mJeŘeefuele meerŐ{er Yeer Yespesieer SmeSceSme!

megpeerle ieghlee / cegbyeF&

heefßece jsueJes mJeŘeefuele meerefŐ{ŔeeW ceW Ske‚ Ssmee efmemöce ueieeves pee jner nw efpememes mJeŘeefuele meerŐ{er kes‚ yebo nesles ner Jen meerŐ{er mösMeve ceemöj Je mebyebefOele efJeYeeie ke‚es SmeSceSme Yespesieer~ SmeSceSme efceueles ner efJeYeeie kes‚ ke‚ce&Řeejer mJeŘeefuele meerŐ{er ke‚es "erke‚ ke‚jves henbgŘe peeSbies~

yelee oW efke‚ heefßece jsueJes kes‚ GheveiejerŔe mösMeveeW hej jsueJes ŘejCeyeś lejerkes‚ mes mJeŘeefuele meerefŐ{Ŕeeb ueiee jner nw~ jsueJes ves Deye leke‚ keg‚ue 37 mJeŘeefuele meerefŐ{Ŕeeb GheveiejerŔe jsueJes mösMeveeW hej ueieeF& nQ~ Deke‚mej jsueJes ke‚es Ŕeeef$eŔeeW mes efMeke‚eŔeleW efceueleer nQ efke‚ Ŕen mJeŘeefuele meerefŐ{Ŕeeb ncesMe yebo jnleer nQ~ jsueJes kes‚ DeefOeke‚eefjŔeeW ke‚er ceeveW lees mJeŘeefuele meerefŐ{ŔeeW ke‚es mebŘeeefuele ke‚jves ke‚er ōeefõe‚Ŕee Deemeeve nw~ peye uebyeer otjer ke‚er ö^sveeW ke‚e mösMeve hej Deeves ke‚e meceŔe neslee nw lees keg‚ŕ Demeeceeefpeke‚ lelJe mJeŘeefuele meerŐ{er ke‚e yeöve yebo ke‚j osles nQ, efpememes mJeŘeefuele meerŐ{er yebo nes peeleer nw~ DeefOeke‚ejer ke‚e ke‚nvee nw efke‚ mJeŘeefuele meerŐ{er ueieves mes jsue heefjmej ceW IetcevesJeeues DeJewOe heesö&j ke‚es ke‚ehe‚er vegke‚meeve nes jne nw kešŔeeWefke‚ uebyeer otjer ke‚er ö^sve mes GlejvesJeeues Ŕee$eer Deye Deheves meeceeve meefnle mJeŘeefuele meerŐ{er kes‚ menejs ueeske‚ue mösMeve hej Dee peeles nQ~ heefßece jsueJes kes‚ [erDeejSce cegkeg‚ue pewve ves yeleeŔee efke‚ nce mJeŘeefuele meerefŐ{ŔeeW ceW Ske‚ efmemöce ueiee jns nQ, efpememes mJeŘeefuele meerŐ{er peye Yeer yebo nesieer, Gme meceŔe GÚe‚ mösMeve kes‚ mösMeve ceemöj Je efmeiveue Sb[ ösefueke‚e@ce (heeJej) efJeYeeie ke‚es mJeŘeefuele meerŐ{er kes‚ Kejeye nesves ke‚er metŘevee ueeskes‚Meve meefnle SmeSceSme kes‚ ceeOŔece mes efceue peeSieer~ pewve kes‚ Devegmeej efhe‚ueneue Fme efmemöce ke‚es JemeF& jes[ mösMeve hej ueieer meerŐ{er ceW ueieeŔee ieŔee nw, leye mes Ŕeeef$eŔeeW ke‚er efMeke‚eŔele Deeveer yebo nes ieF& nw~

keg‚efueŔeeW hej ke‚uebke‚

jsueJes kes‚ JeefjČ DeefOeke‚eefjŔeeW ke‚e ke‚nvee nw efke‚ GvnW jsue Ŕeeef$eŔeeW mes efMeke‚eŔeleW efceueleer nQ efke‚ peye uebyeer otjer ke‚er ö^sveeW kes‚ Deeves ke‚e meceŔe neslee nw leye jsueJes kes‚ keg‚ueer mJeŘeefuele meerefŐ{ŔeeW ceW ŕsŐ[ŕeŐ[ ke‚j Gmes yebo ke‚j osles nQ~ neueebefke‚ jsueJes kes‚ heeme Deye leke‚ Fme lejn ke‚er efMeke‚eŔeleeW kes‚ ke‚esF& leLŔe veneR efceues nQ~ jsueJes ke‚es Ŕeeef$eŔeeW mes Fme lejn ke‚er efMeke‚eŔeleW efceueves mes mJeŘeefuele meerefŐ{ŔeeW ke‚es Kejeye ke‚jves ke‚e ke‚uebke‚ keg‚efueŔeeW hej ueie jne nw~

 

 

kesleve ke‚eöves mes DeejheerShe‚ DeefOeke‚eefjŔeeW ceW jes<e

peŔe efmebn / cebgyeF&

heefßece jsuekes kes‚ cebgyeF& ceb[ue kes‚ veS ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ ke‚er oesnjer veerefle mes DeejheerShe‚ cegbyeF& ef[efJepeve kes‚ ke‚F& DeeF&heerShe‚ DeefOeke‚eefjŔeeW ceW jes<e JŔeehle nw~ jes<e JŔeehle nesves ke‚e ke‚ejCe ke‚F& DeejheerShe‚ DeefOeke‚eefjŔeeW kes‚ kesleve mepee kes‚ ôhe ceW ke‚eöe peevee yeleeŔee pee jne nw~

efceueer peeveke‚ejer kes‚ cegleeefyeke‚ hegjeves ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ Deevebo efkepeŔe Pee …eje jsuekes heefjmej ceW Hes‚jerkeeueeW Deewj Demeeceeefpeke‚ lelkeeW ke‚er Iegmehew" jeske‚ves kes‚ efueS ke‚Ő[s ke‚oce G"eS ieS Les~ neue ner ceW Deevebo efkepeŔe Pee ke‚e leyeeouee JeŐ[esoje ke‚j efoŔee ieŔee~ Gmekes‚ yeeo cegbyeF& ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ kes‚ heo hej DeeS DeefOeke‚ejer Devethe keg‚ceej Megkešuee ves Yeer Deheveer Yetefceke‚e meeHe‚ ke‚jles ngS jsuekes heefjmej ceW Hes‚jerkeeueeW ke‚es ve Deeves osves ke Demeeceeefpeke‚ lelke hej ke‚Ő[er ke‚ej&keeF& ke‚jves ke‚e efveo&sMe peejer efke‚Ŕee~ Fme efveo&sMe kes‚ yeeo cegbyeF& ef[efJepeve ke‚er DeejheerShe‚ DeefOeke‚eefjŔeeW ves jsuekes Skešö kes‚ lenle ope&veeW ke‚ej&keeF& ke‚er~ Fve meyekes‚ yeekepeto Yeer ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ Devethe keg‚ceej Megkešuee kes‚ DeeosMe hej yeebűe DeeF&heerShe‚ ceerCee Deewj DebOesjer DeeF&heerShe‚ ceveer<e je"ewŐ[ ke‚e kesleve ke‚eö efueŔee ieŔee Deewj yeesjerkeueer kes‚ DeejheerShe‚ jepeerke efmebn meueeefjŔee ke‚es Řesleekeveer oer ieF&~ DeefOeke‚eefjŔeeW ceW jes<e ke‚e ke‚ejCe ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ ke‚er oesnjer veerefle nw~ DeejheerShe‚ kes‚ pekeeveeW ke‚e ke‚nvee nw efke‚ efyevee ke‚esF& peebŘe efke‚S veS DeeŔegÚe‚ ke‚ej&keeF& ke‚jles nQ~

Fve meye ceeceues ke‚er peeveke‚ejer kes‚ efueS Fme mebkeeooelee ves ceb[ue megj#ee DeeŔegÚe‚ Devethe keg‚ceej Megkešuee mes Gvekes‚ ceesyeeFue hej mebheke‚& ke‚jvee Řeene lees GvneWves nj yeej ke‚er lejn Fme yeej Yeer He‚esve G"evee pe§jer veneR mecePee~

 

 

veeieefjke‚eW ke‚es efoS JeŘeve efveYeeleer nw efMeJemesvee -megveerue ōeYeg

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

efMeJemesvee veeieefjke‚eW ke‚es efoS ieS JeŘeve ke‚es hetjer lejn efveYeeleer nw~ ceeuee[-hetJe& heg<hee heeke&‚ kes‚ Yetefceiele ceeie& kes‚ hetpeve meceejesn ceW efMeJemesvee efJeOeeŔeke‚ megveerue ōeYeg ves Ŕen yeele GheefmLele pevemecegoeŔe mes ke‚ner~

Yeejer YeerŐ[ ke‚es mebyeesefOele ke‚jles ngS ōeYeg ves ke‚ne efke‚ Ďefo[eWMeer efJeke‚emeí ke‚e OŔesŔe SJeb Ŕeneb ke‚er heefjefmLeefle ceW heefjJele&ve ueeves kes‚ efueS ceQves celeoeleeDeeW ke‚es JeŘeve efoŔee Lee~ heefßece űgle ieefleceeie& hej DeeJeeieceve kes‚ efueS Yetefceiele ceeie& ve nesves mes ceeuee[ jsueJes mösMeve mes keg‚jej efJeuespe peeves kes‚ efueS veeieefjke‚eW ke‚es oes yeej efjkešMee yeouevee heŐ[lee Lee, GvnW hejsMeeveer nesleer Leer~ 30 ceeröj ŘeewŐ[s leLee 4 ceeröj TbŘes Yetefceiele ceeie& yeveves mes Deye ueesie meerOes ceeuee[ mes keg‚jej henbgŘeWies~ Fme meye Jes hej 26 ke‚jesŐ[ ģheS KeŘe& efke‚S pee jns nQ~ efveYe&Ŕe keg‚jej Ŕeespevee kes‚ lenle meŐ[ke‚eW hej meermeer kew‚cejs ueieeves, ŕe$eeW kes‚ efueS he"ve-hee"ve keW‚ű SJeb efJeefJeOe GŇeeveeW kes‚ megMeesYeerke‚jCe ke‚e ke‚eŔe& hetje nes ieŔee nw~ Ŕeneb kes‚ veeieefjke‚eW kes‚ efueS [eke‚Iej, jeMeefvebie ke‚eŔee&ueŔe, ōemetefleie=n SJeb [eŔeefueefmeme meWöj kes‚ efvecee&Ce kes‚ efueS ōeŔeeme peejer nw~ heefßece űgleieefle ceeie& yeveeS peevesJeeues Yetefceiele ceeie& ke‚e Yetefcehetpeve efMeJemesvee meebmeo SJeb efMeJemesvee veslee iepeeveve ke‚erefle&ke‚j kes‚ neLeeW mebheVe ngDee~ Fme DeJemej hej efMeJemesvee kes‚ veiejmesJeke‚ SJeb efMeJemesvee heoeefOeke‚ejer leLee yeŐ[er mebKŔee ceW veeieefjke‚ GheefmLele Les~

 

 

 

ieebOeer ieeŔeye ikeeefueŔej ceW keg‚ŕ efke‚meeveeW ves yeQke‚ mes veesö efveke‚eues lees GveceW mes ieebOeerpeer ke‚er lemkeerj veoejo efceueer~ veesö veS keeues Les~ iegueeyeer jbie kes‚ ke‚jejs Deewj Meeveoej! meye keg‚ŕ mener Lee hej ieebOeer peer iegue! Deye nŐ[ke‚bhe ceŘee ngDee nw~ ke‚esF& FvnW veke‚ueer veesö yelee jne nw lees ke‚esF& efceme efōebö ke‚e ceeceuee mecePe jne nw~ ceeceues ke‚e helee ueieeves nce meerOes jepeIeeö hengbŘe ieS~ peye ceeceuee peevevee ner nw lees Fmekes‚-Gmekes‚ cegbn mes kešŔee megvevee? [eŔejskešö ieebOeerpeer mes yeele ke‚j ueer peeS~ megyen-megyen peye hetje efouueer ke‚esnjs ke‚er hejle ceW efIeje ef""gj jne Lee leye jepeIeeö ke‚er meceeefOe metvemeeve Leer~ nceves peeke‚j ieebOeerpeer kes‚ veece ke‚er Deekeepe ueieeF& lees uebieesöer henves yetŐ{s ieebOeer Ske‚ Řeeoj DeesŐ{s ōeke‚ö ngS~ Gveke‚er ogye&ue yeke‚jer Gvekes‚ heerŕs efIemeöleer meer Dee jner Leer~ nceves ogDee meueece ke‚er lees ieebOeerpeer yeesues, kew‚mes Deevee ngDee yeeueke‚?

nceves ke‚ne, yeehet! Deehe henues mes Yeer ogye&ue kew‚mes nes ieS nQ? yeke‚jer Yeer ke‚eHe‚er yegjer neuele ceW efoKe jner nw~ kešŔee yeele nw?

yeehet yeesues, yesöe! ceQ je<ö^efhelee ntb ve? peye cesjs meYeer oefuele, oefcele yeŘŘes yegjer neuele ceW nQ, YetKe-hŔeeme mes yesneue, veesöyeboer kes‚ og<Řeõe‚ ceW Heb‚mes ŕöheöe jns nQ lees ceQ kew‚mes megKeer nes meke‚lee ntb? Gvekes‚ og:Ke mes ceQ Yeer ogKeer ntb~

yeehet! Deehe veesö mes kešŔeeW ieeŔeye nes ieS? nce cegŲs ke‚er yeele hej Dee ieS~

yeeueke‚! yeehet yeesues, legce ueesieeW ves cesjer yeeleeW Deewj cesjer efMe#eeDeeW ke‚es lees ceve mes efveke‚eue efoŔee~ Ŕe$e -le$e cesjer ōeefleceeSb mLeeefhele ke‚j oeR, cesjs veece mes Řeewjens Deewj meŐ[keW‚ lees yevee oer uesefke‚ve cesjs yeleeS jemles hej Řeuevee yebo ke‚j efoŔee~ cegPes ceve mes efveke‚eue HeW‚ke‚e Deewj veesöeW hej cesjer lemkeerj ueiee oer~ ke‚neR Gve veesöeW ke‚es ke‚euesOeve kes‚ ôhe ceW mebie«n efke‚Ŕee peelee nw lees ke‚neR Gveke‚e GheŔeesie je<ö^űesner ke‚eceeW kes‚ efueS efke‚Ŕee peelee nw~ cegPes Ŕen meye osKeke‚j yeŐ[er Mece& Deeves ueieer lees ceQ Kego veesöeW mes DebleOŔe&eve nes ieŔee ntb~

neb yeehet! ceQves ke‚ne, yeele Deeheke‚er meŘe nw! ke‚esF& mebosMe oerefpeS?

yeehet yeesues, mebosMe lees ceQves Deepeeoer kes‚ yeeo ner efoŔee Lee efke‚ ke‚ebie«sme ke‚es Yebie ke‚j efoŔee peeS kešŔeeWefke‚ Deepeeoer kes‚ yeeo Ŕen oue Ye«<öeŘeej ke‚e oueoue yeve peeSiee hej efke‚meer ves veneR megvee Deewj osKe uees kener ngDee~ Deye ceQ kešŔee mebosMe otb? Deye legce peeDees cegPes Yeer SöerSce ke‚er ueeFve ceW ueievee nw~ ke‚nke‚j yeehet ieeŔeye nes ieS~ ceQ efmej Kegpeelee ueewö DeeŔee~

 

 

 

ceQ yenje Lee, ntb Deewj jntbiee!

Ske‚ yeej Ske‚ meerOes heneŐ[ hej ŘeŐ{ves ke‚er he«efleŔeesefielee ngF&~ yengle ueesieeW ves efnmmee efueŔee~ he«efleŔeesefielee ke‚es osKeveskeeueeW ke‚er meye peien YeerŐ[ pecee nes ieF&~ ceenewue ceW mejieceer& Leer, nj lejHe‚ Meesj ner Meesj Lee~ he«efleŔeesefieŔeeW ves ŘeŐ{vee Megô efke‚Ŕee~ uesefke‚ve meerOes heneŐ[ ke‚es osKeke‚j YeerŐ[ ceW Ske‚$e ngS efke‚meer Yeer Deeoceer ke‚es Ŕes Ŕeke‚erve veneR ngDee efke‚ ke‚esF& Yeer kŔeefÚe‚ Thej leke‚ hengbŘe heeŔesiee~

nj lejHe‚ Ŕener megveeF& oslee, ĎDejs Ŕes yengle ke‚ef"ve nw~ Ŕes ueesie ke‚Yeer Yeer meerOes heneŐ[ hej veneR ŘeŐ{ heeSbies, meHe‚uelee ke‚e lees ke‚esF& mekeeue ner veneR, Fleves meerOes heneŐ[ hej lees ŘeŐ{e ner veneR pee meke‚lee Deewj Ŕener nes Yeer jne Lee, pees Yeer Deeoceer ke‚esefMeMe ke‚jlee, kees LeesŐ[e Thej peeke‚j veerŘes efiej peelee, ke‚F& ueesie oes-leerve yeej efiejves kes‚ yeekepeto Deheves he«Ŕeeme ceW ueies ngS Les~ hej YeerŐ[ lees DeYeer Yeer efŘeuueeS pee jner Leer, Ŕes veneR nes meke‚lee, DemebYeke Deewj kees Glmeeefnle he«efleŔeesieer Yeer Ŕes megve-megveke‚j nleeMe nes ieS Deewj Dehevee he«Ŕeeme Oeerjs- Oeerjs ke‚jkes‚ ŕesŐ[ves ueies, uesefke‚ve GvneR ueesieeW kes‚ yeerŘe Ske‚ he«efleŔeesieer Lee, pees yeej-yeej efiejves hej Yeer Gmeer peesMe kes‚ meeLe Thej heneŐ[ hej ŘeŐ{ves ceW ueiee ngDee Lee~ kees ueieeleej Thej ke‚er Deesj yeŐ{lee jne Deewj Deblele: ken meerOes heneŐ[ kes‚ Thej hengbŘe ieŔee Deewj Fme he«efleŔeesefielee ke‚e efkepeslee yevee~ Gmeke‚er peerle hej meYeer ke‚es yeŐ[e DeeMŘeŔe& ngDee, meYeer ueesie Gmes Iesj ke‚j KeŐ[s nes ieS Deewj hetŕves ueies, legceves Ŕes DemebYeke ke‚ece kew‚mes ke‚j efoKeeŔee, Yeuee legcns Dehevee ue#Ŕe he«ehle ke‚jves ke‚er MeefÚe‚ ke‚neb mes efceueer, peje nceW Yeer lees yeleeDees efke‚ legceves Ŕes efkepeŔe kew‚mes he«ehle ke‚er? leYeer heerŕs mes Ske‚ Deekeepe DeeF& ĎDejs Gmemes kešŔee hetŕles nes, kees lees yenje nw, leYeer Gme kŔeefÚe‚ ves ke‚ne efke‚ nj veke‚ejelceke‚ yeele kes‚ efueS- ĎceQ yenje Lee, yenje ntb Deewj yenje jntbiee~í

efMe#ee- Ŕes ke‚neveer nceW Ŕener efmeKeeleer nw efke‚ nceW ke‚cepeesj yeveeveskeeueer nj Ske‚ Deekeepe ke‚es Devemegvee ke‚jW Deewj Gmekes‚ he«efle yenjs nes peeSb leLee nj Gme ¬MŔe kes‚ he«efle DebOes nes peeSb pees nceW meHe‚uelee kes‚ efMeKej leke‚ hengbŘeves mes jeske‚les nQ~

mebke‚ueve- meblees<e ŘelegJexoer

 

ĎceeleesŖeerí efveJeememLeeve hej efMeJemesveehe#eōecegKe GśJe "eke‚js ves veiejmesJeke‚ DeģCe ogOeJe[ke‚j kes‚ ke‚eŔe&Je=lleeble ke‚e efJeceesŘeve efke‚Ŕee~ Fme ceewkes‚ hej

heefjJenve ceb$eer efoJeeke‚j jeJeles, jJeeRű efceuexke‚j, ceervee ke‚ebyeueer, ceeF& hejye Deeefo GheefmLele Les~

 

 

hegefueme mLeehevee mehleen ceW hegefueme ke‚es peeveves ke‚e ceewke‚e

efpeleWű ceuueen / cegbyeF&

cenejeį^ ceW 2 peveJejer ke‚es hegefueme mLeehevee efoJeme DeLee&le ĎjeFefpebie [sí kes‚ §he ceW ceveeŔee peelee nw~ Ďhegefueme jeFefpebie [sí kes‚ ceewkes‚ hej DeeŔeesefpele ōeoMe&veer ke‚e GodIeeöve ke‚ue hegefueme cenemebŘeeueke‚ Sme peieVeeLe kes‚ neLeeW ngDee~ henueer yeej hegefueme mes pegŐ[er Fme lejn ke‚er efke‚meer ōeoMe&veer ceW Deece pevelee ke‚es Yeer Deeves Deewj Ŕen peeveves ke‚e vŔeewlee efoŔee ieŔee nw efke‚ hegefueme efke‚me lejn mes ke‚ece ke‚jleer nw~

5 peveJejer mes 7 peveJejer leke‚ ŘeuevesJeeueer Fme ōeoMe&veer ceW keg‚ue 57 möeume ueieeS ieS nQ~ Fbmöeröüetö Dee@he‚ he‚@ejsbefmeke‚ meeFbme kes‚ efJeŇeeefLe&ŔeeW …eje ueieeS ieS 36 möe@ue kes‚ peefjS ueesieeW ke‚es Ŕen yeleeves ke‚e ōeŔeeme efke‚Ŕee pee jne nw efke‚ efke‚meer Jeejoele kes‚ yeeo Deejesheer ke‚es Gmekes‚ Debpeece leke‚ hengbŘeeves kes‚ efueS hegefueme efke‚me lejn meyetle pegöeleer nw, otYej ceeceueeW ceW efke‚me lejn ce=leke‚ ke‚er henŘeeve ke‚jleer nw leLee Jeebefŕle DehejeefOeŔeeW leke‚ hengbŘeves ke‚e ōeŔeeme ke‚jleer nw? Ŕeneb nce Ŕen Yeer peeve meke‚les nQ efke‚ neomee nes, nlŔee nes Ŕee Řeesjer ke‚er Jeejoele, efj’ele Keesjer nes Ŕee efHe‚j ke‚esF& efceueeJeö ke‚e ceeceuee, hegefueme efke‚me lejn ceeceues ke‚er peebŘe ke‚jleer nw? Gbieueer, hewjeW kes‚ efveMeeve mes Deejesheer ke‚er henŘeeve, Jeenve kes‚ heefnS Ŕee Fbmeeve kes‚ petleeW kes‚ menejs efke‚meer Jeebefŕle DehejeOeer ke‚er leueeMe hegefueme kew‚mes ke‚jleer nw?

Deejesheer ke‚er Řeeue mes GYejvesJeeues Gmekes‚ hewjeW kes‚ efveMeeve mes Gmekes‚ Ćeer Ŕee hegģ<e nesves ke‚e Devegceeve hegefueme kew‚mes ueieeleer nw? hewj kes‚ leueJes kes‚ Deeke‚ej ke‚er ŕehe mes Deejesheer ke‚er uebyeeF& ke‚e Devegceeve, oeble, veeKetve, yeeue Ŕee nefŮŔeeW mes [erSveS peebŘe, ieesueeryeejer kes‚ ceeceueeW ke‚er yewuesefmöke‚ peebŘe Deeefo kes‚ yeejs ceW Fme ōeoMe&veer ceW nce peeveke‚ejer hee meke‚les nQ~ veS veesö ke‚er henŘeeve Deeefo kes‚ yeejs ceW nce Ŕene peeveke‚ejer hee meke‚les nQ~ Ŕeneb DevŔe möe@ume ceW ueesieeW ke‚es Ŕen Yeer yeleeves ke‚e ōeŔeeme efke‚Ŕee peelee nw efke‚ yeeŐ{, Deefie>ke‚eb[, Yetkeb‚he pewmeer ōeeke=‚efleke‚ DeeheoeDeeW DeLeJee efke‚meer Deelebke‚Jeeoer nceues kes‚ JeÚe‚ nce Deheves Iej ceW leLee Deheves heeme ceewpeto meeceefęeŔeeW kes‚ peefjS efke‚me lejn Deheveer Deewj Deheves heefjpeveeW ke‚er peeve yeŘee meke‚les nQ~

 

 

ceesefyeefkešJeke‚ osiee 1000 veewke‚efjŔeeb

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

veesöyeboer mes hejsMeeve ueesieeW ves F& Jee@uesö mes ke‚eceke‚epe ke‚jvee yeŐ{e efoŔee nw~ efheŕues oes ceen ceW F& Jee@uesö ke‚e ke‚ejesyeej oesiegvee yeŐ{e nw~ Fme yeŐ{les ke‚ejesyeej ke‚es osKeles ngS ceesyeeFue F&
Jee@uesö ceesefyeefkešJeke‚ ves Deheves efJemleej ke‚er Ŕeespevee yeveeF& nw~ ueesieeW ke‚er pe§jleeW ke‚es hetje ke‚jves kes‚ efueS 13 MenjeW ceW veS ke‚eŔee&ueŔe Keesueves ke‚er peeveke‚ejer osles ngS ceesefyeefkešJeke‚ ke‚er men mebmLeeheke‚ Gheemevee öeket‚ ves yeleeŔee efke‚ 50 ke‚jesŐ[ ģheS efveJesMe kes‚ meeLe ner leke‚veerke‚er Je iewjleke‚veerke‚er #es$e kes‚ efueS 1000 ueesieeW ke‚es veewke‚efjŔeeb GheueyOe ke‚jeF& peeSbieer~ 2017 ceW Ske‚ npeej ke‚jesŐ[ ģheS ke‚e ke‚ejesyeej ke‚e ue#Ŕe jKee ieŔee nw~ Ske‚ Sceyeer mes ke‚ce meeFpeJeeuee ceesefyeefkešJeke‚ 20 meskeb‚[ ceW öt-peer vesöJeke&‚ hej Yeer [eGveuees[ neslee nw~

heebŘe Yee<eeDeeW ceW ke‚ece ke‚jvesJeeues ceesyeeFue Jee@uesö ceesefyeefkešJeke‚ kes‚ meerDeesDees ce=Ceeue efmevne yeleeles nQ efke‚ yeQke‚ ke‚er leguevee ceW ceesyeeFue Jee@uesö ceW hewmee DeefOeke‚ megjef#ele neslee nw~ oerJeeefueŔee nesves ke‚er efmLeefle ceW Yeer Jen hewmee veneR [tyelee nw~ efHe‚ueneue Fme lejn kes‚ Jee@uesö mes uesve-osve hej ęeenke‚eW ke‚es ke‚esF& Meguke‚ veneR osvee neslee nw uesefke‚ve YeefJe<Ŕe ceW Ŕen hetCe&le: efve:Meguke‚ veneR jnsiee~ keg‚ŕ ve keg‚ŕ Meguke‚ ęeenke‚eW ke‚es osvee ner nesiee~ efheŕues oes ceen ceW ceesefyeefkešJeke‚ kes‚ meeLe 9 ueeKe JŔeeheejer Je Ske‚ ke‚jesŐ[ GheŔeesieke‚lee& pegŐ[s nQ~ Deepe ceesefyeefkešJeke‚ ceesyeeFue
Jee@uesö ke‚e GheŔeesie ke‚jvesJeeueeW ke‚er mebKŔee ke‚jerye 4.5 ke‚jesŐ[ nw~ Fmekes‚ peefjS Deye GheYeesÚe‚e Ŕeteföefueöer efyeueeW ke‚e Yegieleeve Yeer ke‚j jns nQ~ keg‚ŕ efove ceW Ŕen Sshe 10 mes 12 Yee<ee ceW GheueyOe nesvesJeeuee nw~

 

 

14 peveJejer ke‚es <eCcegKeevebo meYeeieej ceW nesvesJeeues Ďke‚e@vmeö& 8 ōenjí ke‚er peeveke‚ejer osles ngS hebŘece efve<eeo kes‚ mebmLeeheke‚ MeefMe JŔeeme, he©eefJeYet<eCe hebef[le pemejepe, Deeö& Sb[ Deeefö&mö ke‚er mebmLeeheke‚ ogiee& pemejepe Deewj jekes‚Me ŘeewjefmeŔee efoKeeF& os jns nQ~

 

 

metjpe heeb[s

She‚[erS ke‚e ke‚eŔeeheueö

jepŔe ceW Deew<eefOe Deewj KeeŇe heoeLeeX ke‚er iegCekeÚee hej vepej jKeveskeeuee DeVe ke Deew<eefOe ōeMeemeve (She‚[erS) efheŕues 25 meeue mes Deheves GVeŔeve ke‚er yeeö peesn jne Lee~ ueesieeW …eje meskeve efke‚S peeveskeeues KeeŇe heoeLe& GŘŘe keškee@efueöer kes‚ nQ ke‚er veneR~ veke‚ueer okeeFŔeeW Deewj ke‚e@mceseföke‚ ōees[kešödme hej ueieece ke‚meveskeeues She‚[erS ke‚er neuele ke‚ehe‚er Kemlee nw~ Ŕeneb leke‚ ke‚er oes ęes[ ueskeue mes veerŘes kes‚ ke‚ce&Řeejer ke‚er heesmö Yeer Keeueer heŐ[er nw~ ke‚F& peebŘe kes‚ Gheke‚jCe ceewpeto ve nesves kes‚ ke‚ejCe She‚[erS ke‚es meQheue efvepeer uewyeeW ceW Yespevee heŐ[lee nw~ uewye ke‚er ke‚ceer Yeer She‚[erS ke‚es Keue jner nw efpemeke‚e Demej ke‚ece hej heŐ[ jne nw~ DeeefKejke‚ej She‚[erS ke‚es Deewj megmeppe, DeeOegefveke‚ peebŘe Gheke‚jCeeW mes uewMe efke‚Ŕee peeSiee~ She‚[erS kes‚ DeeŔegÚe‚ n<e&oerhe ke‚ebyeues ves yeleeŔee efke‚ She‚[erS ke‚e ke‚eŔeeke‚uhe ke‚jves kes‚ efueS kes‚bű Deewj jepŔe mejke‚ej …eje 137 ke‚jesŐ[ ģheS 2 meeue ceW KeŘe& efke‚S peeSbies~ Ŕes hewmes jepŔe ceW She‚[erS kes‚ efkeYeeieerŔe FceejleeW kes‚ efvecee&Ce ke‚eŔe&, Deuö^e cee@[ve& uewye yeveeves ke meeceeve Kejeroves Deewj DevŔe ke‚efceŔeeW ke‚es hetje ke‚jves kes‚ efueS KeŘe& efke‚S peeSbies~ Fmeer kes‚ meeLe efjÚe‚ heŐ[s heesmö ke‚es peuo mes peuo Yeje peeSiee, leeefke‚ ceewpetoe DeefOeke‚eefjŔeeW hej mes yeesPe ke‚ce nes~

uewye ke‚er ke‚ceer nesieer hetjer

She‚[erS kes‚ Ske‚ DeefOeke‚ejer ves yeleeŔee efke‚ nceejs heeme kele&ceeve ceW cegbyeF& Deewj mebYeepeerveiej ceW uewye GheueyOe nQ~ Fve uewyeeW ceW meeueevee 35 npeej mes DeefOeke‚ okeeDeeW Deewj KeeŇe heoeLe& kes‚ meQheue peebŘe kes‚ efueS Deeles nQ efpemeceW mes efmeHe&‚ 7 mes 8 npeej meQheue Ŕeeveer ueieYeie 30 ōeefleMele meQheue ke‚er peebŘe uewye ceW nes heeleer nw, yeeke‚er meQheue ke‚es peebŘe kes‚ efueS efvepeer uewyeeW ceW Yespevee heŐ[lee nw~ Deeveskeeues 2 meeue ceW She‚[erS 3 veS uewye cee@[ve& Deewj Deuö^e cee@[ve& uewye veeiehegj, veeefmeke‚ Deewj hegCes ceW yeveeSieer~ ueieYeie 30 ke‚jesŐ[ ģheS uewye kes‚ DelŔeeOegefveke‚ Gheke‚jCe Kejeroves ceW KeŘe& efke‚S peeSbies~

ke‚ce&Řeejer neWies efveŔegÚe‚

cegbyeF& ceW She‚[erS kes‚ Deew<eefOe efkeYeeie ceW ke‚F& Dehe‚mejeW ke‚er peien efjÚe‚ heŐ[er nw Deewj otmejs DeefOeke‚ejer ke‚es DeefleefjÚe‚ Řeepe& efoŔee ieŔee nw~ efkeYeeie ceW ueskeue 2 kes‚ veerŘes kes‚ ke‚ce&Řeejer veneR nQ~ [^ie Fbmheskešöj ke‚es ner ŕehesceejer ke‚jveer heŐ[leer nw, Fmekes‚ yeeo efjheesö& lewŔeej ke‚jvee, veeseföme peejer ke‚jvee Deewj kešuesefjke‚ue ke‚ece Yeer GvnW ner ke‚jvee heŐ[lee nw~ Ŕen mecemŔee Yeer peuo ner meguePe peeSieer~ DeeŔegÚe‚ n<e&oerhe ves ke‚ne efke‚ peuo [^ie Fbmheskešöj kes‚ efueS 200 menŔeesieer Deewj 200 [eöe Dee@hejsöj jKes peeSbies, Fmeer kes‚ meeLe 47 öskešveerefMeŔeve ke‚es Yeer ke‚e@vö^skešö yesefmeme hej jKee peeSiee~

pevelee ke‚e kešŔee he‚eŔeoe?

Deehe meesŘe jns nQ She‚[erS kes‚ ke‚eŔeeke‚uhe mes Deece pevelee ke‚e kešŔee he‚eŔeoe nesiee? lees yelee oW efke‚ neue ner ceW cewieer vet[ume ke‚es ueske‚j ke‚ehe‚er ke‚esnjece ceŘee Lee~ GÚe‚ heoeLe& ceW efue[ ke‚er cee$ee DeefOeke‚ heeF& ieF& Leer efpemeke‚er peeveke‚ejer She‚[erS …eje ke‚er ieF& peebŘe ceW ner efceueer Leer~ jepŔe ceW 2,500 Deew<eefOe Glheeoke‚ Deewj 76,000 mes DeefOeke‚ Deew<eefOe efkeõe‚slee nQ~ Fve meYeer hej vepej jKeves kes‚ efueS She‚[erS efpeleveer megmeppe nesieer Glevee ner Deece pevelee kes‚ efueS he‚eŔeoscebo nesiee~ nj Deew<eefOe Deewj KeeŇe heoeLeeX ke‚er yeejerke‚er mes peebŘe nesieer~ ueesieeW kes‚ mkeemLŔe kes‚ meeLe ke‚esF& Yeer efKeuekeeŐ[ veneR ke‚j heeSiee~

efceuee 137 ke‚jesŐ[

DeeŔegÚe‚ n<e&oerhe ke‚ebyeues ves yeleeŔee efke‚ efheŕues ke‚F& meeueeW mes DeŘŕe hejhe‚e@ceXme nesves kes‚ yeekepeto ceneje<ö^ She‚[erS ke‚es meeueevee 5 mes 6 ke‚jesŐ[ ģheS efceueles Les~ She‚[erS ke‚er Kemlee neuele ke‚es osKe ceQves jepŔe kes‚ DeVe Deewj Deew<eefOe Deehetefle& ceb$eer efiejerMe yeeheö mes ceebie ke‚er efke‚ She‚[erS ke‚es Deewj megmeppe ke‚jves ke‚er peôjle nw, efpemekes‚ yeeo GvneWves kes‚bűerŔe mkeemLŔe ceb$eer mes yeele ke‚er~ Fme ōeefõe‚Ŕee kes‚ yeeo kes‚bű Deewj jepŔe mejke‚ej oes ke<e& ceW She‚[erS hej 137 ke‚jesŐ[ ģheS KeŘe& ke‚jsieer efpemeceW 60 he‚ermeoer jke‚ce kes‚bű mejke‚ej …eje heeme ke‚er ieF& nw~

 

 

 

keeFve Mee@he ceW ueieer Deeie

r 3 oceke‚ueke‚ceea Peguemes Ske‚ ke‚er neuele veepegke‚

meecevee mebJeeooelee / ceerje jes[

ceerje jes[-hetke& kes‚ Fbűueeske‚ heefjmej efmLele efkeefveMee keeFve Mee@he ceW iegģkeej ke‚er megyen ke‚jerye 5.25 yepes Deeie ueie ieF&~ Deeie yegPeeves hengbŘeer oes oceke‚ue ieeefŐ[ŔeeW kes‚ leerve oceke‚ueke‚ceer& Deeie ceW yegjer lejn Pegueme ieS, efpemeceW Ske‚ ke‚er neuele iebYeerj yeleeF& pee jner nw~

keeFve Mee@he ceW ueieer Deeie ke‚er Keyej efceueles ner YeeFboj-heefßece mes Ske‚ Deewj YeeFboj-hetke& mes oes oceke‚ue ieeefŐ[Ŕeeb Deeie yegPeeves kes‚ efueS ceewkes‚ hej hengbŘeer~ Deeie ke‚er ueheöW Fleveer lespe LeeR ke‚er oceke‚ueke‚ceer& jepet hekeej, peieoerMe heeöerue Deewj jekes‚Me Yeesmeues Deeie mes Pegueme ieS, efpemeceW peieoerMe heeöerue Deewj jekes‚Me Yeesmeues ke‚es ōeeLeefceke‚ GheŘeej kes‚ yeeo Iej Yespe efoŔee ieŔee Deewj jepet hekeej ke‚es legbiee Demheleeue kes‚ DeeF&meerŔet ceW Yeleer& ke‚jeŔee ieŔee nw~ hekeej ke‚er efmLeefle veepegke‚ yeveer ngF& nw~ IeböeW ceMekeške‚le kes‚ yeeo Deeie hej ke‚eyet hee efueŔee ieŔee~ neueebefke‚ DeYeer leke‚ Deeie ueieves kes‚ ke‚ejCeeW ke‚e helee veneR Řeue meke‚e nw~ hegefueme ke‚e Devegceeve nw ke‚er Mee@ö&-meefke‚&ö mes Deeie ueieer nesieer~

 

 

He‚ebmeer kes‚ veeöke‚ ceW ieF& ŔegJeke‚ ke‚er peeve

meecevee mebJeeooelee / ceerje jes[

ceerje jes[-hetke& kes‚ ke‚eMeerceerje efmLele efmeefś efkeveeŔeke‚ veiej kes‚ efmebOegogie& meesmeeŔeöer ceW meescekeej Meece ke‚es Ske‚ DeeßeŔe&peveke‚ Ieövee Ieöer~ He‚ebmeer kes‚ veeöke‚ ceW Ske‚ ŔegJeke‚ ke‚er peeve Řeueer ieF&~

GÚe‚ meesmeeŔeöer ceW jnveskeeues mebefce$e efke‚Meesj jeCes kes‚ Iej Gmekes‚ leerve oesmle efceueves DeeS Les, efpemeceW Ske‚ ueŐ[ke‚er Yeer Leer~ ke‚eMeerceerje hegefueme kes‚ Devegmeej Meece ke‚es meYeer yes[ôce ceW nbmeer-cepeeke‚ ke‚j jns Les~ Gmeer oewjeve mebefce$e he‚ebmeer ueieeke‚j DeelcenlŔee kew‚mes ke‚jles nQ, ceQ ke‚j kes‚ efoKeelee ntb, Ssmee oesmleeW mes yeesue jne Lee Deewj ueŐ[ke‚er ke‚e ogheůe ueske‚j he‚ebmeer ueieeves ke‚e veeöke‚ ke‚j jne Lee~ Fmeer yeerŘe ueŐ[ke‚er kes‚ ceesyeeFue hej he‚esve DeeŔee Deewj ken yeele ke‚jles ngS ke‚cejs mes yeenj Řeueer ieF&~ leYeer mebefce$e ke‚er ŘeerKe megveke‚j meye yes[ôce ceW DeeS lees osKee ke‚er mebefce$e he‚ebmeer ueieeke‚j Petue jne Lee~ lelke‚eue Gmes Ske‚ efvepeer Demheleeue ceW ues peeŔee ieŔee peneb [e@kešöj ves Gmes ce=le Ieesef<ele ke‚j efoŔee~ mebefce$e henues ke‚ebefokeueer ceW jnlee Lee Deewj efpeme ueŐ[ke‚er kes‚ ogheůs mes Gmeves he‚ebmeer ueieeF& ken Yeer ke‚ebefokeueer ceW ner jnleer nw~ oesveeW ceW oesmleer Leer Deewj ken mebefce$e mes efceueves Gmekes‚ Iej DeeF& Leer~

 

 

Deepe cecelee efoJeme

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

efMeJemewefveke‚eW ke‚er JeelmeuŔecetefle& mJeieeaŔe ceeb meensye meew. ceerveeleeF& "eke‚js ke‚e 86JeeR peŔebefle DeLee&le cecelee efoJeme Deepe 6 peveJejer ke‚es ceveeŔee pee jne nw~ Fme DeJemej hej mJe. meew. ceerveeleeF& "eke‚js mce=efle mceejke‚ meefceefle ke‚er Deesj mes efMeJeleerLe& hej megiece mebieerle leLee Yepeve ke‚e ke‚eŔe&õe‚ce nesvesJeeuee nw~ hetjs jepŔe ceW cecelee efoJeme hej efJeefYeVe ōeke‚ej kes‚ meeceeefpeke‚ ke‚eŔe&õe‚ceeW ke‚e DeeŔeespeve efke‚Ŕee ieŔee nw~ efMeJeleerLe& hej efmLele ceeb meensye ke‚er ōeeflecee kes‚ heeme megyen 7 yepes mes YeefÚe‚ ieerle ōemlegle efke‚Ŕee peevesJeeuee nw~ henues me$e ceW Ŗeer efmeefśefJeveeŔeke‚ megiece mebieerle kes‚ iegCeer ke‚ueeke‚ej jefJejepe jIegJeerj vej, n<e&oe Jesuneue, efJeueeme Jejueerke‚j, ceveer<ee ke‚erj, jepee ke‚oce, mebpeŔe hejueke‚j, megneme peŔeJeble, ōeceeso hejke‚j, meefŘeve veJeues, megosMe heJeej, yeeuee hejye, DeYeŔe yeeieeŔeleke‚j, nsceble ŘeJneCe, efvelesMe vesģueke‚j, Řebűke‚eble meeKejheske‚j Deeefo Meeefceue nesvesJeeues nQ~ otmejs me$e kes‚ oewjeve meeJebleJeeŐ[er mebmLeeve ceefnuee Yepeve ceb[ue leLee DeeŔee& ogiee& Yepeve ceb[ue (oeoj) mebmLee ke‚er Deesj mes YepeveeW ke‚e ke‚eŔe&õe‚ce ōemlegle efke‚Ŕee peeSiee~

 

 

helveer kes‚ nlŔeejs ke‚es GceŁ kew‚o

meecevee mebJeeooelee / "eCes

Deōekeemeer helveer ke‚er nlŔee ke‚j Meke kes‚ ögke‚Ő[s ke‚es efōe‚pe ceW ŕgheeveskeeues heefle ke‚es "eCes me$e vŔeeŔeeueŔe ves Deepeerkeve ke‚ejekeeme ke‚er mepee megveeF& nw~ YeeFboj efvekeemeer efiejerMe heesös (32) ves Deheveer Deōekeemeer helveer ceOegceleer heeb[sŔe (33) ke‚er ke<e& 2011 ceW nlŔee ke‚j oer Leer leLee Gmekes‚ Meke kes‚ ögke‚Ő[s ke‚j efōe‚pe ceW jKe efoŔee Lee~ hegefueme ves Deejesheer heesös ke‚es efiejhešleej ke‚j efueŔee Lee~ heesös leLee heeb[sŔe ves 20 petve 2011 ke‚es Meeoer ke‚er Leer~ heesös ke‚es yeerŔejyeejeW ceW yeej yeeueeDeeW hej hewmee GŐ[eves ke‚e Meewke‚ Lee~ Fmeke‚er kepen mes ken hejsMeeve Leer~ heesös mes hejsMeeve ceOegceleer ves Ske‚ efove Deheves oes ke<eer&Ŕe yesös ke‚es ueske‚j Ýe‚ebme Řeues peeves ke‚er Řesleekeveer peye heesös ke‚es oer lees ken yeewKeuee ieŔee~ helveer kes‚ hewmes hej SsMe ke‚jveskeeues heesös ke‚es efYeKeejer yeve peeves ke‚e [j meleeves ueiee~ Fmeer Jeeo-efJeJeeo ceW heesös ves Gmeke‚er nlŔee ke‚j oer Leer~ Fme ceeceues ke‚er Debeflece megvekeeF& DeefleefjÚe‚ me$e vŔeeŔeeOeerMe ce=oguee YeeeföŔee ke‚er Deoeuele ceW ngF&~ hegefueme …eje hesMe efke‚S ieS hegKlee meyetleeW leLee iekeeneW kes‚ DeeOeej hej vŔeeŔeeueŔe ves Deejesheer heefle heesös ke‚es oes<eer ceevee Deewj GceŁ kew‚o ke‚er mepee megveeF&~

 

 

rajcesMe cne$es yeves meYeeheefle

meecevee mebJeeooelee / ke‚uŔeeCe

ke‚uŔeeCe-[eWefyekeueer ceneveiejheeefueke‚e kes‚ mLeeŔeer meefceefle meYeeheefle heo hej efMekemesvee kes‚ veiejmeskeke‚ jcesMe cne$es efveefke&jesOe efkepeŔeer Ieesef<ele ngS Deewj Jes ueieeleej ŘeewLeer yeej meYeeheefle Řegves ieS~ GvneWves Ske‚cee$e hejŘee Yeje Lee, Gvekes‚ mece#e DevŔe efke‚meer Yeer ves Gcceerokeejer veneR oeefKeue ke‚er, efpemekes‚ yeeo GvnW efveefJe&jesOe meYeeheefle Ieesef<ele efke‚Ŕee ieŔee~ Gveke‚er Fme efveŔegefÚe‚ mes efMekemewefveke‚eW ceW KegMeer Hew‚ue ieF&~ meYeer heoeefOeke‚eefjŔeeW ves cne$es ke‚es MegYesŘŕe oer~

 

 

 

 

efMeJemesvee ves peerves kes‚ efueS

meebme Deewj ęeeme efoŔee

GśJe "eke‚js ke‚e ōeefleheeove

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

efMeJemesvee kes‚ ceb$eer kešŔee ke‚j meke‚les nQ? Fmeke‚e GÚece GoenjCe JeeŔeg Megefśke‚jCe Ŕeb$e Deewj efMeJe ęeeceerCe öwkešmeer Ŕeespevee nw~ meebme uesves kes‚ efueS Megś nJee ŘeeefnS Deewj ęeeme (efveJeeuee) kes‚ efueS DeVe ŘeeefnS~ nj lejHe‚ yesjespeieejer Deewj ōeotef<ele JeeleeJejCe kes‚ ke‚ejCe pevelee ke‚es peerves kes‚ efueS DeeJeMŔeke‚ meebmeW Deewj ęeeme osves ke‚e ke‚ece efMeJemesvee ves efke‚Ŕee nw~ Ssmee ōeefleheeove efMeJemesveehe#eōecegKe GśJe "eke‚js ves ke‚ue JŔeÚe‚ efke‚Ŕee~

ke‚ueeveiej pebkešMeve kes‚ heeme JeeŔeg Megefśke‚jCe Ŕeb$e Deewj ęeeceerCe Yeeie ke‚er pevelee ke‚es jespeieej GheueyOe ke‚jeves kes‚ efueS efMeJe ęeeceerCe öwkešmeer Ŕeespevee ke‚e GodIeeöve ke‚ue GśJe "eke‚js kes‚ neLeeW ngDee~ Fme ceewkes‚ hej ueesieeW ke‚e ceeie&oMe&ve ke‚jles ngS GśJe "eke‚js ves ke‚ne efke‚ efke‚meer ke‚es ueielee nesiee efke‚ ceMeerve ueieeF&, efjkešMee oer~ FmeceW Deueie kešŔee? hejbleg Fme ceMeerve kes‚ Řeueles cegbyeF&ke‚j Kegueer nJee ceW meebme ues meke‚les nQ~ cegbyeF& ceW efke‚Oej mes ke‚ewve-meer nJee DeeSieer? Ŕen yeesue veneR meke‚les uesefke‚ve Ŕen ceMeerve ōeotef<ele nJee ke‚es Megś ke‚jves ke‚e ke‚ece ke‚jsieer, lees nce yeesue meke‚les nQ Řeuees Megś nJee ueW~ hetjs osMe ceW cegbyeF& ceW Ŕen henueer ceMeerve ueieer nw Gmekes‚ efueS legcnW OevŔeJeeo oslee ntb~ Ssmee GśJe "eke‚js ves ke‚ne~ Fme ceewkes‚ hej ŔegJeemesveeōecegKe DeeefolŔe "eke‚js, heefjJenve ceb$eer efoJeeke‚j jeJeles, heŔee&JejCe ceb$eer jeceoeme ke‚oce, efJeOeeŔeke‚ Yeejle ieesieeJeues, le=efhle meeJeble, efJeYeeieōecegKe Je efJeOeeŔeke‚ S[. Deefveue hejye, DeeosMe yeeboske‚j Deeefo GheefmLele Les~

Megś meebme ueW, Ssmee efJeke‚eme nes!

efJeke‚eme ŘeeefnS Ŕee heŔee&JejCe ŘeeefnS? ueesie yeesueles nQ efJeke‚eme ŘeeefnS uesefke‚ve efke‚levee efJeke‚eme ke‚jWies~ Ssmes efJeke‚eme kes‚ yeeo nce ueesie Demheleeue ceW peeSbies kešŔee? Ŕen efJeke‚eme ke‚e yeke‚Jeeme nw, Ssmee GśJe "eke‚js ves ke‚ne~ cesö^es ke‚ejMes[ kes‚ efueS Deejs kes‚ hesŐ[ ke‚eös peeSbies~ efke‚meefueS ke‚eös peeSbies? Ŕen osKevee ŘeeefnS veneR, lees cesö^es mes peeSbies ke‚neb? Demheleeue ceW? meebme uesves kes‚ efueS Megś nJee Deewj DeŘŕe Keevee efceues~ Ssmee efJeke‚eme nesvee ŘeeefnS~

cegbyeF& ceW yewöjer hej ŘeuevesJeeueer yesmö yemeeW ke‚es ueeves ke‚e ōemleeJe kešŔeeW ueöke‚e?

cegbyeF& ceneveiejheeefueke‚e ves JeeŔeg ōeot<eCe jeske‚ves kes‚ efueS Deeies DeeF&~ cegbyeF& ceW yewöjer hej ŘeuevesJeeueer yemeeW ke‚es ueeves ke‚e ōemleeJe Lee, hejbleg Ŕen ōemleeJe ueöke‚ ieŔee~ ōemleeJe ke‚es efke‚meves ueöke‚eŔee, Deiej Ŕen yeesueves ieS lees ke‚ne peelee nw efke‚ Deeheke‚es ŘeeefnS Lee, FmeefueS Deehe ke‚j jns nes~ neb, nceW ŘeeefnS~ cegbyeF&ke‚jeW ke‚es Megś heeveer, Megś nJee osves kes‚ efueS efMeJemesvee mes pees-pees yeve heŐ[siee, Jen ke‚jsieer, Ssmee GśJe "eke‚js ves ke‚ne~

Ŕen efjkešMee megjef#ele Iej ues peeSiee, Ssmee efJe’eeme ceefnueeDeeW ke‚es nesvee ŘeeefnS

efoJeeke‚j jeJelespeer Deehe yeesueles nes Fme efjkešMee ke‚e jbie Deeyeesueer nw~ Ŕen jbie Deeyeesueer veneR, yeefuke‚ YeerŐ[ ceW lelke‚eue efoKevesJeeuee jbie nw~ Fme jbie ke‚es efoKeves kes‚ yeeo ceefnuee ke‚es Ŕen efJe’eeme nesvee ŘeeefnS efke‚ Ŕen efjkešMee megjef#ele Iej hengbŘeeSiee~ efjkešMee ŔetefveŔeve ke‚F& nQ~ ke‚F& kes‚ Peb[s ueies nQ uesefke‚ve efMeJemesvee ke‚e Peb[e efpeme efjkešMee hej ueiee nw, Gme efjkešMee ceW yenveW yesKeewHe‚ yew"W~ Ssmee efJe’eeme nesvee ŘeeefnS~ Ssmee GśJe "eke‚js ves ke‚ne~

efMeJemesvee kes‚ ke‚ejCe yeske‚ej efJeYeeie ceW ōeke‚eMe ueeŔee!

-jeceoeme ke‚oce

Jeve Deewj heŔee&JejCe Fve efJeYeeie kes‚ efmej Deewj Mejerj ke‚es Ske‚ ke‚jkes‚ kes‚Jeue heŔee&JejCe efJeYeeie yevee efoŔee~ heŔee&JejCe yeske‚ej efJeYeeie Lee, uesefke‚ve Fme efJeYeeie ke‚es efMeJemesvee kes‚ ke‚ejCe ōeke‚eMe ceW uee meke‚e~ Ssmee heŔee&JejCe ceb$eer jeceoeme ke‚oce ves ke‚ne~ efouueer ke‚e ōeot<eCe cegbyeF& ceW veneR Deeves oWies~ efouueer kes‚ ōeot<eCe cegbyeF& ceW ve Deeves osves ceW nce meHe‚ue ngS nQ~ Ŕen JeeŔeg Megefśke‚jCe Ŕeb$e yeebűe, ŕ$eheefle efMeJeepeer cenejepe öefce&veme, Yeeb[ghe, MeerJe Deewj Ieeöke‚eshej pebkešMeve hej ōeeŔeesefieke‚ leewj hej yew"eŔee peeSiee~ Fme ceMeerve kes‚ ueieeves mes cegbyeF& ke‚es ōeot<eCecegÚe‚ nesves ceW ceoo efceuesieer~ Ssmee ke‚oce ves ke‚ne~

 

 

efMeJemesveehe#eōecegKe GśJe "eke‚js kes‚ neLeeW yeebűe (hetJe&) ceW JeeŔeg Megefśke‚jCe Ŕeb$e ke‚e GodIeeöve efke‚Ŕee ieŔee~ Fme ceewkes‚ hej ŔegJeemesveeōecegKe DeeefolŔe "eke‚js, heŔee&JejCe ceb$eer jeceoeme ke‚oce, heefjJenve ceb$eer efoJeeke‚j jeJeles, ceneheewj mvesnue Deebyeske‚j, efJeOeeŔeke‚ le=efhle meeJeble leLee efJeOeeŔeke‚ Deefveue hejye Deeefo GheefmLele Les~

 

 

 

efMeJe ęeeceerCe öwkešmeer Ŕeespevee mes efceuesiee npeejeW ke‚es jespeieej -jeJeles

leerve heefnŔee efjkešMee ceW ŕn meerö Deewj Řeej meerö ke‚e efjkešMee nesves mes npeejeW ueesieeW ke‚es jespeieej GheueyOe nesiee~ Ŕen yeele heefjJenve ceb$eer efoJeeke‚j jeJeles ves ke‚ner~ jeŔeieŐ{ ceW Ssmeer efjkešMee Meg§ ke‚jves ke‚er ceebie mLeeveerŔe efJeOeeŔeke‚ ves ke‚er Leer~ Fme hee’e&Yetefce hej veejbieer Deewj meHes‚o jbie ke‚er Řeej heefnŔee öwkešmeer Ŕeespevee Meg§ ke‚er nw, Ssmee jeJeles ves ke‚ne~ Fme Ŕeespevee ceW ceefnueeDeeW kes‚ efueS Deej#eCe efoŔee ieŔee nw~ ceefnueeDeeW kes‚ efueS 50 Deeyeesueer jbie ke‚er efjkešMee ke‚e GodIeeöve "eCes ceW nesiee, Ssmee jeJeles ves ke‚ne~

 

 

 

 

 

yesöe Yeer Gieueves ueiee ieboieer!

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

mehee veslee Deyet Deepeceer kes‚ yesös He‚jneve Deepeceer Deewj DeefYeves$eer F&Mee ieghlee kes‚ yeerŘe efödJeöj Jee@j efŕŐ[ ieŔee nw~ ceeceuee ceefnuee megj#ee hej Deyet Deepeceer kes‚ iebos yeŔeeve kes‚ yeeo YeŐ[ke‚e~ kes‚keue F&Mee ner veneR, yeefuke‚ he‚jneve DeK?lej, keģCe Oekeve, m?keje Yeem?ke‚j, leehemeer heVet Deeefo efHe‚uceer nefmleŔeeW ves Yeer Fme yeŔeeve ke‚er efveboe ke‚er nw, uesefke‚ve Fmekes‚ peJeeye ceW Deyet Deepeceer ke‚e yesöe He‚jneve Yeer ieboieer Gieueves ueiee Deewj Gmeves F&Mee iegh?lee hej ner YeŲer eföh?heCeer ke‚j oer~

meesMeue ceeref[Ŕee hej Deyet Deepeceer kes‚ yesös He‚jneve Deepeceer Deewj DeefYeves$eer F&Mee ieghlee kes‚ yeerŘeer leerKeer veeWke‚-PeeWke‚ ŘeŘee& ke‚e efJe<eŔe yeveer ngF& nw~ he‚jneve Deepeceer ke‚er hel?veer DeeŔeMee öeefke‚Ŕee Kego DeefYeves$eer nQ Deewj Ďkee@v?ös[Ď, Ďöepe&veí pewmeer efhe‚u?ceeW ceW ke‚ece ke‚j Řegke‚er nQ~ Keyej nw efke‚ ceefnueeDeeW ke‚er megj#eeJeeues ceeceues ceW Deyet Deepeceer kes‚ yeŔeeve kes‚ yeeo He‚jneve ves Fme ceeceues ceW Deheveer helveer DeeŔeMee ke‚es Yeer Yeuee-yegje megvee [euee~ ŘeŘee& nw efke‚ DeeŔeMee ves Deyet kes‚ yeŔeeve ke‚es GefŘele veneR ceevee Lee~ F&Mee iegh?lee ves Fme cegŲs hej ödkeerö efke‚Ŕee, ĎefmeHe&‚ Gme ceefnuee hej Deejeshe ueievee ŘeeefnS, Ŕee ke‚nW Gme ceefnuee ke‚es Deheves Deehe hej Deejeshe ueieevee ŘeeefnS, efpemeves Devepeeves ceW Deyet Deepeceer pewmes k?ŔeefÚe‚ ke‚es pev?ce efoŔee~í Flevee ner veneR, F&Mee ves keg‚ŕ meceŔe yeeo Ske‚ Deewj ödkeerö ke‚j kes‚ ke‚ne, ĎcegPes veneR ueielee Fmeke‚e mebyebOe Oece& mes nw, nceeje Oece& nceW veneR yeleelee efke‚ nceW keš?Ŕee henvevee ŘeeefnS~ yeefuke‚ ŕesöer meesŘe kes‚ k?ŔeefÚe‚ Ssmee leŔe ke‚jles nQ~í F&Mee kes‚ Fme ödkeerö kes‚ yeeo Deyeg Deepeceer kes‚ yesös he‚jneve Deepeceer ves ödkeerö efke‚Ŕee, Ďleve yesŘeke‚j oes jesöer pees ke‚ceeS Gmes nce kesM?Ŕee veece oske‚j peueerue ke‚jles nQ, otmejer Deesj leve ke‚er vegceeFMe ke‚j ke‚jesŐ[eW ke‚ceeveskeeueeW ke‚es mec?ceeefvele F&Mee iegh?lee, keš?ŔeeW? Fmekes‚ Deueekee he‚jneve ves ödkeerö efke‚Ŕee, ĎceefnueeDeeW ke‚es Deeö& ke‚er DeeŐ[ ceW ke‚Yeer lebotjer cegjieer lees ke‚Yeer Peb[t yeece ke‚ne peelee, Gmeer ieerle hej meesmeeŔeöer kes‚ MegYeefŘebleke‚ efkeosMeer Mejeye ke‚er Řegefmke‚Ŕeeb uesles nQ~ leye?í

 

 

ceefmpeo ceW ieŔee meesves Deewj ke‚j efoŔee ce[&j

meecevee mebkeeooelee / veF& cegbyeF&

veF& cegbyeF& Menj kes‚ Ssjesueer Fueekes‚ ceW ceefmpeo ceW meesves ieS Ske‚ kŔeefÚe‚ ves ceefmpeo ceW ner Ske‚ 55 ke<eer&Ŕe kŔeefÚe‚ ke‚e ke‚lue ke‚j he‚jej nes ieŔee~ efceueer peeveke‚ejer kes‚ Devegmeej Ssjesueer meskešöj- 1, ceW yeves ceojmee ke ceefmpeo ceefove legue Tuetce ceW jele 1 yepes kes‚ meceŔe 55 ke<eeaŔe FefmleŔeeke‚ Denceo jesMeve Deueer MesKe Deheves ŕesös YeeF& Fmeneke‚ Denceo kes‚ meeLe mees jns Les~ keneR hej veyeer Deyoguuee MesKe (40) DeeŔee leLee Depeeryeesiejerye njke‚le ke‚j jne Lee~ FefmleŔeeke‚ kes‚ YeeF& ves Gmes ŘegheŘeehe meesves ke‚er efnoeŔele oer~ oesveeW ceW GÚe‚ yeele ke‚es ueske‚j ke‚ne-megveer nesves ueieer~ iegmmeeS veyeer Deyogue MesKe ves ceefmpeo ceW jKes ueesns ke‚e ceeFke‚ möQ[ G"eke‚j FefmleŔeeke‚ kes‚ efmej hej os ceeje~ efmej ceW iebYeerj Řeesö ueieves mes FefmleŔeeke‚ ke‚er ceewle nes ieF&~ nlŔee ke‚j veyeer ceefmpeo mes he‚jej nes ieŔee~

 

 

sceesoer kes‚ ĎJesí Meyo megveke‚j ceQ lees cej ner ieŔee

heJeej ves ke‚mee lebpe

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

ōeOeeveceb$eer vejWű ceesoer yeesueves ceW efke‚leves nesefMeŔeej nQ~ Fmeke‚e Deboepee Gvekes‚ meeLe Ske‚ ke‚eŔe&õe‚ce ceW osKeves ke‚es efceuee~ ceesoer ves Deheves Yee<eCe ceW ke‚ne efke‚ ceQves jepeveerefle heJeej meensye ke‚er Debiegueer heke‚Ő[ke‚j meerKeer nw Deewj heJeej meensye cesjs yeeuemeKee nQ~ ceesoer kes‚ ĎJesí Meyo megveke‚j ceQ lees cej ner ieŔee~ Ssmes MeyoeW ceW jeke‚ebhee DeOŔe#e Mejo heJeej ves ceesoer hej lebpe ke‚mee~ veeefmeke‚ ceW DeeŔeesefpele Ske‚ ke‚eŔe&õe‚ce ceW heJeej ves ke‚ne efke‚ 56 FbŘe kes‚ meerves Jeeues yeeyee kes‚ veesöyeboer kes‚ efveCe&Ŕe mes pevelee KegMe ngF& Deewj mJeeiele efke‚Ŕee~ yeeo ceW ueeFve ueieeke‚j cejves ueieer~

veesöyeboer nw efke‚ vemeyeboer

veesöyeboer hej Mejo heJeej ves ke‚ne efke‚ Ŕes veesöyeboer nw Ŕee vemeyeboer nw? Ŕen pevelee celeoeve kes‚ meceŔe efveefßele ke‚jsieer~ GvneWves ke‚ne efke‚ veesöyeboer kes‚ mebyebOe ceW osKeves ke‚er Yetefceke‚e ŘeuevesJeeueer veneR nw~ ueesie Řeghe nQ Fmeke‚e celeueye yesJeket‚He‚ veneR nQ~ osMe ceW peye jeį^heefle Meemeve ueiee Lee leye Yeer ueesie Fmeer lejn Řeghe Les hejbleg ŘegveeJe ceW ke‚ebęesme ke‚es hejeefpele ke‚j efoŔee~ veesöyeboer kes‚ yeeo meyemes DeefOeke‚ ke‚euee hewmee Yeepehee meebmeoeW kes‚ heeme efveke‚uee~ meesves ke‚er peebŘe ke‚e meceŔe DeeŔee lees Ŕen nceejs Debeflece yeej meebmeo nesves ke‚e meceŔe nw~ Ssmee Yeepehee meebmeo efvepeer yeeleŘeerle ceW cegPemes yelee jns nQ~ heJeej ves ke‚ne efke‚ ke‚F& Yeepehee meebmeo ceesoer ke‚es mecePeeves ke‚er yeele Yeer cegPemes ke‚n jns nQ kešŔeeWefke‚ ceesoer kes‚ meeceves efke‚meer meebmeo ke‚es yeesueves ke‚er efnccele veneR nw~ Fmeer ōeke‚ej heJeej ves ke‚F& Deejeshe Yeepehee mejke‚ej hej ueieeS~

 

 

heke‚Ő[er ieF& 5 ke‚jesŐ[ ke‚er [^ime

meecevee mebJeeooelee / cegbyeF&

cegbyeF& SŔejheesö& hej Ske‚ Ŕee$eer kes‚ heeme mes 5 ke‚jesŐ[ ģheS ke‚er [^ime pehle ke‚er ieF& nw~ Fme Ŕee$eer ke‚e veece jyeer Keeve Deyoguuee nw Deewj Ŕen jesöer yeveeves ke‚er ceMeerve kes‚ Yeerlej [^ime efŕheeke‚j ues pee jne Lee~ efnbogmLeeveer heemeheesö& Oeejke‚ Deyoguuee keg‚Deeueeuecehegj ke‚er GŐ[eve heke‚Ő[vesJeeuee Lee~ Gmekes‚ heeme mes Ŕen [^ime SŔej FbösefuepeWme Ŕetefveö Deewj ke‚möcme ves efceueke‚j heke‚Ő[e~ Deyoguuee ke‚er mebosnemheo njke‚leeW ves DeefOeke‚eefjŔeeW ke‚e OŔeeve Gmeke‚er Deesj Deeke‚ef<e&le efke‚Ŕee~ peye peebŘe ke‚er ieF& lees Gmekes‚ heeme mes 2,680 ęeece cesöeceHes‚ösceeFve Deewj 2,073 ęeece SHes‚[^eFve veece ke‚er [^ime efceueer~ Ŕes [^ime jesöer ceske‚j kes‚ Yeerlej hee@efueefLeve ke‚er LewefueŔeeW ceW efŕheeke‚j jKeer ieF& LeeR~ Fve [^ime ke‚es Sve[erheerSme Skešö 1985 kes‚ lenle pehle efke‚Ŕee ieŔee~ Deyoguuee ke‚es efiejHešleej ke‚j efueŔee ieŔee~ hegefueme ceeceues ke‚er ŕeveyeerve ke‚j jner nw~

 

 

efHe‚j Řesve mvewefŘebie

meecevee mebJeeooelee / yeoueehegj

mket‚ue mes yeŘŘeer ke‚es uesves pee jner Ske‚ 45 ke<eer&Ŕe ceefnuee kes‚ ieues mes oes De%eele yeeFke‚ mekeej Ŕegkeke‚eW ves meesves ke‚er Řesve ŕerve ke‚j jhe‚t Řekeške‚j nes ieS~ yeoueehegj-hetke& efke<Ceg oMe&ve meesmeeFöer ke‚er jnveskeeueer MeueeKee Yejle Yesjs (45) yegOekeej ke‚es oeshenj [sŐ{ yepes Deheveer yeŘŘeer ke‚es mket‚ue mes uesves kes‚ efueS Iej mes efveke‚ueer efke‚ jemles ceW megvemeeve peien osKeke‚j yeeFke‚ mekeej oes Ŕegkeke‚ DeeS Deewj ceefnuee kes‚ ieues mes meesves ke‚er Řesve ŕerve ke‚j he‚jej nes ieS~ heerefŐ[le ceefnuee ves hegefueme ke‚es oesveeW yeeFke‚ mekeej Ŕegkeke‚eW ke‚e ngefueŔee yeleeŔee~

 

 

kees Ske‚ meeue jne ves$enerve

veS meeue ceW efceueer DeebKeeW ke‚es veF& jesMeveer

metjpe heeb[s / cegbyeF&

Iej ke‚er ŕle hej ieWo uesves ieŔee 8 ke<eer&Ŕe ke‚Ce& efmebn 33,000 keesuö leej kes‚ mebheke&‚ ceW Deeves mes yegjer lejn IeeŔeue nes ieŔee Lee~ Fme neomes ceW Gmeke‚e cegbn lees peue ner ieŔee, meeLe ner Gmeke‚er oesveeW DeebKeeW ke‚er jesMeveer Yeer Řeueer ieF& Leer efpemekes‚ yeeo hetjs Ske‚ meeue ves$enerve jnves kes‚ yeeo veS meeue ceW Gmeke‚er DeebKeeW ke‚es veF& jesMeveer efceueer~

yelee oW efke‚ 31 pevekejer 2016 ke‚es Fueeneyeeo ke‚e jnveskeeuee ke‚Ce& ieWo kes‚ meeLe Kesue jne Lee~ Kesueles-Kesueles ieWo ŕle hej pee Deöke‚er~ ieWo ueske‚j peye kees ueewö jne Lee leYeer Jen ŕle kes‚ Thej mes ieS 33 npeej keesuö kes‚ efyepeueer kes‚ leej ke‚er Řehesö ceW Dee ieŔee~ neomes ceW Řesnje Peguemeves kes‚ meeLe ner Gmeke‚er DeebKeeW ke‚er jesMeveer Řeueer ieF&~ ke‚Ce& kes‚ efhelee ieCesMe efmebn ves yeleeŔee efke‚ peye GvnW helee Řeuee efke‚ Fme neomes ceW Gvekes‚ yesös kes‚ DeebKeeW ke‚er jesMeveer Řeueer ieF& leye kes yengle hejsMeeve nes ieS Les~ ke‚Ce& ke‚e mket‚ue peevee, Kesuevee-ket‚ovee meye yebo nes ieŔee Lee~ Ŕeneb leke‚ efke‚ Keevee Yeer ken metbIeke‚j Keelee Lee~ efpemekes‚ yeeo Gvekes‚ Ske‚ heefjefŘele ves GvnW cegbyeF& ceW Deęekeeue DeeF& Demheleeue ceW Fueepe ke‚jeves ke‚es ke‚ne~ Demheleeue kes‚ ōecegKe [e@. MŔeece Deęekeeue ves yeleeŔee efke‚ efyepeueer ke‚er Řehesö ceW Deeves mes yeŘŘes kes‚ oesveeW DeebKe ceW Depeerye-mee ceesefleŔeeefyebog nes ieŔee Lee~ ueieYeie Ske‚ meeue ke‚e meceŔe yeerle peeves kes‚ yeeo ceesefleŔeeefyebog DeebKe ceW heke‚ jne Lee, efpemeke‚e legjble Dee@hejsMeve ve ke‚jves hej FbHes‚kešMeve Hew‚ueves ke‚e Yeer [j Lee~ 31 efomebyej ke‚er megyen nceves ke‚Ce& ke‚er oesveeW DeebKeeW ke‚er mepe&jer ke‚j GmeceW ceuöerhe‚eske‚ue ueWme ueieeŔee, leeefke‚ Gmes otj Deewj heeme oesveeW he‚emeueeW ke‚er ŘeerpeW efoKeW~ Fme Dee@hejsMeve kes‚ efueS ueieYeie 90 npeej ģheS leke‚ KeŘe& nes peeles nQ uesefke‚ve heefjpeve iejerye Les FmeefueS GÚe‚ mepe&jer efve:Meguke‚ ke‚er ieF&~

 

 

 

 

 

 

 

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa