚e ke‚ejesyeejer ke‚e efke‚veejer yeepeej ceW Řeeboer ke‚e ke‚ejesyeej nw~ ke‚ejesyeejer ke‚ej mes mebpeŔe huesme efmLele DeeF&meerDeeF&meerDeeF& yeQke‚ ceW kew‚Me pecee ke‚jves hengbŘes~ yeQke‚ kes‚ yeenj Řesefke‚bie ke‚j jner hegefueme ves ke‚ej ke‚er leueeMeer ueer lees ef[iieer ceW yeesjer Deewj Deeies jKes oes yewieeW ceW ģheS Yejs efceues~ ke‚ejesyeejer ves yeleeŔee efke‚ kes 11 ke‚jesŐ[ ģheS yeQke‚ ceW pecee ke‚jves DeeS Les~ heebŘe efove yeQke‚ yebo jnves mes kew‚Me DeefOeke‚ nes ieŔee~ Fbmheskešöj njerheke&le ves GvnW jeske‚ efueŔee~ efyevee megj#ee kes‚ Dekes‚ues ner Flevee kew‚Me ueske‚j Deeves hej Yeejer veejepeieer peleeF&~ kew‚Me mes mebyebefOele ke‚eiepeele osKeke‚j GvnW efnoeŔele oske‚j ŕesŐ[ efoŔee~ yeQke‚ kes‚ Deboj kew‚Me hengbŘeeves kes‚ efueS hegefueme Yeer meeLe ieF&~

 

 

cebefoj hej ke‚er ieF& leesŐ[ke‚ ke‚ej&keeF&

meecevee mebJeeooelee / veF& cegbyeF&

veF& cegbyeF& Menj ceW DekewOe Oeeefce&ke‚ mLeueeW hej vŔeeŔeeueŔe kes‚ DeeosMeevegmeej efme[ke‚es Skeb cevehee ves ke‚ej&keeF& ke‚jves ke‚er "eve ueer nw~ peeveke‚ejer kes‚ Devegmeej ke‚eshejKewjves meskešöj-2 ceW yeves nvegceeve cebefoj hej Deue megyen cevehee kes‚ Deefleõe‚ceCe efkejesOeer heLeke‚ ves ke‚ej&keeF& ke‚jles ngS cebefoj ke‚es leesŐ[ [euee~ Deefleõe‚ceCe efkeYeeie kes‚ meneŔeke‚ DeeŔegÚe‚ [e@. kew‚ueeMe ieeŔeke‚keeŐ[, ke‚eshejKewjves efkeYeeie kes‚ meneŔeke‚ DeeŔegÚe‚ DeMeeske‚ ceŐ{keer, Deefleõe‚ceCe efkeYeeie kes‚ DeOeer#eke‚ ke‚eues, DeefYeŔeblee efhebheues meefnle Yeejer mebKŔee ceW hegefueme yeue ke‚er ceewpetoieer ceW leesŐ[ke‚ ke‚ej&keeF& ke‚es Debpeece efoŔee ieŔee~ yeleeŔee peelee nw efke‚ cebefoj DeefiveMeceve oue ke‚es oer ieF& peien hej yeveeŔee ieŔee Lee~ veeseföme osves kes‚ yeeo ke‚ej&keeF& ke‚er ieF&~ GÚe‚ leesŐ[ke‚ ke‚ej&keeF& mes mLeeveerŔe jefnkeeefmeŔeeW ceW cevehee kes‚ ōeefle jes<e kŔeehle efoKeeF& os jne nw~ ke‚F& veeieefjke‚ Ŕen Yeer ke‚nles vepej Dee jns nw efke‚ efnbot Oece&mLeue ke‚es ner cevehee leLee efme[ke‚es efveMeevee yevee jner nw~

 

 

nJee ceW ner ĎnJeeí nes peeSieer heeke‚-Řeerveer hejceeCeg efcemeeFue

efnbogmLeeve ves 39,000 ke‚jesŐ[ ģheS ceW efke‚Ŕee meewoe

meecevee mebJeeooelee / veF& efouueer

Řeerve-heeke‚ ke‚er hejceeCeg efcemeeFueeW ke‚es Deye efnbogmLeeve nkee ceW ner ceej efiejeSiee~ Ŕen efmemöce, efnbogmLeeve ves 39,000 ke‚jesŐ[ ģheS ceW ôme kes‚ yeerŘe ceesmö S[keebm[ SŔej ef[he‚Wme efmem?öce kes‚ efueS mecePeewlee efke‚Ŕee nw~

efnbogmLeeve Deewj ôme kes‚ yeerŘe ceesmö S[keebm[ SŔej ef[he‚Wme efmemöce kes‚ efueS mecePeewlee ngDee nw~ ōeOeeveceb$eer vejWű ceesoer Deewj ôme kes‚ je<ö^heefle kueeefoceerj hegefleve ves Meefvekeej ke‚es Fme mebyebOe ceW nmlee#ej efke‚S~ met$eeW kes‚ Devegmeej Fme mecePeewles kes‚ lenle efnbogmLeeve heebŘe Sme-400 ö^eŔebhe‚ Sböer efcemeeFue ef[he‚Wme efmemöce kes‚ efueS 39 npeej ke‚jesŐ[ ģheS osiee~ Ŕes efcemeeFueW efove Deewj jele oesveeW meceŔe oeieer pee meke‚leer nQ~ Sme-400 ôme ke‚e meyemes DeeOegefveke‚ SŔej ef[he‚Wme efmemöce nw~ Fmes ôme ves meerefjŔee ceW lewveele ke‚j jKee nw~ Fme efmemöce kes‚ peefjS ôme meerefjŔee kes‚ je<ö^heefle yeMej Deue Demeo kes‚ meceLe&ve ceW yeceyeejer ke‚j jne nw~ Fme efmemöce mes 300 efveMeeves ö^wke‚ efke‚S pee meke‚les nQ Deewj 400 efke‚ueesceeröj leke‚ 36 öejiesö ke‚es Metö efke‚Ŕee pee meke‚lee nw~ Fme efmemöce kes‚ meWefmeeföke j[ej möeruLe SŔejõe‚ehešö ke‚es Yeer öw^ke‚ ke‚j meke‚les nQ~ möeruLe SŔejõe‚ehešö ke‚es DevŔe efmemöce mes ö^wke‚ veneR efke‚Ŕee pee meke‚lee~

Fve efcemeeFueeW kes‚ peefjS efnbogmLeeve vŔetefkešueŔej heekej hueebö Deewj yeŐ[s mejke‚ejer ohešlejeW ke‚er megj#ee ke‚jves ceW me#ece nesiee~ Fmekes‚ meeLe ner efnbogmLeeve ke‚es Řeerve Deewj heeefke‚mleeve mes hejceeCeg efcemeeFueeW mes Yeer megj#ee efceuesieer~ ceesoer Deewj hegefleve kes‚ yeerŘe YeejleerŔe veskeer kes‚ efueS efōe‚iesö kes‚ efvecee&Ce ke‚es ueske‚j Yeer mecePeewlee ngDee~ meeLe ner ceuöer öeefmke‚bie kes‚ceeske-226 nsueerke‚e@höj hej Yeer oesveeW osMeeW ceW menceefle yeveer Leer~ ceesoer mejke‚ej Deeves kes‚ yeeo mes efnbogmLeeve ves j#ee #es$e ceW ke‚F& cenlkehetCe& meewos efke‚S nQ~ FveceW meesefkeŔele ke‚eue kes‚ mewvŔe Gheke‚jCeeW kes‚ Deheęes[ kes‚ efueS 100 efyeefueŔeve [e@uej ke‚e meewoe ngDee nw~ efheŕues cenerves efnbogmLeeve ves ōe‚ebme kes‚ meeLe 36 jehe‚sue ueŐ[eke‚t efkeceeveeW kes‚ efueS 8.8 efyeefueŔeve [e@uej ke‚e meewoe efke‚Ŕee nw~

 

 

Deheves ner ueesieeW hej yece yejmee jner nw heeke‚ mesvee

meecevee mebJeeooelee/ peccet

heeefke‚mleeve kes‚ GÚejer kepeerefjmleeve ceW mesvee …eje Deelebke‚keeefoŔeeW kes‚ efKeueehe‚ ŘeueeS pee jns DeefYeŔeeve ke‚er ceej keneb kes‚ Deece ueesieeW ke‚es Yeer Pesueveer heŐ[ jner nw~ Dehe‚ieeefvemleeve mes meös meerceeF& Fueeke‚eW ceW Ďpeye&-S-DepŐye' veece mes ŘeueeS heeefke‚mleeveer mesvee kes‚ DeefYeŔeeve ke‚er kepen mes npeejeW heMletveeW ke‚es Iej-yeej ŕesŐ[ ke‚j peeve yeŘeeves kes‚ efueS Dehe‚ieeefvemleeve peevee heŐ[e nw~

heeefke‚mleeveer mesvee Deewj keeŔegmesvee kes‚ nceues ke‚er kepen mes npeejs heeefke‚mleeveer heMletve peeve yeŘeeves kes‚ efueS Dehe‚ieeefvemleeve kes‚ KeesMle Yeeie ieS~ Dehe‚ieeefvemleeve hengbŘes Ssmes ner Ske‚ heeefke‚mleeveer heMletve ke‚nles nQ, Ďheeefke‚mleeveer mejke‚ej ves efyevee efke‚meer Řesleekeveer kes‚ DeŘeeveke‚ ner nceejs Fueekes‚ ceW yece yejmeeves Megô ke‚j efoS~ nceW Ŕen Yeer veneR yeleeŔee ieŔee efke‚ nce kešŔee ke‚jW Deewj peeSb ke‚neb?'

Gveke‚e Deejeshe nw efke‚ heeefke‚mleeve efke‚meer ve efke‚meer yeneves mes nceW leyeen ke‚jves ceW ueiee ngDee nw~ Gveke‚e ke‚nvee nw efke‚ ueieeleej nceueeW ke‚er kepen mes ve kes‚keue Gveke‚er efpeboieer, yeefuke‚ mebheefÚe Deewj cekesefMeŔeeW ke‚es Yeer vegke‚meeve hengbŘee nw~ Ske‚ DevŔe heMletve ves ke‚ne efke‚ leeefueyeeve ke‚es Kelce ke‚jves kes‚ yeneves heeefke‚mleeveer mesvee Deheves jemles ceW Deeves keeueer nj ŘeerŐpe ke‚es leyeen ke‚j os jner nQ~ ken ke‚nles nQ, Ďpees Řeue leke‚ veneR meke‚les Les, GvnW Yeer Deheveer peeve yeŘeeves kes‚ efueS Yeeievee heŐ[e~ meercee heej ke‚jves kes‚ oewjeve efke‚me lejn ke‚er cegefMke‚ueeW ke‚e meecevee ke‚jvee heŐ[e Ŕen ceQ yelee Yeer veneR meke‚lee~'

 

 

GÚejer yeieoeo ceW efkemhe‚esö

35 ueesieeW ke‚er ceewle

SpeWmeer / yeieoeo

Fjeke‚ kes‚ GÚejer yeieoeo ceW peveepes kes‚ oewjeve ngS DeelceIeeleer efkemhe‚esö ceW 35 ueesie ceejs ieS Deewj 63 DevŔe ueesie IeeŔeue nes ieS~ hegefueme Skeb Demheleeue kes‚ DeefOeke‚eefjŔeeW ves yeleeŔee efke‚ Ŕen nceuee Meefvekeej oeshenj kes‚ meceŔe Meeye Fueekes‚ ceW ngDee~ DeeFefmeme ves Fme nceues ke‚er efpeccesoejer ueer nw~ Fme meboYe& ceW Gmeves Deheves mes pegŐ[er meceeŘeej SpeWmeer Deceeke‚ kes‚ peefjS yeŔeeve peejer efke‚Ŕee~ DeeFefmeme kes‚ Fme oekes ke‚er mkeleb$e ôhe mes hegef<ö veneR nes heeF& nw uesefke‚ve Ŕen Keyej DeeFefmeme mes pegŐ[s meceeŘeej mebie"ve kes‚ peefjS DeeF& nw~ Ŕen nceuee Ssmes meceŔe ngDee nw peye Fjeke‚er megj#ee yeue ceesmegue Menj ke‚es DeeFefmeme kes‚ ke‚ypes mes cegÚe‚ ke‚jeves kes‚ efueS yeŐ[s DeefYeŔeeve ke‚er lewŔeejer ke‚j jns nQ~ Deleerle ceW Yeer ŘejcehebefLeŔeeW ves mejke‚ej kes‚ efveŔeb$eCe keeues Fueeke‚eW ceW Deelebke‚er nceues efke‚S nQ~ Fjeke‚ ceW neue kes‚ cenerveeW ceW ke‚F& yece Oeceekes‚ ngS nQ~

 

 

heueke‚ Peheke‚les ner GŐ[e osles Les heeme&ue

meecevee mebJeeooelee / ke‚uŔeeCe

ke‚uŔeeCe jsuekes hegefueme ke‚er meerDeeF&[er ye«ebŘe ves huesöhe‚e@ce& hej mes heeme&ue Řegjeveskeeues Ske‚ ieQie ke‚es heke‚Ő[e nw~ Ŕen efiejhešleejer meermeeröerkeer Het‚öspe kes‚ DeeOeej hej ngF& nw~ meerDeeF&[er kes‚ keefjÖ efvejer#eke‚ meboerhe Debyeesmes ke‚er metŘevee hej Deefcele keg‚ceej efmebn (24) leLee MegYece efmebn (20) veeceke‚ oesveeW ŘeesjeW ke‚es ke‚uekee kes‚ keeIeesyee veiej PeesheŐ[heůer mes heke‚Ő[e ieŔee nw~ hegefueme …eje hetŕleeŕ ke‚er ieF& efpemeceW DeejesefheŔeeW ves Dehevee iegveen ke‚yetue ke‚j efueŔee~ GvneWves yeleeŔee efke‚ efheŕues heebŘe meeueeW mes Řeesjer pewmeer keejoeleeW ke‚es Debpeece os jns nQ Deewj meWö^ue jsuekes leLee kesmöve& jsuekes ceW ke‚F& iegveen kes‚ ceeceues ope& nQ~

 

 

 

 

ĎŖeerJeemleJe ke‚es ceQ veneR peeveleerí

yelee oW efke‚ GÚe‚ oesveeW Deejesheer Megõe‚keej ke‚es ke‚uŔeeCe kes‚ huesöhe‚e@ce& vebyej-5 hej pewmes ner hekeve Skešmeōesme DeeF& lees GvneWves huesöhe‚e@ce& hej jKes efke‚meer DevŔe kŔeefÚe‚ kes‚ heeme&ue ke‚es G"eke‚j ö^sve ceW ŘeŐ{e efoŔee~ osKeves ceW ueielee Lee efke‚ Fve ueesieeW ke‚e ner heeme&ue nesiee Ŕeefo ke‚esF& hetŕleeŕ Yeer ke‚jlee Lee lees Deheves Deeheke‚es heeme&ue ke‚eŔee&ueŔe ke‚e cepeotj yelee efoŔee ke‚jles Les~ meerDeeF&yeer ye«ebŘe ke‚es peye Fme yeele ke‚er peeveke‚ejer ngF& lees GvneWves huesöhe‚e@ce& hej ueies meermeeröerkeer ke‚es osKevee Megô efke‚Ŕee efhe‚j GÚe‚ oesveeW Deejesheer ke‚es Gvekes‚ efvekeeme mLeeve mes heke‚Ő[e~ ke‚uŔeeCe kes‚ huesöhe‚e@ce& mes efpeme heeme&ue ke‚er Řeesjer ke‚j jns Les, Gme heeme&ue ke‚e kepeve 80 efke‚ueesęeece Lee~ DeejesefheŔeeW ves yeleeŔee efke‚ Gveke‚e Ske‚ Deewj meeLeer Deefveue GHe&‚ DeVee Yeer Meeefceue nw pees efke‚ he‚jej nw~

DepeŔe efmebn / cegbyeF&

cegbyeF& kes‚ meQke‚Ő[eW hegefuemeJeeueeW Deewj ueieYeie 23 [e@kešöjeW kes‚ meeLe efpeme ceesnve ōemeeo ŖeerJeemleJe Gmeke‚e yesöe ke‚eefle&ke‚ ŖeerJeemleJe meefnle hetjs ŖeerJeemleJe heefjJeej ves ke‚jesŐ[eW ģheS ke‚er "ieer ke‚er nw~ GÚe‚ ŖeerJeemleJe heefjJeej ueesieeW ke‚es Peebmes ceW uesves kes‚ efueS jepeveerefleke‚ nefmleŔeeW mes ueske‚j yeŐ[s hegefueme DeefOeke‚ejer Deewj veeceŘeerve efhe‚uceer ueesieeW kes‚ veeceeW Deewj meeLe KeeRŘes ieS he‚esöes ke‚e Fmlesceeue ke‚jlee Lee~ "ies ieS Ske‚ [e@kešöj ke‚er ceeveW lees "ie ŖeerJeemleJe heefjJeej ke‚es peevevesJeeueeW ke‚er efuemö ceW efhe‚uce DeefYeves$eer efceefve<ee ueebyee Yeer Leer hej efceefve<ee ke‚e ke‚nvee nw efke‚ Jen GvnW veneR peeveleer~

yelee oW efke‚ oes mes DeefOeke‚ hegefuemeJeeueeW Deewj 23 [e@kešöjeW ke‚es efveJesMe kes‚ yeoues 180 mes 350 ōeefleMele Jeeef<e&ke‚ yŔeepe oj osves ke‚e ueeueŘe oske‚j ke‚jesŐ[eW ģheS "ieves kes‚ yeeo mes ŖeerJeemleJe heefjJeej Deewj Gveke‚e heeö&vej OeceXű efvekebg‚Ye he‚jej nQ~ Fme ceeceues ke‚er peebŘe cegbyeF& hegefueme ke‚er DeeefLe&ke‚ DehejeOe MeeKee ke‚j jner nw~ TbŘes yŔeepe oj heeves ke‚er ueeueŘe ceW efpeve 23 [e@kešöjeW ves ueieYeie 35 ke‚jesŐ[ ģheS efveJesMe efke‚S nQ GvneR ceW mes Ske‚ [e@kešöj ves yeleeŔee nw efke‚ efhe‚uce DeefYeves$eer efceefve<ee ueebyee ŖeerJeemleJe heefjJeej kes‚ Iej Deewj heeefö&ŔeeW ceW Deeleer-peeleer Leer~ kešŔee Jen Yeer ŖeerJeemleJe kes‚ Ŕeneb efveJesMeke‚ yeveke‚j peeleer Leer Ŕee ke‚esF& Deewj yeele Yeer Leer? Fme yeejs efceefve<ee ke‚es peye cewmespe Yespeke‚j hetŕe ieŔee lees Gveke‚e peJeeye DeeŔee efke‚ Ŕen ŖeerJeemleJe heefjJeej ke‚ewve nw? ceQ veneR peeveleer nbt~ Deehe ke‚es ieuele peeveke‚ejer oer ieF& nw~ JeneR ŖeerJeemleJe heefjJeej …eje "ies ieS Ske‚ [e@kešöj ke‚e ke‚nvee nw efke‚ Jen ke‚F& yeej efceefve<ee ueebyee ke‚es ŖeerJeemleJe heefjJeej kes‚ Iej Deewj heeefö&ŔeeW ceW osKe Řegkes‚ nQ~ [e@kešöj ke‚e Ŕen Yeer ke‚nvee nw efke‚ ceesnve Deewj ke‚eefle&ke‚ ŖeerJeemleJe efceefve<ee kes‚ DeueeJee ke‚F& yeŐ[er efhe‚uceer nefmŔeeW kes‚ veece efveJesMeke‚eW kes‚ meeceves ueslee Lee Deewj Gvekes‚ mebyebOe nesves ke‚er yeele ke‚ne ke‚jlee Lee~ ŖeerJeemleJe heefjJeej Deewj efvekebg‚Ye kes‚ efKeueehe‚ meyetleeW ke‚es hegKlee ke‚jves kes‚ GŲsMŔe kes‚ DeeefLe&ke‚ DehejeOe MeeKee kešŔee Gve efhe‚uceer ueesieeW kes‚ yeŔeeve uesieer? Ssmee hetŕves hej hegefueme GheeŔegÚe‚ Sme.peŔekeg‚ceej ves ke‚ne efke‚ ŖeerJeemleJe heefjJeej kes‚ meeLe efhe‚uceer ueesieeW kes‚ mebyebOe Les Ŕee veneR? Fmeke‚e GvnW keg‚ŕ helee veneR nw~ ceeceues ke‚er peebŘe peejer nw~

 

 

hesö^esue-[erpeue efHe‚j ngDee cenbiee

meecevee mebJeeooelee / veF& efouueer

mejke‚ejer lesue efkeheCeve ke‚bheefveŔeeW ves 1 ģheS 34 hewmes ōeefle ueeröj ke‚er oj mes yeŐ{esÚejer ke‚er nw~ Fmeer lejn [erpeue kes‚ oece Yeer 2 ģheS 37 hewmes ōeefleueeröj yeŐ{eS ieS nQ~ veF& ojW ke‚ue ceOŔe jeef$e mes ueeiet nes ieFň~ neue kes‚ oewj ceW efŕöhegö yeŐ{esÚejer kes‚ yeerŘe Ŕen ke‚ehe‚er lespe yeŐ{esÚejer nw~ oes cenerves ceW Ŕen ueieeleej heebŘekeeb ceewke‚e nw, peye hesö^esue kes‚ oece yeŐ{eS ieS nQ~ lesue ke‚befheveŔeeW ves ke‚erceleeW ceW yeŐ{eslejer ke‚er Iees<eCee ke‚er, efpemeceW jepŔe kes‚ Meguke‚ Meeefceue veneR nQ~ Fmemes henues 4 Dekešötyej ke‚es Yeer hesö^esue Deewj [erpeue kes‚ oeceeW ceW yeŐ{eslejer ngF& Leer~ leye [eruej ke‚ceerMeve yeŐ{ves mes hesö^esue kes‚ oeceeW ceW 14 hewmes ōeefle ueeröj Deewj [erpeue ceW 10 hewmes ueeröj ke‚er yeŐ{eslejer ke‚er ieF& nw~

 

 

 

heeogke‚e jepe

heewjeefCeke‚ ke‚eue ceW ke‚nles nQ efke‚ Ŗeerjece kes‚ Jeve peeves hej Yejle ves jepeieŲer hej Ŗeerjece ke‚er heeogke‚e jKeke‚j 14 meeue leke‚ DeŔeesOŔee ke‚e Meemeve mebYeeuee Lee~ Fme oewjeve Jes Ŗeerjece kes‚ otle Ŕee ōeefleefveefOe ke‚er lejn ner Yejle ke‚e JŔeJenej Je ke‚eŔe&ōeCeeueer jner~ ke‚ce& ceW Yeer DeeŘejCe ceW Yeer~ Fme ke‚efueŔegie ceW efHe‚j heeogke‚e jepe ke‚e Deeieceve ngDee nw~ [eŔejskešö leefceuevee[g ceW heeogke‚e jepe Glej DeeŔee nw~ cegKŔeceb$eer peŔeueefuelee yeerceejer kes‚ ke‚ejCe jepeke‚epe mes otj nQ~ Ssmes ceW GvneWves Deheveer heeogke‚e heveerj mesuJece ke‚es oer nw~ heveerj mesuJece ke‚es heesö&He‚esefueŔees lees efceuee nw, hej jepeieŲer Ŕeeveer cegKŔeceb$eer ke‚e heo veneR efoŔee ieŔee nw~ 22 efmelebyej mes 68 meeue ke‚er peŔeueefuelee yeerceej nQ Deewj leefceuevee[g cegKŔeceb$eer efJenerve~ neue ceW peŔeueefuelee ke‚e KeŐ[eTb efmebnemeve hej jKeke‚j Meemeve Řeueeves kes‚ efueS heveerj mesuJece ke‚es ueeŔee ieŔee nw~ heveerj mesuJece heeogke‚e GHe&‚ KeŐ[eTb kes‚ efke‚leves yeŐ[s j#eke‚ meeefyele nesles nQ, Ŕen lees DeevesJeeuee JeÚe‚ ner yeleeSiee, hej Flevee lees leŔe nes ieŔee nw efke‚ heeogke‚eDeeW mes leefceuevee[g ke‚es keg‚ŕ pŔeeoe ner ōesce nw~ 22 meeue henues Yeer Ssmee ner ngDee Lee peye lelke‚eueerve cegKŔeceb$eer Scepeer jeceŘebűve yeerceej heŐ[s lees Gvekes‚ menŔeesieer oes cebef$eŔeeW ke‚es cegKŔeceb$eer ke‚e heesö&He‚esefueŔees lees efoŔee ieŔee, hej cegKŔeceb$eer veneR yeveeŔee ieŔee~ Fme Fefleneme ke‚es peŔeueefuelee ke‚er heeogke‚e ke‚es OeejCe ke‚j heveerj mesuJece ves ognjeŔee nw~

Ske‚ veŔee keg‚öerj GŇeesie

leepe veiejer Deeieje ke‚er efkeMes<eleeDeeW ceW Deye yece ke‚e Yeer Megceej nes ieŔee nw~ neue kes‚ efoveeW ceW Deeiejekeemeer yece efke%eeve ceW keg‚ŕ pŔeeoe ner efoueŘemheer uesles ngS heeS ieS nQ~ Slceeohegj kes‚ Oeewpee Deewj veieuee Kejiee ceW Ŕen efoueŘemheer DeŘŕer lejn mes vepej DeeF& nw~ mLeeveerŔe mlej hej keg‚öerj GŇeesie kes‚ ôhe ceW yeveeS peeveskeeues yeceeW kes‚ Oeceeke‚eW ceW Deye leke‚ 2 ope&ve mes DeefOeke‚ ceewleW nes Řegke‚er nQ~ Ŕeneb kes‚ ueesie lees DekewOe lejerkes‚ mes KesleeW ceW ner Řebo meeceeveeW mes osMeer yece Glheeefole ke‚jves kes‚ Skešmeheö& nQ~ kewmes Fme ceeceues ceW heefMŘece yebieeue Yeer Deie«Ceer nw~ heefMŘece yebieeue kes‚ ke‚jercehegje ceW kes‚bűerŔe ie=nceb$eer jepeveeLe efmebn ves ke‚ne Lee efke‚ heefMŘece yebieeue ceW DeeS efove efceue jns osmeer yeceeW ves jepŔe ke‚e leceeMee yeveeke‚j jKe efoŔee nw~ GvneWves ke‚ne efke‚ Ŕeneb ueesieeW kes‚ heeme jespeieej veneR nw, ke‚esF& Fb[mö^er veneR nw, kes‚keue yece Fb[mö^er Řeue jner nw~ GvneWves heefMŘece yebieeue ceW keg‚öerj GŇeesie kes‚ ôhe ceW Hew‚ue Řegkes‚ yece yeveeves ke‚e kŔekemeeŔe ke‚jveskeeueeW ke‚es Řesleeles ngS ke‚ne efke‚ heefMŘece yebieeue ceW yece yeveeves ke‚e kŔekemeeŔe ke‚j jns ueesie meekeOeeve nes peeSb, veneR lees Gmeke‚er Keeö KeŐ[er ke‚j oer peeSieer~ Fme yeele ke‚e meceLe&ve efkejesOeer oue kes‚ veslee metŔe&ke‚eble efceŖe Yeer ke‚jles nQ~ Gveke‚e ke‚nvee nw efke‚ jepŔe kes‚ ke‚F& peieneW hej yece yeveeves ke‚e ke‚ece peesjeW hej Řeue jne nw Ŕen heefMŘece yebieeue ceW keg‚öerj GŇeesie ke‚e ôhe ues Řegke‚e nw Deewj Ŕen meye le=Cecetue ke‚ebie«sme kes‚ FMeejs hej Gvekes‚ meceLe&ke‚ ke‚j jns nQ leeefke‚ jepŔe ceW Deelebke‚ jepe ke‚eŔece efke‚Ŕee pee mekes‚~

jekeCe onve kes‚ yeeo

jepeOeeveer kes‚ pesSveŔet keQ‚heme ceW oMenjs hej ngS Ske‚ onve mes jepeveerefle Yeer iece& nes ieF& nw~ oMenje Kelce nes ieŔee~ jekeCe onve nes ieŔee, hej Fmeke‚er öerme DeYeer Yeer yeeke‚er nw~ oo& DeYeer hetjer lejn mes efceöe veneR~

GÚej he«osMe kes‚ cegjeoeyeeo ceW oMeeveve jekeCe kes‚ hegleues mes oyeke‚j Ske‚ Ŕegkeke‚ ke‚er ceewle ke‚e ceeceuee DeYeer Yeer megefKe&ŔeeW ceW nw~ jekeCe ke‚e peuelee hegleuee efiejves mes Ŕen Ŕegkeke‚ Pegueme ke‚j iebYeerj ôhe mes IeeŔeue nes ieŔee~ efpeuee Demheleeue ceW Fueepe kes‚ oewjeve Ŕegkeke‚ ke‚er ceewle ngF&~ [erSce ves ce=leke‚ kes‚ heefjpeveeW ke‚es neueebefke‚ 10 ueeKe ģheS ke‚er ceoo os oer nw hej mLeeveerŔe ueesie ke‚n jns nQ efke‚ uebke‚eheefle peeles-peeles Ske‚ Fbmeeve ke‚e onve ke‚j ieS~ cePeesuee Leevee #es$e kes‚ jeceueeruee cewoeve ke‚e Ŕen ceeceuee nw~

mebYeue ceW he«Meemeve ke‚er Yeejer ueehejkeener Gpeeiej ngF& kešŔeeWefke‚ yenpeesF& Fueekes‚ kes‚ oMenje cesues ceW Ske‚ Deekeeje meebŐ[ Iegme DeeŔee, efpemeves ope&veYej ueesieeW ke‚es leyeerŔele mes IeeŔeue ke‚j efoŔee~ cesj" ceW heefMŘeceer Ŕetheer ke‚e meyemes yeŐ[e jekeCe Fmeer oMenje hej peueeŔee ieŔee~ Ŕen jekeCe keg‚ue 110 efHe‚ö ke‚e Lee~ Fmeke‚e keOe ke‚jves leLee Fmes peueeves ceW ke‚ueeke‚ejeW leLee jeceueeruee DeeŔeespeke‚eW kes‚ hemeerves ŕtö ieS~ jekeCe ke‚er Ŕes meejer ke‚jletleW GÚej he«osMe ke‚er nQ, Fmemes ueielee nw efke‚ uebke‚eheefle ke‚er GÚej he«osMe hej Fme yeej yengle ke=‚hee ngF&~

- jepesMe efJeõe‚eble

 

 

[e@. mJehvee heeöke‚j

DeeF& Sce S ef[mke‚es [ebmej

meye keg‚ŕ "erke‚ Řeue jne neslee nw efke‚ yeerŘe ceW ner iegmmee Dee peelee nw~ ŕesöer-ŕesöer yeeleeW hej efŘeŐ{-efŘeŐ{ nesleer nw~ kešŔeeW? efke‚meefueS? efke‚me Jepen mes? keg‚ŕ Yeer mecePe veneR Deelee, hej Ssmee neslee nw~ Dee@efHe‚me ke‚e ke‚ece peuoer Kelce neslee nw~ ncesMee peuoer Iej hengbŘes Ssmee ueieves kes‚ yeeJepeto hengbŘe veneR heevesJeeues ke‚es Iej peeves ke‚e ceve veneR ke‚jlee~ Ŕeneb-Jeneb meceŔe JŔeleerle ke‚jves kes‚ yeeo Yeer meceŔe veneR ke‚ölee~ ke‚ejCe keg‚ŕ veneR neslee, hej Ssmee neslee nw~ ke‚F& Je<eeX leke‚ efpeme ceewkes‚ ke‚e Fblepeej neslee nw Jen ojJeepes leke‚ Řeueke‚j Deelee nw~ FŘŕevegmeej neslee nw, hej Deevebo ke‚e Ske‚ DebMe Yeer cenmetme veneR neslee~ meŘe lees FmeceW ke‚esF& DeLe& ner veneR nw, hej Ssmee neslee nw~ Deheves DeefleefōeŔe JŔeefÚe‚ hej õe‚esOe ke‚er Je<ee& ke‚er peeleer nw~ Jewmee ke‚jvee veneR neslee nw, hej Devepeeves ceW nes peelee nw~ ōesce Demeerce neslee nw efHe‚j Yeer Ssmee neslee nw~ leepee-lejerve megyen ke‚e Deble Ske‚ efJeHe‚ueleehetCe& Meece ke‚jleer nw~ efyeieŐ[e keg‚ŕ veneR neslee nw~ efove Yeer ncesMee ke‚er lejn ner iegpejlee nw, hej Ssmee neslee nw~ Deheveer #ecelee meeceLŔe& ke‚e Deboepee nesves kes‚ yeeJepeto ke‚Yeer lees ueeŘeejer ke‚er Řeeoj DeesŐ{ke‚j meesves ke‚e ceve ke‚jlee nw~ nce keg‚ŕ veneR ke‚j meke‚les~ Dehevee peerJeve JŔeLe& nw, Ssmee ceeveves ke‚e ceve ke‚jlee nw~ Jener DeelceefJe’eeme, Jener efpeo, Jener mJehe> ceve ceW nesles nQ, hej Ssmee neslee nw~ Dekes‚uesheve ke‚e Ketye [j ueielee nw~ ke‚esF& lees meeLe ceW nes, Ssmee ueielee nw~ efHe‚j Yeer meyemes otj jnves ke‚e, ceewveõele OeejCe ke‚jves ke‚e, efveCe&Ŕe nce uesles nQ~ pe§jle nesleer nw mebJeeo meeOeves ke‚er, hej nce cegbn efŕheeke‚j Yeeieles jnles nQ~ ke‚jvee neslee nw keg‚ŕ, Deewj ke‚jles nQ keg‚ŕ~ Ssmee Yeer neslee nw~ Dejs, hej kešŔeeW neslee nw Fmeke‚e GÚej efke‚meer ke‚es Yeer veneR efceuelee~ ke‚oeefŘele Jen GÚej ve efceueves ceW ner peerves ke‚e cepee nw~ Ŕen meye ceve ke‚e Kesue nw~ ceve efleleefueŔeeW ke‚er lejn neslee nw~ jbie-efyejbieer~ ke‚Yeer Fme Het‚ue hej ke‚Yeer Gme Het‚ue hej~ yeerŘe ceW KegMe neslee nw~ Deevebo ceW ģueelee nw, og:Ke ceW nbmeelee nw~ GVeefle ke‚er ueueke‚ hewoe ke‚jlee nw Deewj Jen efceueer lees Gmeke‚e cenlJe Kelce ke‚j oslee nw~ efleleefueŔeeW ke‚er lejn GŐ[lee jnlee nw~

Je<ee& veneR ngF& lees ceve ke‚nlee nw, ĎkešŔee nesiee ogefveŔee ke‚e? yeeefjMe ke‚es keg‚ŕ hejJeen ner veneR~í cetmeueeOeej ngF&, lees Jener ceve ke‚nlee nw, ĎDejs, keg‚ŕ meercee nw Ŕee veneR? efke‚leveer yejmesieer yeeefjMe!í Deewj efyeukeg‚ue keg‚ŕ Yeer veneR lees ke‚nlee nw, ĎyeeefjMe ke‚e keg‚ŕ Yeer veneR ke‚ne pee meke‚lee, ke‚Yeer-Yeer Deeleer nw, ke‚Yeer Yeer peeleer nw~í ceve Ŕen Ssmee ner nw~ ŕesös yeŘŘeeW ke‚e ceve mebYeeueves kes‚ efueS nce efpeleveer cesnvele ke‚jles nQ, Glevee ner Ŗece nceW Kego kes‚ ceve ke‚es mebYeeueves kes‚ efueS ke‚jvee ŘeeefnS~ ceve mes mebJeeo meeOees~ Kego kes‚ ceve ke‚es mecePeeDees~ Ďcet[í kes‚ veece hej ke‚ece ve nesvee Ŕen GefŘele veneR~ ceve yeouelee jnlee nw, GŐ[lee jnlee nw, YeeJeveeDeeW ke‚e cebLeve ke‚jlee nw, efJeŘeejeW kes‚ heÚes HeW‚ölee nw, cet[ veece ke‚er GuePeve ceW GuePeelee nw~ ceve De#ejMe: nceW veŘeelee nw Deewj nce veeŘeles jnles nQ~ keg‚ŕ mecePe ner veneR Deelee~ ke‚Yeer-ke‚Yeer yesmegjs jesves kes‚ ieļs Keeso Gmekes‚ Deeme-heeme efyevee megj-leeue kes‚ veeŘeles nQ~ ieļs ceW efiej heŐ[Wies Fme [j mes keg‚Ő{les nQ, hej veeŘeles jnles nQ~ Ŕen veeŘe veeŘeves ke‚er yepeeŔe ceve ke‚e Ŕen Kesue mecePe uees~ Deheves yeeueke‚ ke‚e Keevee Keevee, efiejevee, YeeieoewŐ[, jesvee, nbmevee, Ske‚oce keg‚ŕ Yeer pewmes Ďceer"eí Ŕee ĎkešŔetöí ueielee nw Gmeer lejn Kego kes‚ ceve kes‚ veeŘe ke‚es Yeer ceer"e ceeveke‚j nbmeles jnes~ Gme yesleeue ve=lŔe ke‚es DeŘŕer mecePeoejer ke‚er meb%ee oes~ ceve kes‚ KesueeW ke‚e cepee uees~ GmeceW ŕe cele peeDees~ Deevebo kes‚ leeue hej ceve kes‚ meeLe veeŘees~ jespe veeŘees~ Deevebo uees peerves ke‚e~ ceve ke‚er ŕueebieeW ke‚e~ GÚej {tbŐ{es veneR~ DevegYeJe ke‚jes~ ceve kes‚ meeLe Deevebo mes veeŘeles ngS KegMeer mes ke‚nes, ĎDeeF& Sce S ef[mke‚es [ebmej~í

 

 

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa