peJeeye efyeie yee@me kes‚

meieeF& Deewj Meeoer kes‚ yeerŘe keg‚ŕ meceŔe kešŔeebs jKee peelee nw?

(efke‚meve keg‚ceej peesMeer, ke‚eueyeeosJeer)

- leeefke‚ yeske‚jejer yeŐ{leer peeS, hŔeej ke‚er efŘeveieejer YeŐ[ke‚leer peeS!

 

ke‚nles nQ pees ieļe Keesolee nw Jener GmeceW efiejlee nw, hej Ŕen yeele cebgyeF& cevehee JeeueeW hej kešŔeeW veneR ueeiet nesleer? (mebpeerJeveer iegjJe, Yeeb[ghe)

- ieļs ieļs hej efueKee jnlee nw efiejves Jeeues ke‚e veece~

 

nj meHe‚ue hegģ<e kes‚ heerŕs Deewjle ke‚e neLe neslee nw lees DemeHe‚ue hegģ<e kes‚ heerŕs efke‚meke‚e neLe neslee nw?

(meboerhe heeb[s, Sböehe efnue)

- Deewjle ke‚e~

 

oes meeue mes Ske‚ ueŐ[ke‚er ves cesjer efpeboieer ceW GLeue-hegLeue ceŘee jKeer nw~ hej peye Jees meeceves nesleer nw lees Gmemes yeele ke‚jves ke‚er efnccele veneR nesleer, kešŔee ke‚§b? (jeceoeme, OeejeJeer)

- efHe‚uce nerjes ke‚e Ŕen ieerle ieeke‚j Dehevee efoue yenueeFS efke‚ Ďōesce he$e kes‚ heVeeW hej Deheveer leke‚oerj lees peerjes nw ...~

 

cesjer yeerJeer yengle Mekeške‚er nw~ Gmes ueielee nw efke‚ heŐ[esmeve mes cesje Řekeške‚j nw~ Gmeke‚e Meke‚ kew‚mes otj ke‚§b?

(Meke‚erue Denceo, efYeJeb[er)

- Jewmes lees Meke‚ ke‚e Fueepe nke‚erce uegke‚ceeve kes‚ heeme Yeer veneR nw~ hŔeej mes mecePeeFS MeeŔeo ke‚ece yeve peeS~

 

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa