Jeneb he«efleyebefOele nw Depeeve

meeceevŔeleŔe: ōelŔeske‚ osMe ke‚er mejke‚ej ogefveŔee kes‚ meYeer Oeceex ke‚e Deeoj ke‚jleer nw~ Jen Ssmee ke‚esF& ke‚evetve veneR yeveeleer nw efpememes oes Oeceex kes‚ yeerŘe öke‚jeJe ke‚er efmLeefle Dee peeS~ efnbogmLeeve kes‚ mebefJeOeeve ceW lees Oece&efvejhes#e Meyo ke‚e GheŔeesie ke‚jkes‚ ogefveŔee kes‚ meYeer OeceeX ke‚e Deeoj efke‚Ŕee nw~ meeLe ner nj osMe ke‚er mejke‚ej ke‚er Ŕen Yeer Dehes#ee jnleer nw efke‚ Jen Gme osMe ke‚er mejke‚ej …eje yeveeS ieS OeceeX ke‚e mecceeve ke‚js~ Oece& Ske‚ efvepeer ceevŔelee ke‚er Jemleg nw FmeefueS ke‚esF& Yeer mejke‚ej Fmekes‚ DeeŐ[s veneR Deeleer nw~ mejke‚ej ke‚er Dehes#ee jnleer nw efke‚ he«lŔeske‚ Oece& kes‚ Oecee&Jeuebyeer Gme osMe ke‚er mejke‚ej kes‚ yeveeS ieS ke‚evetveeW ke‚e mecceeve ke‚js~ Řetbefke‚ Oece& Ske‚ efvepeer Jemleg nw FmeefueS ke‚esF& Yeer meYŔe mejke‚ej Gmekes‚ DeeŐ[s veneR Deeleer nw~ Flevee ner veneR peneb efke‚meer Oece& kes‚ DevegŔeeF& DeuhemebKŔee ceW nesles nQ Gveke‚er megj#ee ke‚jvee Yeer Jen Dehevee Oece& mecePeleer nw~ jeį^mebIe ves Yeer ogefveŔee kes‚ osMeeW kes‚ meccegKe Řeeö&j kes‚ §he ceW Fme ōeke‚ej ke‚e yebOeve ōemlegle efke‚Ŕee nw, efpemes nj osMe ke‚er mejke‚ej ves meodYeeJevee kes‚ efueS Fmes ogefveŔee ceW Dehevee oeefŔelJe mJeerke‚ej efke‚Ŕee nw~ Oece& ke‚es ueske‚j efJeJeeo ner veneR uesefke‚ve efke‚leves Ŕegś ngS nQ Fmemes Fefleneme Yeje heŐ[e nw~ Deepe Yeer Ske‚ ner osMe kes‚ oes OeceeX kes‚ efYeVe-efYeVe Jeie& Deeheme ceW öke‚je peeles nw~ oes Oece& ner veneR Ske‚ ner Oece& kes‚ oes efYeVe DeemLee Oejeves JeeueeW ceW Yeer meoe- meJe&oe öke‚jeJe neslee jnlee nw~ FmeefueS mejke‚ej Deheveer hegefueme SJeb ke‚evetve …eje Gvns jeske‚ves kes‚ ncesMee ōeŔeeme ke‚jleer jnleer nw~ nce YeejleerŔe lees Fme he«ke‚ej kes‚ öke‚jeJe kes‚ DevegYeJeer nw~ FmeefueS efJeefYeVe Oeceex kes‚ lŔeewnejeW hej mejke‚ej ncesMee mepeie jnleer nw~ Fme öke‚jeJe kes‚ ke‚ejCe efJe’e ceW meebōeoeefŔeke‚ obieeW ke‚e efoue efnuee osvesJeeuee Fefleneme yeve ieŔee nw~

mecePeoejer Deewj YeeF&Řeejs kes‚ Fme Ŕegie ceW Yeer FpejeFue Ske‚ Ssmee osMe nw pees Deheves Oece& kes‚ efveŔeceeW kes‚ ōeefle efke‚meer ōeke‚ej ke‚e ke‚esF& Yeer mecePeewlee ke‚jves hej ome yeej efJeŘeej ke‚jlee nw~ Jen Fme yeele ke‚es osKelee nw efke‚ Fmemes Gmeke‚er DeemLee DeLeJee Gmekes‚ Deheves Oece& ke‚e ke‚neR Deveeoj lees veneR nes jne nw~ FpejeFue ke‚er Ŕentoer pevelee ves Deheveer mLeehevee mes ueiee ke‚j Deepe leke‚ meceŔe-meceŔe hej efJe’e kes‚ oes yeŐ[s mecegoeŔe F&meeF& Deewj cegmeueceeveeW …eje Deveske‚ yeej Deheves osMe kes‚ ner veneR yeefuke‚ Deheves Oece& Deewj DeemLee kes‚ yeveeS ngS efveŔeceeW ke‚e efJejesOe ke‚jles ngS osKee nw~ Yetleke‚eue ke‚er Fme ke‚Ő[Jeenö ke‚es Ŕentoer pevelee Yetueer veneR nw FmeefueS Deye Deheves Oeee|ceke‚ Deewj jepeveerefleke‚ osMe FpejeFue ceW Jen Ssmee ke‚esF& efove veneR osKevee Řeenleer nw peye Gmekes‚ DevegŔeeFŔeeW ke‚er DeemLee ke‚e ke‚esF& efJejesOe ke‚js~ Yetleke‚eue ke‚er Fme ke‚Ő[Jeenö ves GvnW yengle no leke‚ efpeodoer Deewj meeLe ner peeie§ke‚ Yeer yevee efoŔee nw~ Fmeke‚e cetue ke‚ejCe nw~ ŔentefoŔele ke‚es ke‚esF& yegje Yeuee ve ke‚n mekes‚~ Yetleke‚eue ke‚er ke‚ög DevegYeJeeW ke‚es Jen Yeguee veneR heeŔee nw FmeerefueS Deheves Oece& kes‚ efJejesefOeŔeeW mes Jen efke‚meer ōeke‚ej ke‚e mecePeewlee veneR ke‚jvee Řeenlee nw~ FpejeFue Oeee|ceke‚ osMe nw~ Jen Deheves DevegŔeeF&ŔeeW ke‚er DeemLee hej Řeesö ke‚jvesJeeueeW ke‚es #ecee ke‚jves ceW efJe’eeme veneR jKelee nw~ Ŕener ke‚ejCe nw efke‚ Jen DevŔe Oece& kes‚ DevegŔeeFŔeeW ke‚es ke‚esF& ŕtö veneR osvee Řeenlee pees Gmekes‚ veeieefjke‚eW ke‚er DeeueesŘevee DeLeJee DeJensuevee ke‚jkes‚ Gveke‚e Deveeoj ke‚jves ke‚e ōeŔeeme ke‚js~ mJeŔeb FpejeFue mejke‚ej Deheveer pevelee ke‚er mebJesoveeDeeW mes Yeueer ōeke‚ej heefjefŘele nw FmeefueS Jen Ssmee keg‚ŕ Yeer veneR ke‚jves osvee Řeenleer efpememes Ŕentoer pevelee Deheceeefvele neske‚j Deheveer Oeee|ceke‚ YeeJevee ke‚er j#ee nsleg efke‚meer ōeke‚ej ke‚er ieŐ[yeŐ[er ke‚j mekes‚~ GÚesefpele pevelee keg‚ŕ Yeer ke‚j meke‚leer nw FmeefueS Jen Deheves he«Meemeve ke‚es Řegmle Deewj meefõe‚Ŕe jKeves ke‚er ¬įer mes Fme ōeke‚ej kes‚ ke‚ög ke‚oce G"eves kes‚ efueS Yeer ke‚eföyeś jnleer nw~ meeceevŔeleŔe: nj osMe ke‚er mejke‚ej Deheveer pevelee ke‚er Oeee|ceke‚ DeemLee ke‚e mecceeve ke‚jles ngS Deewj Deheves veeieefjke‚eW ke‚er YeeJeveeDeeW ke‚es osKeles nŌS Fme ōeke‚ej kes‚ ke‚oce G"eves nsleg DeveŘeens efveCe&Ŕe ke‚jleer nw efpememes öke‚jeJe hewoe ve nes Deewj meceepe ceW Meebefle yeveer jns~

hee"ke‚eW ke‚es Ŕen yeleueeves ke‚er DeeJeMŔeke‚lee veneR efke‚ FpejeFue ceW meeJe&peefveke‚ mLeeveeW hej ceefmpeoeW kes‚ ceerveejeW mes ceeFke‚ hej oer peevesJeeueer Depeeve ōeefleyebefOele nw~ Depeeve ke‚er lejn ner ŘeŘe& ke‚er IebeföŔeeb pees FmeeF&ŔeeW ke‚es ŘeŘe& kes‚ meceŔe ke‚er peeveke‚ejer he«oeve ke‚jleer nw~ FmeefueS Gve hej Yeer ke‚Ő[e ōeefleyebOe nw~ meb#eshe ceW ke‚ne peeS lees FpejeFue ceW ve lees meeJe&efveke‚ mLeeveeW hej Depeeve ke‚er hegke‚ej nes meke‚leer nw Deewj ve ner ŘeŘe& ke‚er IebeföŔeeb megveer pee meke‚leer nw~ GhejesÚe‚ ōeefleyebOe kes‚Jeue {eruee-{euee ke‚evetve veneR yeefuke‚ Oeee|ceke‚ mLeueeW kes‚ efueS meKleer mes heeueve efke‚S peeves mebyebOeer DeeosMe nw~ Fme ceeceues ceW FpejeFue mejke‚ej kes‚ Deheves efveCe&Ŕe nQ efpememes Jeneb ke‚e hegefueme he«Meemeve SJeb meeceevŔe peerJeve kes‚ DevŔe mejke‚ejer oHešlej Fmeke‚e meKleer mes heeueve ke‚jles nQ~ efõe‚Ŕee ke‚er ōeefleefõe‚Ŕee nesvee lees mJeYeeefJeke‚ ner nw FmeefueS cegefmuece SJeb F&meeF& osMeeW ceW Jeneb ke‚er mLeeveerŔe pevelee FpejeFue kes‚ Fme ke‚evetve ke‚e efJejesOe ke‚jleer nw~ Ŕen efJejesOe ke‚Yeer-ke‚Yeer lees Flevee nes peelee nw efke‚ oes iegöeW ke‚e mebIe<e& yeve peelee nw~ FpejeFue mejke‚ej ke‚e Ŕen ke‚nvee nw efke‚ DevŔe OeceeX kes‚ ōeŘeej-ōemeej hej FpejeFue ceW ke‚[e ōeefleyebOe nw~ Jes peye mejke‚ejer leewj hej DevŔe OeceeX ke‚es ceevŔelee ner veneR osles nQ lees efHe‚j Gveke‚es FpejeFue ceW Deheveer ke‚esF& Yeer Oeee|ceke‚ efõe‚Ŕee ke‚es meeJe&peefveke‚ leewj hej efõe‚ŔeeefvJele ke‚jves ke‚er Dee%ee efke‚me ōeke‚ej oer pee meke‚leer nw? FpejeFue ves Deheves mebefJeOeeve ceW mheį §he mes ŔentefoŔele ke‚es Dehevee jeį^erŔe Oece& ner veneR Ieesef<ele efke‚Ŕee nw, yeefuke‚ DevŔe OeceeX ke‚es Jeneb ōeŘeej-ōemeej ke‚jves ke‚e ke‚esF& ke‚evetveer DeLeJee vewefleke‚ DeefOeke‚ej Yeer veneR efoŔee nw~ FmeefueS Ŕentoer osMe ceW Jes Ssmes ke=‚lŔe DeLeJee efõe‚Ŕee ke‚es mLeeve veneR os meke‚les nQ efpememes DevŔe Oece& ke‚e ōeŘeej-ōemeej nes~ FmeefueS ve lees cegefmueceeW ke‚es meeJe&peefveke‚ §he mes Depeeve osves ke‚er ŕtö nw Deewj ve ner F&meeF&ŔeeW ke‚es ŘeŘe& ceW Iebös yepeeves ke‚e DeeosMe~ kes‚Jeue Ŕen oes ner Oece& veneR yeefuke‚ efpeleves Yeer DevŔe Oece& nQ Gvns meeJe&peefveke‚ leewj hej Deheves ōeŘeej-ōemeej DeLeJee efke‚meer Yeer DevŔe Oeee|ceke‚ efõe‚Ŕee ke‚es efke‚ŔeeefvJele ke‚jves ke‚e Yeer DeefOeke‚ej veneR nw~

13 veJebyej 2016 ke‚es FpejeFue ke‚er mebmeo ceW FpejeFue Deewj hesuesmöeFve DeefOeke=‚le ceeqmpeoeW ceW ueeG‚[ mheerke‚j kes‚ …eje Depeeve osves hej ōeefleyebOe ueieeS peeves ke‚e Ske‚ efyeue ōemlegle efke‚Ŕee ieŔee Lee~ cegmeueceeveeW kes‚ efueS eEŘelee ke‚er yeele Ŕen nw efke‚ Fve ceeqmpeoeW ceW ceeqmpeos Dekešmee pees meyemes henueer Deewj heefJe$e ceeqmpeo nw Gmeke‚e Yeer meceeJesMe efke‚Ŕee ieŔee nw~ ōemlegle efyeue ceW Ŕen Yeer ke‚ne ieŔee Lee efke‚ ogefveŔee ke‚er meyemes henueer Deewj heefJe$elee ceW pees meJe&ŖesÖ ceeveer ieF& nw, Gmekes‚ Deeme heeme Ŕentoer jnles nQ~ Fve ŔentefoŔeeW ke‚es Depeeve mes hejsMeeveer nesleer nw, FmeefueS ŔentefoŔeeW ke‚er Deesj mes melele Gme hej ōeefleyebOe ueieeS peeves ke‚er ceebie ke‚er pee jner nw, ke‚esF& Deefhe«Ŕe Ieövee Ieöves mes hetJe& meeJeOeeveer ke‚er DeeJeMŔeke‚lee nw~ FpejeFue kes‚ ōeOeeveceb$eer yeWpeefceve Ŕeent ves Fmes megj#ee ōeoeve ke‚jves kes‚ meeLe-meeLe efyevee efke‚meer YesoYeeJe kes‚ meeceevŔe pevelee ke‚es hejsMeeveer mes yeŘeeves kes‚ efueS FpejeFue mejke‚ej ke‚er efpeccesoejer yeleueeŔee nw~

Fme mebyebOe ceW hesuesmöeFefveŔeeW ke‚e ke‚nvee nw efke‚ FpejeFue mejke‚ej ke‚es Ŕen DeefOeke‚ej veneR nw efke‚ Jes hesuesmöeFefveŔeeW kes‚ Oeee|ceke‚ ceeceueeW ceW nmle#eshe ke‚jW~ Depeeve ke‚es DemLeeŔeer leewj hej Yeer jeske‚ves ke‚e GvnW DeefOeke‚ej veneR nw~ ŔentefoŔeeW ke‚e Deeie«n nw efke‚ GvnW mLeeŔeer §he mes Fmes jeske‚vee nesiee~ hesuesmöeFveer megefhe«Ŕece Fmueeceer ke‚eGbefmeue kes‚ Devegmeej Ŕeefo Depeeve mes ŔentefoŔeeW kes‚ Deejece ceW yeeOee heŐ[leer nw lees kešŔee hesuesmöeFefveŔeeW hej yece yeejer Deewj Gveke‚e ke‚lues Deece Ŕentoer pevelee ke‚es Deejece Deewj Řewve hengbŘeeves kes‚ efueS efke‚Ŕee peelee nw~ ceeref[Ŕee jheö kes‚ Devegmeej FpejeFueer mebmeo kes‚ Dejyeer mecetn mes mebyebOe jKevesJeeues JeefjÖ meomŔe cemeto yeveeFce ke‚e ke‚nvee nw efke‚ hesuesmöeFve ke‚er ceefmpeo ceW ueeT[ mheerke‚j …eje Depeeve hej ōeefleyebOe kes‚ FpejeFueer ke‚evetve kes‚ efJeģś ōeoMe&ve peejer nw~ efheŕues jefJeJeej ke‚es Dejye heesefueeföke‚ue SueeŔebme kes‚ cebŘe mes efveJee&efŘele meomŔe cemeto yeveeFce ves yeleueeŔee nw efke‚ Jes Fme mebyebOe ceW ke‚evetveer efve<CeebleeW mes yeeleŘeerle ke‚j jns nQ~ keg‚ome ōesme kes‚ Devegmeej GÚe‚ yeŔeeve Ssmes meceŔe ceW DeeŔee nw peye Fme cegodos hej FpejeFue ke‚er mebmeo ceW yenme peejer nw~ GÚe‚ yenme DepenjsefoŔee veeceke‚ Ŕentoer hebLe ke‚er ceebie hej ke‚er pee jner nw~ cemeto yeveeFce ke‚e ceevevee nw efke‚ mebmeo ke‚er memeboerŔe meefceefle ves Fmes heeme ke‚j efoŔee nw~ Deye Fme hej ceceoeve nesiee~ Ŕen Yeer yelee oW efke‚ 1948 kes‚ hesuesmömeFve kes‚ DeefOeke=‚le veiejeW ke‚e ceefmpeoeW ceW ueeT[ mheerke‚j hej Depeeve osves mebyebOeer ōemleeJe ke‚es heeme ke‚j efueŔee Lee, Gmekes‚ heßeele ke‚er Fmeke‚er ke‚Ő[er ōeefleefõe‚Ŕee mJe§he GÚe‚ Ieövee meeceves Dee jner nw~ Ŕen efueKes peeves leke‚ hesuesmöeFve ceW Fme efJeJeeoemheo ke‚evetve kes‚ efJeģś nesves Jeeues ōeoMe&veeW ceW ueieeleej Je=efś nes jner nw~ DeeßeŔe&peveke‚ yeele Ŕen nw efke‚ Fme Ieöveeõe‚ce kes‚ mebyebOe ceW F&meeF& Deewj cegmeueceeve Ske‚ cebŘe hej Dee ieS nQ~

 

 

 

 

 

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa