yeske‚jer neomes ke‚e meyeke‚

hegCes kes‚ yeske‚jer neomes ves 6 ke‚ce&ŘeeefjŔeeW ke‚er yeefue ues ueer~ peeves-Devepeeves ceW ke‚er peevesJeeueer ueehejJeener efke‚me lejn peeveuesJee meeefyele nesleer nw, Fmeke‚e meyeke‚ Fme neomes ves efHe‚j efoŔee nw~ neslee Ŕen nw efke‚ ke‚ece Kelce nesles ner ke‚ce&Řeejer jele kes‚ meceŔe ke‚ece-OebOes ke‚er peien ner DeöefjŔee (cepeuee) hej Ŕee JeneR ke‚neR mees peelee nw Deewj ceeefueke‚ yeenj mes leeuee ueieeke‚j efveke‚ue peelee nw, Ŕen Jewmes ŕesös JŔeJemeeefŔeŔeeW ke‚e nj efove ke‚e efveŔece neslee nw~ Deeceleewj hej FmeceW efke‚meer Yeer lejn ke‚er DeŐ[Řeve Ŕee mecemŔee ve Deeves mes Ŕen yesjeske‚-öeske‚ Řeuelee jnlee nw~ mener ceeŔeveeW ceW Fmekes‚ peesefKece Deewj OeesKeeW ke‚e efJeŘeej ke‚esF& ke‚jlee ner veneR~ cegKŔe §he mes yeŐ[s MenjeW ceW peien ke‚er mecemŔee, efveJeeme ke‚e ōeMve, hengbŘe mes yeenj ceke‚eveeW ke‚e efke‚jeŔee, veececee$e ke‚er leveKJeen Deewj cenbieeF& pewmes Deveske‚ henuegDeeW kes‚ Řeueles JŔeJemeeŔe kes‚ mLeeve hej ner jnvee ĎmegefJeOeeípeveke‚ ceevee peelee nw~ hegCes kes‚ ke‚eW{Jee yegűgke‚ ke‚er Ďyeskešme Sb[ kes‚kešmeí Fme neomeeęemle yeske‚jer ceW ceejs ieS ke‚ce&Řeejer FvneR DeheefjneŔe& heefjefmLeefleŔeeW kes‚ ke‚ejCe yeske‚jer ke‚er DeöefjŔee hej ner jele iegpeejles neWies~ ceeefueke‚ Deewj ke‚ce&ŘeeefjŔeeW kes‚ efueS Ŕen megefJeOeepeveke‚ nesiee leye Yeer iegģJeej ke‚er Deeie ke‚er Jepen mes Ŕen megefJeOee ceewke‚e heŐ[ves hej efke‚me lejn ōeeCeIeeleke‚ meeefyele nes meke‚leer nw, Ŕener efoKeeF& heŐ[lee nw~ yeenj mes leeuee ueies nesves mes Deeie ueieves kes‚ yeeo Yeer ceewke‚e nesles ngS Yeer ke‚ce&Řeejer ve yeenj efveke‚ue mekes‚, ve Gveke‚e õeb‚ove yeenj megveeF& os meke‚e~ Ske‚-otmejs mes efueheöer ngFň Gveke‚er hetjer lejn mes peueer ueeMeW Ŕeeveer ceevees efpeboieer ke‚er peŲespeno ceW ke‚er ieF& nj cegceefke‚ve ke‚esefMeMe DemeHe‚ue nesves ke‚er Yeer<eCe ieJeener ner osvesJeeueer LeeR! Fmeer Je<e& cegbyeF& kes‚ Ske‚ cesef[ke‚ue möesj ceW ueieer Deeie Fmeer lejn Thej kes‚ efnmmes ceW jnvesJeeues ogke‚eve ceeefueke‚ kes‚ keg‚ögbye kes‚ keg‚ŕ meomŔeeW kes‚ efueS ōeeCeIeeleke‚ meeefyele ngF& Leer~ hegCes ceW keg‚ŕ Je<e& henues Ďpece&ve yeske‚jerí ceW ngS efJemHe‚esö ke‚er Jepen mes hegCes Menj ke‚er megj#ee hej ōeMveefŘe÷ ueie ieŔee Lee~ Deye hegCes ceW otmeje yeske‚jer neomee ngDee nw~ neueebefke‚ Ŕen Ske‚ ogIe&övee nw~ efHe‚j Yeer Fmemes Deefie> megj#ee hej ōeMve KeŐ[e nes ieŔee nw~ Deeie ke‚e Keleje, Deefie>Meceve GheeŔe Deewj Ssmeer efJeheoe kes‚ meceŔe megjef#ele efveke‚ueves ke‚e ceeie&, Fve meyekes‚ mebyebOe ceW nceejs heeme meYeer mlejeW hej ke‚ceeue ke‚er ueehejJeener Deewj Goemeervelee efoKeleer nw~ Ŕen Fme ogIe&övee mes efHe‚j megefKe&ŔeeW ceW Dee ieŔee nw~ hegCes kes‚ oesveeW yeske‚jer neomes Deewj Gvekes‚ mJe§he efyeukeg‚ue Deueie neW leye Yeer iewj efpeccesoejer, Goemeervelee Deewj ueehejJeener Ŕen ōeMve meceeve ner nQ~ Gvekes‚ GÚej Keespeves ke‚e efJeŘeej leb$e Deewj ueesieeW kes‚ ceveeW ceW DeeS leYeer Jen hegCes kes‚ yeske‚jer neomes ke‚e meyeke‚ ke‚ne pee mekes‚iee~

ueeske‚ue ŔeeleeŔeele ke‚er ieŐ[yeŐ[

GheveiejerŔe jsue mesJee ke‚e ke‚eceke‚epe megOeejves ke‚er yeerve jsueJes kes‚ ōelŔeske‚ ke‚eŔe&õe‚ce ceW yepeeF& peeleer nw~ efHe‚j Yeer yeejbyeej nesvesJeeueer ogIe&öveeSb, ef[yyeeW kes‚ yesheöjer nesves ke‚er IeöveeDeeW ke‚er Jepen mes efHe‚ueneue lees Fme yeerve Ŕeeveer Deueece& ke‚er ner hegbieer meeefyele ngF& nw~ iegģJeej kes‚ efove efJe™ueJeeŐ[er mösMeve kes‚ heeme leŐ[kes‚ ueeske‚ue kes‚ heebŘe ef[yyes heöjer mes Glej ieS Deewj ceOŔe jsueJes kes‚ ncesMee ke‚er lejn yeejn yepe ieS~ leŐ[kes‚ ner Fme lejn ke‚er Ieövee nesves mes veewke‚jer hej peevesJeeues ueeKeeW Ŕeeef$eŔeeW ke‚er Yeer meceŔe-meeefjCeer ieŐ[yeŐ[e ieF&~ Fme ueeske‚ue ogIe&övee ceW ke‚esF& peKceer Ŕee ce=le veneR ngDee Ŕen meewYeeiŔe nes leye Yeer ceOŔe jsueJes kes‚ Ŕeeef$eŔeeW ke‚e ĎogYee&iŔeí ke‚esF& öuee veneR~ ke‚jerye 11 Iebös Ďueeske‚ue neueí menve ke‚jves ke‚er veewyele veewke‚jerhesMee ueesieeW hej DeeF&~ Ske‚ meeLe heebŘe ef[yyes heöjer mes Glejves mes efmueheme& ke‚e ke‚eHe‚er vegke‚meeve ngDee Lee FmeefueS cejccele ceW pŔeeoe meceŔe ueiee, Ssmee jsueJes ke‚er Deesj mes ke‚ne ieŔee~ Ŕen meŘe Yeer nesiee, hej Deveske‚ ueesie Fme Jepen mes ke‚ece hej ner veneR pee mekes‚~ Deveske‚eW ke‚es yesno cegefMke‚ueeW ke‚e meecevee ke‚jkes‚ osj mes ke‚ece hej hengbŘevee heŐ[e, Gmeke‚e meceLe&ve kew‚mes nesiee? GheveiejerŔe jsueJes, Gmeke‚er YeŔebke‚j YeerŐ[, yeej-yeej yeeefOele nesvesJeeuee ŔeeleeŔeele, Gmeke‚er Jepen mes Ŕeeef$eŔeeW ke‚e nesvesJeeuee neue, Ŕen cegbyeF&ke‚jeW kes‚ efueS Devehesef#ele Ieövee veneR nw~ ceOŔe jsueJes ke‚er ieŐ[yeŐ[ Ŕeeef$eŔeeW kes‚ efueS jespe ke‚er yeele nes ieF& nw~ JeemleefJeke‚lee Ŕen nw efke‚ efpeme mLeeve hej iegģJeej kes‚ efove heöjer mes ef[yyes Glejs Les, Gme jsue ceeie& ke‚er peebŘe 22 veJebyej ke‚es ke‚er ieF& Leer~ Deuö^emeesefveke‚ leke‚veerke‚ mes peebŘe ke‚jkes‚ heöefjŔeeb ötöer nQ kešŔee, GveceW ojej heŐ[er nw kešŔee, Ŕen osKee peelee nw~ efHe‚j Yeer iegģJeej ke‚er ogIe&övee ngF& ner~ ogIe&övee ke‚nke‚j veneR nesleer, Ŕen ceeve Yeer efueŔee peeS leye Yeer ueeske‚ue ogIe&öveeDeeW ke‚e yeŐ{lee ōeceeCe efŘebleepeveke‚ nw~ Ŕen ke‚ye ke‚ce nesiee Ŕen ke‚esF& Yeer ke‚n veneR meke‚lee~ GheveiejerŔe jsueJes mesJee megOeejves ke‚er Iees<eCee efke‚me lejn mes KeesKeueer nw Fme hej ner iegģJeej ke‚er Ďyesheöjer ueeske‚ueí ves cegnj ueiee oer nw~ ceOŔe jsueJes kes‚ ke‚eceke‚epe ke‚e efoKeeJee Deewj ueeske‚ue ŔeeleeŔeele ke‚er ieŐ[yeŐ[ Ŕen efheŕues hevves mes Deeies Yeer peejer jnsieer, Ŕener Fmeke‚e DeLe& nw~ Gmes menve ke‚jles ngS efove ke‚eövesJeeues cegbyeF&ke‚jeW kes‚ heeme otmeje heŔee&Ŕe Yeer kešŔee nw?

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa