Meekeb‚Yejer vekeje$e Deepe mes meeOeke‚-efmeefśŔeeb Deewj Meekeb‚Yejer

ye«ˇeeb[ ceW efmLele mecemle ęen, ve#e$e Skeb leejeW ke‚er Ye«ceCeMeeruelee mes efvejblej heefjkele&ve nesles jnles nQ~ Fve heefjkele&veeW ceW nce efove-jele, meoer&, ieceer&, ke<ee& Deeefo $e+legDeeW ke‚e nce ōelŔe#e DevegYeke ke‚jles ngS peerkeve-Ŕeeheve ke‚jles nQ~ jele-efove ke‚er efvejblejlee Ske‚ efkeefMe<ö mecetn yeveke‚j DekeefOe ke‚e ceeheob[ nes peeleer nw~ FveceW Yeer ke‚Yeer jele yeŐ[er nesleer nw, lees ke‚Yeer efove Deewj ke‚Yeer oesveeW meceeve nesles nQ~ peye meceeve nesles ngS jeef$e ceeve yeŐ{ves Ŕee Ieöves ueielee nw lees Gmes vekeerve jeef$e Ŕee vekeje$e kes‚ veece mes mebyeesefOele efke‚Ŕee peelee nw~ keemleke ceW Ŕes nesves keeuee heefjkele&ve nceejer efoveŘeŔee& hej Dehevee ōeYeeke [euelee nw~ Oece& ęebLeeW kes‚ Devegmeej heew<e ceeme kes‚ Megkešue he#e ke‚er De<öceer efleefLe mes Meekeb‚Yejer vekeje$e ke‚e heke& ōeejbYe neslee nw, pees heew<e ceeme ke‚er hetefCe&cee leke‚ ceveeŔee peelee nw~ hetefCe&cee efleefLe hej ce elee Meekeb‚Yejer ke‚er peŔebleer ceveeF& peeleer nw~ Fme yeej Meekeb‚Yejer vekeje$e ke‚e ōeejbYe 6 peveJejer, Megõe‚keej mes nes jne nw~ vekeje$e meceehle nesves hej heew<e ceeme ke‚er hetefCe&cee (12 pevekejer, Megõe‚Jeej) ke‚es Meekeb‚Yejer peŔebleer heke& ceveeŔee peeSiee~ Fme heke& kes‚ oewjeve leb$e-ceb$e kes‚ meeOeke‚ Deheveer efmeefś kes‚ efueS kevemheefle ke‚er oskeer ceeb Meekeb‚Yejer ke‚er DeejeOevee ke‚jWies~

ceelee Meekeb‚Yejer ke‚e mkeôhe-

Oece& ęebLeeW kes‚ Devegmeej oskeer Meekeb‚Yejer DeeefoMeefÚe‚ ogiee& kes‚ DekeleejeW ceW Ske‚ nQ~ ogiee& kes‚ meYeer DekeleejeW ceW mes jÚe‚obefleke‚e, Yeercee, Ye«ecejer, Meekeb‚Yejer ōeefmeś nQ~ ogiee& mehleMeleer kes‚ cetefle& jnmŔe ceW oskeer Meekeb‚Yejer kes‚ mkeôhe ke‚e keCe&ve Fme ōeke‚ej nw-

ceb$e-

Meekeb‚Yejer veeruekeCee&veerueeslheueefkeueesŘevee~

cegef<öbefMeueercegKeehetCe&ke‚ceuebke‚ceueeueŔee~~

DeLee&le- oskeer Meekeb‚Yejer ke‚e keCe& veeruee nw, veerue ke‚ceue kes‚ me¬Me ner Fvekes‚ ves$e nQ~ Ŕes he©eemevee nQ DeLee&led ke‚ceue heg<he hej ner efkejepeleer nQ~ Fveke‚er Ske‚ cegöd?"er ceW ke‚ceue ke‚e Het‚ue jnlee nw Deewj otmejer cegöd?"er yeeCeeW mes Yejer jnleer nw~

oskeer Meekeb‚Yejer ke‚er ke‚Lee-

heewjeefCeke‚ ke‚Lee kes‚ Devegmeej Ske‚ meceŔe ceW Yetueeske‚ hej ogie&ce veeceke‚ owlŔe kes‚ ōeke‚eshe mes ueieeleej meew ke<e& leke‚ ke<ee& ve nesves kes‚ ke‚ejCe DeVe-peue kes‚ DeYeeke ceW mecemle ōepee $eeefnceece ke‚jves ueieer~ ogie&ce owlŔe ves oskeleeDeeW mes ŘeejeW keso Řegje efueS Les~ oskeer Meekeb‚Yejer ves ogie&ce owlŔe ke‚e keOe ke‚j oskeleeDeeW ke‚es hegve: keso ueewöeS Les~ oskeer Meekeb‚Yejer kes‚ meew ves$e nQ FmeefueS FvnW Melee#eer ke‚nke‚j Yeer mebyeesefOele efke‚Ŕee peelee nw~ oskeer Meekeb‚Yejer ves peye Deheves meew ves$eeW mes oskeleeDeeW ke‚er Deesj osKee lees Oejleer njer-Yejer nes ieF&~ veefoŔeeW ceW peue Oeeje yen Řeueer~ ke=#e he‚ueeW Deewj Deew<eefOeŔeeW mes heefjhetCe& nes ieS~ oskeleeDeeW ke‚e ke‚<ö otj ngDee~ oskeer ves Mejerj mes GlheVe Meeke‚ mes Oejleer ke‚e heeueve efke‚Ŕee~ Fmeer ke‚ejCe Meekeb‚Yejer veece mes ōeefmeś ngFň~ ceneYeejle ceW oskeer Meekeb‚Yejer kes‚ veece ke‚e GuuesKe Fme Fme Mueeske‚ kes‚ ôhe ceW efke‚Ŕee ieŔee nw~

Mueeske‚:

efokŔeb ke<e&menm$eb efn Meekes‚ve efke‚ue megye«lee,

Deenejb meke=‚lkeleer ceeefme ceeefme vejeefOehe, $e+<eŔees”YŔeeielee mle$e oskŔee YeÚešŔee leheesOevee:, DeeefleLŔeb Ře ke=‚leb les<eeb Meekes‚ve efke‚ue Yeejle lele: Meekeb‚YejerlŔeskeveece lemŔee: ōeefleÖced~

 

adbDe∆gle heewOee!

nefjŔeeCee kes‚ ueg[evee ieebke kes‚ Ske‚ efke‚meeve ves öceeöj Deewj Deeuet ke‚es Ske‚ ner heewOes hej Gieves ke‚e oekee efke‚Ŕee nw~ efke‚meeve jCeyeerj ves ke‚ne efke‚ 6 cenerves henues Gmeke‚es meŐ[ke‚ hej Deeuet ke‚e Lewuee efceuee~ GmeceW mes keg‚ŕ ke‚es Gmeves 250 mkeškeeŔej ceeröj ke‚er peceerve hej yees efoŔee~ keg‚ŕ efove yeeo heewOes ceW mes Het‚ue Dee ieS~ pees yeeo ceW nsj jbie kes‚ he‚ue kes‚ ģhe ceW yeoue ieS~ Ŕes he‚ue öceeöj ke‚er lejn Les Deewj Gveke‚e mkeeo Keůe Lee~ jCeyeerj ves yeleeŔee efke‚ heewOes ke‚es G"eves kes‚ yeeo cegPes 4 mes 6 Deeuet kes‚ iegŘŕs efceues~ keneR Ske‚ Deewj efke‚meeve oerheke‚ ves ke‚ne efke‚ Megô ceW lees nceW efke’eeme veneR ngDee uesefke‚ve jCeyeerj kes‚ Kesle ceW peeves kes‚ yeeo nceves heeŔee efke‚ efpeme heewOes hej Deeuet Gie jns Les Gmeer heewOes hej öceeöj Yeer~

 

 

Ŕeceueeske‚ ke‚e ceeie&

Ske‚ jemlee Ssmee Yeer nw efpeme hej ke‚esF& ieŔee lees kees yeŘeke‚j keeheme veneR Dee heeŔee nw Fmes ueesie Ŕeceueeske‚ ke‚e jemlee Yeer ke‚nles nQ~ efnbogmLeeve ceW ncesMee ner ueesieeW ke‚es oskeer-oskeleeDeeW hej Deheej Ŗeśe jner nw~ FmeefueS efnbogmLeeefveŔeeW ke‚er Ŕes ceevŔelee nw efke‚ DeelceeSb nesleer nQ, kees DeŘŕer nes Ŕee yegjer~ FmeefueS keg‚ŕ ueesie Yetle Deewj ōesleeW ceW efke’eeme ke‚jles nQ~ efnbogmLeeve ceW Ssmes ke‚F& Fueekes‚ nQ peneb YetleeW Deewj ōesleeW ke‚er ke‚neefveŔeeb ōeŘeefuele nw, keneb ke‚F& Ssmes jnmŔe nw pees ke‚Yeer meguePe veneR mekes‚~ Ssmeer ner ke‚neveer nw Řeesjösve ke‚ebie veiŔeer ke‚er, Ŕes Ske‚ mlethe nw, efpemes efleyyeleer ueesieeW ves Ŕen veece efoŔee nw~ Fmes Ŕeceueeske‚ ke‚e ojkeepee Yeer ke‚ne peelee nw~ Ssmee FmeefueS nw, kešŔeeWefke‚ Ŕeneb Deiej ke‚esF& Yetue mes Yeer jele ke‚es ģke‚ peelee nw, lees megyen ueewö kes‚ veneR Deelee~ Řeerve kes‚ mkeeŔeÚe #es$e efleyyele ceW oejŘesve mes 30 efceveö ke‚er otjer hej Ŕen peien yemeer ngF& nw, pees kew‚ueeMe peeveskeeues ceeie& hej Deeleer nw efnbot ceevŔelee Devegmeej Fmes Ŕecejepe kes‚ Iej ke‚e ojkeepee ceevee peelee nw~ Fmes efke‚meves yevekeeŔee Ŕes Deepe leke‚ helee veneR Řeue heeŔee nw hej DeeS efove Ŕeneb Devenesveer IeöveeSb nesleer jnleer nw, efpememes pegŐ[e jnmŔe Deepe leke‚ meguePe veneR heeŔee nw~ Ŕes DebOeefke’eeme ke‚es yeŐ{ekee osves kes‚ Fjeos mes veneR yeleeŔee peelee~ hej Ssmes keg‚ŕ jnmŔe Yeer nQ, efpemes efke%eeveb Yeer veneR meguePee heeŔee nw~

 

yegje he‚bmee peemetme

Deieues efove megyen heebŘe yepes meesceveeLe Deheveer Keöeje ceesöjmeeFefke‚ue hej yeebűe hengbŘee~ yeebűe cegbyeF& ke‚er Ske‚ efceefŖele yemleer Leer peneb yeŐ[s-yeŐ[s Oevekeg‚yesj Yeer jnles Les Deewj keneR ke‚F& PeesheefŐ[Ŕeeb Yeer heeF& peeleer LeeR~ ŔeneR kes‚ Ske‚ Deheeö&ceWö ceW efkeke‚eme Yeuuee jnlee Lee~ efkeke‚eme, cee@[efuebie ke‚er ogefveŔee ceW efke‚mcele Deepeceeves hebpeeye kes‚ uegefOeŔeevee mes cegbyeF& DeeŔee Lee Deewj yeebűe ceW efke‚jeS ke‚e Ske‚ Iej ueske‚j jnlee Lee~ ke‚o ke‚e"er Deewj Řesnjs-ceesnjs mes efyeuekeg‚ue efhe‚ucemöej ueielee~ Ske‚ ef[mke‚esLeske‚ ceW Debleje mes ngF& Gmeke‚er cegueeke‚ele ōesce Deewj Deye Meeoer leke‚ hengbŘe ieF& Leer~ meesceveeLe efjpekeer ke‚e@uespe kes‚ heeme efmLele efjŘee Deheeö&ceWö ke‚er leermejer cebefpeue hej hengbŘee Deewj ke‚ceje vebyej heebŘe kes‚ meeceves peeke‚j KeŐ[e nes ieŔee~ Ŕen meesceveeLe ke‚e Dehevee lejerke‚e Lee~ Gmeke‚e ceevevee Lee efke‚ efke‚meer Yeer kŔeefÚe‚ kes‚ yeejs ceW peeveves ke‚e meyemes yeefŐ{Ŕee lejerke‚e Ŕen nw efke‚ Gmekes‚ ket‚Ő[s oeve ke‚er peebŘe ke‚j ueer peeS~ megyen kes‚ Fme meceŔe nj peien megj#ee ceW {erue nesleer nw~ efyeefu[bie kes‚ keeŘecewve ke‚e ke‚esF& helee veneR Lee~ meesceveeLe ves efkeke‚eme kes‚ ojkeepes hej jKeer ket‚Ő[s ke‚er yeeuöer ke‚es heueö efoŔee~ GmeceW efheppee ke‚e Ske‚ Keeueer yee@kešme, efö^heue he‚eFke efmeiejsö ke‚e Ske‚ Keeueer hewkes‚ö,Deewj keg‚ŕ jmeeroW LeeR~ efmeiejsö kes‚ keg‚ŕ öesös Les efpevnW OŔeeve mes osKeles ner meesceveeLe kes‚ ceeLes hej yeue heŐ[ ieS kešŔeeW efke‚ keg‚ŕ öesöeW hej efueheefmöke‚ kes‚ efveMeeve yeves ngS Les~ Fmeke‚e celeueye ke‚ue ke‚esF& ueŐ[ke‚er Ŕeneb Leer efpemeves efkeke‚eme kes‚ meeLe efmeiejsö heer Leer~ meesceveeLe DeYeer efkeŘeejceive Lee efke‚ Gmekes‚ ke‚bOes hej Ske‚ cepeyetle neLe heŐ[e~ Gmeves ŘeeQke‚ ke‚j efmej G"eŔee lees Ske‚ uebyes ŘeewŐ[s efmekešŔeesefjöer iee[& ke‚es efmej hej KeŐ[e heeŔee~

ke‚ewve nes YeeF&? Gmeves hetŕe, FOej kešŔee nw?

kees, kees ceQ, Ŕetb ner, meesceveeLe yeesuee

kešŔee Ŕetb ner? Deye iee[& ke‚e uenpee meKle nes ieŔee~

efkeke‚eme Yeuuee cesje oesmle nw, ke‚nke‚j meesceveeLe ves ģKemele nesvee Řeene hej iee[& ves Gmeke‚er ke‚ueeF& cepeyetleer mes Leece ueer Deewj yeesuee, oesmle ojkeepes hej ket‚Ő[e veneR yeerveles! ģke‚es, DeYeer helee Řeuelee nw Deewj otmejs neLe mes efkeke‚eme kes‚ ojkeepes ke‚er yesue yepeeves ueiee~ Yeerlej yesue ke‚er ke‚ke&‚Me Deekeepe ietbpeves ueieer uesefke‚ve yengle osj leke‚ Deekeepe ietbpeves kes‚ yeeo Yeer ojkeepee veneR Keguee~ iee[& kes‚ Řesnjs hej Demecebpeme kes‚ Yeeke DeeS Fleves ceW Gmeke‚er heke‚Ő[ meesceveeLe ke‚er ke‚ueeF& hej nueke‚er heŐ[er Deewj Fleves ceW ner meesceveeLe ke‚ueeF& ŕgŐ[e ke‚j Yeeie efveke‚uee~ Deiej Gmes helee neslee efke‚ Fme lejn Yeeievee Gmes efke‚levee cenbiee heŐ[siee lees ken Ssmeer ieueleer ke‚Yeer ve ke‚jlee kešŔeeW efke‚ legjble ner iee[& ves hee@kes‚ö mes meeröer efveke‚eue ke‚j peesj-peesj mes yepeeveer Megô ke‚j oer Deewj oes otmejs iee[eX ves meesceveeLe ke‚es efyeefu[bie ke‚j iesö hej ner heke‚Ő[ efueŔee~ kes Gmes Iemeeröles ngS meesmeeFöer kes‚ Dee@efhe‚me ceW ues DeeS Deewj Gmeke‚er cegMkes‚b ke‚me oer~ efyeefu[bie kes‚ mesõe‚söjer ves Deeke‚j meeje ceeceuee mecePee Deewj hegefueme ke‚es he‚esve ke‚j efoŔee~ efhe‚j hegefueme DeeF& Deewj efkeke‚eme ke‚e ojkeepee leesŐ[e ieŔee Deewj Deboj ke‚e ¬MŔe osKeke‚j meyekes‚ nesMe GŐ[ ieS~

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa