nesueer, Řewlee, He‚iegDee, ke‚pejer, meesnj, Yepeve, efyejne kes‚ meeLe YeejleWog nefjßebű Deewj DeeŘeeŔe& ceneJeerj ōemeeo ef…Jesoer ke‚er Yee<ee DeJeOeer Yeesies ngS ŔeLeeLe& kes‚ meeLe peerJeve ke‚er DeMueeruelee, jepeveerefleke‚ mebke‚erCe&lee, meeceeefpeke‚ ke‚öglee ke‚e efJejesOe ke‚jvesJeeueer Yee<ee nw~ Fmes DeJeOe-DeJeOeer kes‚ Deuebke‚ej, ke‚efJe hebef[le efJe’eveeLe hee"ke‚ ves mepeeŔee-mebJeeje nw~ Gveke‚er jŘeveeDeeW ceW ęeece peerJeve Deewj Gmeke‚e heefjJesMe, jeį^erŔelee ke‚er YeeJevee Deewj osMeōesce, ōeke=‚efle efŘe$eCe, Yee<ee meewČJe Deeefo efJeMes<eleeSb Deheveer ieefjcee kes‚ meeLe efJeŇeceeve nQ~ heeb"ke‚ peer meŘŘes DeLeeX ceW ueeske‚elce nQ FmeefueS ęeece ōeke=‚efle Gveke‚er ke‚efJelee ceW Meyo-ŕvove ke‚jleer nw~

megyen kes‚ meceŔe DeJeOe #es$e kes‚ ieebJeeW kes‚ ¬MŔe ke‚es ke‚efJe ves Deheveer henueer ke‚efJelee ceW me=efpele efke‚Ŕee nw~ ceefnueeSb ieesyej ke‚er heuejer ueske‚j Iej mes efveke‚ue heŐ[er nQ~ otmejer ke‚efJelee efĆeŔeeW kes‚ DebieeW kes‚ DeveesKes GheŔeesie hej nw pewmes efke‚ veŔeve pees efke‚ Ssmes yeeCe Řeueeleer nQ efpememes IeeŔeue nesvesJeeuee lees peerlee nw hej ve IeeŔeue nesvesJeeues ke‚er peeve Řeueer peeleer nw~ Ske‚ ke‚efJelee ceW "s" ieebJe kes‚ Iej ke‚e JeCe&ve ke‚efJe ves ceveceesnke‚ Yee<ee ceW efke‚Ŕee nw- ĎSke‚ ke‚esves ceW heje henģDee, otmejs ke‚esves Ďpeeblee~í ĎIej kew‚ ke‚Leeí ceW Yeer Fme ōeke‚ej ke‚er Iejsuet efmLeefleŔeeW ke‚e JeCe&ve ceveesnejer nw~

ģkes‚ henģDee

methe Řegheeves Ďģkes‚ henģDee, methe Řegheeves, peeBle Leces, Yee Yeesj~

Řetjer Keveke‚er cepevenefjve kew‚, efheŕJeejs ke‚er Deesj~~

ieesyej uew efveke‚meer ce=ievewveer, Oejs YeeQn hej yeeve~

neLes ueeefie Řetefun kew‚ jeKeer, ceeLes ueeie efhemeeve~í

ĎosefKe hejw ve ke‚ntB OevegneB, ke‚ntB [esjer kew‚ efjbefŘeG DeJeeefpe ve DeeJew~

Oekeške‚ mes nesŔe legjble ke‚jspe ceeB, Jeej YeŔes hew helee Řeefue heeJew~

ke‚ewve iegģ mes efJeefŘe$e heefŐ{G Deme, ieesjer! let vewve kew‚ yeeve ŘeueeJew~

IeeŔeue nesŔe pes les leew efpeŔew, pes ve IeeŔeue nesŔe les ōeeve ieBJeeJew~í

ĎpeneB mesce He‚Fuew yesjne hew Ghepew peneB DeģFŔee

peneB ceveGDeeB ke‚er [esjer mes GŐ[w oghenjs ģFŔee

Gner Deesj efyejlevleer kew‚ Iej Ieeefme-Het‚me mes ŕeJee

hejer ogDeejs efPebueiee KeeföŔee peske‚j uebieŐ[ heeJee

ke‚JeneR kes‚ ngkeške‚e veefjŔej kew‚ pesn hew efŘeuece ŘeŐ{eF&

ke‚GŐ[e ke‚er jeKeer ceeB keb‚[er ke‚Fkew‚ Deeefie efpeŔeeF&

efyeve Řeguuee kew‚ efIemeer ke‚jener efŘeceŘee cegjŘee KeeJee

Ske‚"tB Het‚ö ke‚"Glee Iej ceeB Ske‚ Řeueveer Ŕeke‚ leeJee

He‚eefö jpeeF& Ske‚"tB peske‚j yeefnjs efveke‚meer §F&

GneB GneB Yee ŕso YegFň ceeB ŕeefve peneB hew ŘetF&

Ske‚ ke‚esves ceeB heje henģJee ogmejs ke‚esves peeBlee

peyeje kes‚ lej mes ogF nBefmeŔee ueesŐ{e efmeefue hew jeKee

ke‚efjKee mes ueefo G"e Yeerefle ceeB ŕesö efoŔee kew‚ leeKee

keg‚efue keg‚efjŔee ke‚efjKeeefve jeQn mes meefj meefjiew mejkeb‚[e

ogF ke‚esjJe kes‚ yeerŘe efŘejwŔee efoefnme ŘeeWŘe ceW Deb[e

ceŐ[F& ceke‚jer kes‚ peeuee mes Debiegj-Debiegj ieeBŕer

peneB ke‚jeFve hew lej-Ghhej £Bkew‚ ueökew‚ ceeBŕer

DeBievee ceeB efyeve DeesjoeJeve kew‚ Ske‚"tB ötö yemes"er

efmeke‚nj hew ke‚efjKeeve Oejer ogF& lejhejeF kes‚ ceWöer

JeneR ogDeejs meeBPe YeŔes hew keg‚efue DeeJew pegefö öesuee

kes‚Je efveKenefj KeefŔee hew yeF"w, kes‚Je YegFB [eefj Keöesuee

megjleer "eWkew‚ kes‚Je neLes hew, kes‚Je Yeefj uesŔe ieuegkeške‚e

kes‚Je cegBn mes yeerŐ[er heke‚jeJew, kes‚Je iegŐ[ke‚eJew ngkeške‚e

peye veeleer mes efŘeuece ŕesefjkew‚ occe ŘeŐ{eJew ngkeške‚e

peye veeleer mes efŘeuece ŕesefjkew‚ occe ŘeŐ{eJew Deepee

leye OegDeeb efveke‚jw veskeg‚je mes yejw uekeške‚ mes ieeBpee

yeŐ[er jeefle leke‚ nesŔe ke‚yeesOeve Keermee jbieefyejbiee

ieGBKee mes cegBn meoeefyeefjpe kew‚ osKeeR kes‚meme mejbiee

yeefOeke‚ yeesueeFefme peye ceejw kew‚ [eFefve ceQYee ceeF&

meerle yemevle yeŘes leye ke‚Fmes Peerve Peerve ogF YeeF&

meele YeŔe kew‚ yeefnve Dekes‚efueefve veefvo heBJeeje jeveer

meeleew YeeewpeeF& Řeueveer mes kes‚meme YejeJeQ heeveer...í

Iej kew‚ ke‚Lee peFmes

veeveer Iej kes‚ efveke‚jeR ueFkes‚ mebPee yeeleer~

leFmes ueesöw ueeie hengbefŘe kes‚ ogveew ieesŐ[ hew veeleer~~

cegbn ŘeervnW hew heueke‚ leeue Yes veŔevee nesFiee keg‚FŔeeB~

efoŔevee ŕtefö Yeje neLes mes DeeBŘej efieefjiee YegFŔeeB~~

yeFef" ieF& pegjlew Oejleer hew yevneR öteföiew cesŐ[er~

Thej Yeerpew ke‚efye kew‚ cegŐ[Jee lej veeveer kew‚ SŐ[er~~

peFmes Deevnj DeebefKe uenw DeG jbke‚ heje Oeve heeJeQ~

JeFmes ceefj kew‚ hetle jebŐ[ kew‚ ueGefö mejie mes DeeJew~~

Gner Keeefve veeveer kes‚ efpeG ceeb Ghepee n<e& DeveesKee~

ye«ˇee efuens lejepet leGueQ leyentb peeŔe ve peesKee~

Oejw ke‚jspee ceeb Deheves ke‚er peglejer ceeb uegke‚JeeJew~

ke‚er Iegefue kew‚ efceefue peeŔeb Ske‚ ceeb neueer meesefŘe ve heeJew~~

yejyeme yeefnŔeeb heke‚efj KeeRefŘe kew‚ yeF"eF& Yeefj ke‚esje~

Ske‚ Ske‚ DeeKej hew cegbn mes jme kew‚ efiejw ke‚öesje~~

neŐ[s-neŐ[s Jeve kew‚ efjve yee ceebmeg ōeerefle ceeb meeveer~

Jeve kew‚ Debme efceuee Ketves ceeb peme otOes ceeb heeveer~~

efyevee yeŔeefjŔee heeefue Yejefle vee veeJe jefnle heew[ebF&~

veeveer osleeR peew ve ŕebn leew ke‚efye ve ke‚jle ke‚efyeleeF&~~

efke‚mmee ke‚ece ke‚e...

heg}

Ske‚ ieebJe ceW oes YeeF& meeLe-meeLe Kesleer ke‚jles Les~ Kesleer mes mebyebefOele meYeer lejn kes‚ JŔeJemeeŔe efceueke‚j efke‚Ŕee ke‚jles Les~ 30 meeue kes‚ meeLe kes‚ yeeo Ske‚ ŕesöer-meer ieueleHe‚nceer ke‚er Jepen mes GveceW henueer yeej PeieŐ[e nes ieŔee~ PeieŐ[e KeeF& ceW yeoue ieŔee~ Ske‚ efove yeŐ[s YeeF& kes‚ heeme Ske‚ yeŐ{F& ke‚ece ceebieves DeeŔee~ yeŐ[s YeeF& ves ke‚ne, Ďneb, cesjs heeme legcnejs efueS ke‚ece nw~ Gme Kesle ke‚er lejHe‚ osKees, Jen cesjs heŐ[esmeer ke‚e nw~ Jewmes lees Jen cesje ŕesöe YeeF& nw~ efheŕues efoveeW leke‚ nceejs KesleeW kes‚ ceOŔe Ieeme ke‚e cewoeve ngDee ke‚jlee Lee~ hej ŕesös YeeF& ves FmeceW KeeF& yeveeke‚j otefjŔeeb yeŐ{e ueer nQ~ Ŕen Gmeves cegPes pe§j hejsMeeve ke‚jves kes‚ efueS efke‚Ŕee nesiee~ Deye cegPes Gmes cepee ŘeKeevee nw~ legce Kesle kes‚ ŘeejeW lejHe‚ yeeŐ[ yevee oes leeefke‚ cegPes Gmeke‚er Mekešue Yeer ve osKeveer heŐ[s~ "erke‚ nw, yeŐ{F& ves ke‚ne~ Gmeves yeŐ{F& ke‚es meeje meeceeve ueeke‚j os efoŔee Deewj efke‚meer ke‚ece mes mJeŔeb Menj Řeuee ieŔee~ otmejs efove ueewöe lees yeŐ{F& ke‚e ke‚ece osKeke‚j obie jn ieŔee~ ojDemeue yeeŐ[ ke‚er peien Jeneb hegue Lee pees KeeF& ke‚es Ske‚ lejHe‚ mes otmejer lejHe‚ peesŐ[lee Lee~ Fmemes henues efke‚ Jen yeŐ{F& mes keg‚ŕ ke‚nlee Gmeke‚e ŕesöe YeeF& Dee ieŔee~ legce efke‚leves oefjŔee efoue nes, Flevee Yeuee-yegje ke‚nves Deewj yegje ke‚jves kes‚ yeeo Yeer legceves nceejs yeerŘe Ŕen hegue yeveeŔee, ke‚nles-ke‚nles Gmeke‚er DeebKeW Yej DeeFň Deewj oesveeW Ske‚-otmejs kes‚ ieues ueieke‚j jesves ueies~ peye oesveeW YeeF& mebYeues lees osKee efke‚ yeŐ{F& Jeneb mes pee jne Lee~ yeŐ[s YeeF& ves ke‚ne, Ďģke‚es legcnejs ke‚jves kes‚ efueS cesjs heeme Deewj Yeer ke‚F& ke‚ece nQ~í Fme hej yeŐ{F& yeesuee ĎcegPes ģke‚vee DeŘŕe ueielee nw hejbleg cegPes Ssmes Deewj ke‚F& meejs hegue yeveeves nQ~í Ŕen ke‚nke‚j yeŐ{F& cegmkeg‚jeles ngS Deheveer jen hej Řeue efoŔee~

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa