Deepe peerle ke‚er jele henģS meeJeOeeve jnvee

mJeeOeervelee Deeboesueve ke‚es ceneke‚efJe peŔeMebke‚j ōemeeo kes‚ menŔeesefieŔeeW DeLee&le efvejeuee, heble Deewj ceneosJeer ves Yeer Deheves-Deheves mlej hej DeefYeJŔeefÚe‚ ōeoeve ke‚er~ metŔe&ke‚eble ef$ehee"er efvejeuee ves yeŐ[s ner DeespemJeer mJej ceW osMeJeeefmeŔeeW ke‚es peieeŔee~ Jes Ďyeeouejeieí leLee Ďpeeiees efHe‚j Ske‚ yeejí pewmeer ke‚efJelee …eje MeefÚe‚, heewģ<e SJeb DeelceefJe’eeme ke‚e oMe&ve efveefce&le efke‚Ŕee~ GvneWves osMeJeeefmeŔeeW ke‚es YeejleerŔe efŘebleve hejbheje leLee mJelJe yeesOe mes heefjefŘele nesves kes‚ efueS ōesefjle efke‚Ŕee~ GvneWves efJeke‚emeJeeo kes‚ ....... DeLee&le DeefmlelJe kes‚ efueS mebIe<e& ceW ŔeesiŔelece ōeeCeer ner peerefJele jnlee nw, ōelŔeeKŔeeve ke‚jles ngS Gmes YeejleerŔe efveģefhele efke‚Ŕee-

ĎŔeesiŔe peve peerlee veneR,

heefßece ke‚er GefÚe‚ veneR,

ieerlee nw, ieerlee nw~í

ke‚efJeJej efvejeuee ves ĎYeejleerŔe Jeboveeí Meer<e&ke‚ ke‚efJelee efueKeke‚j osMe ke‚er vewmeefie&ke‚ meg<ecee, Yeewieesefueke‚ efJemleej leLee meebmke=‚efleke‚ JewefMeįüe ke‚e efveģheCe ke‚jles ngS Ď Yeejefle, peŔe, efJepeŔe ke‚jsí ke‚er ke‚ecevee JŔeÚe‚ ke‚er~ heb. meesnveueeue ef…Jesoer ves osMeYeefÚe‚ ke‚e mJejIees<e ke‚jles ngS yebefoveer Yeejle ceeb ke‚es Deepeeo ke‚jeves nsleg Deelceeslmeie& hej peesj efoŔee~ Gveke‚er efvece> hebefÚe‚Ŕeeb Gme meceŔe osMeJeeefmeŔeeW ke‚er pegyeeve hej LeeR-

ĎJebovee kes‚ Fve mJejeW ceW, Ske‚ mJej cesje efceuee uees,

yebefoveer ceeb ke‚es ve Yetuees, jeie ceW peye cele MetueeW~

DeŘe&vee kes‚ jpelke‚Ce ceW, Ske‚ ke‚Ce cesje efceuee uees,   

peye ýoŔe ke‚e leesj yeesues, Že=bKeuee kes‚ yebo Keesues~

nes peneb yeefue MeerMe DeieefCele, Ske‚ efmej cesje efceuee uees~í

Fme oewjeve heb. MŔeeceveejeŔeCe heeb[sŔe ke‚er jeį^YeefÚe‚ mes heefjhetCe& jŘeveeSB ĎnuoerIeeöerí leLee Ďpeewnjí ōeke‚eefMele ngFň efpememes mJeeOeervelee mbeęeece mesveeefveŔeeW ke‚es DeYetlehetJe& DeelceefJe’eeme ōeehle ngDee~ Ŕener ke‚eŔe& ceeKeveueeue ŘelegJexoer ke‚er Ďheg<he ke‚er DeefYeuee<eeí leLee ĎheJe&le ke‚er DeefYeuee<eeí pewmeer jŘeveeDeeW ves Yeer efke‚Ŕee~ Ŗeerceleer megYeűe keg‚ceejer Řeewneve lees ĎPeebmeer ke‚er jeveerí leLee ĎJeerjeW ke‚e kew‚mee nes Jemebleí pewmeer ke‚efJeleeDeeW kes‚ ōeCeŔeve …eje ueeske‚efōeŔelee ke‚er meejer meerceeSb ueebIe oeR Deewj yeermeJeeR meoer ke‚er meyemes ueeske‚efōeŔe ke‚JeefŔe$eer yeve yew"eR~ Jen oewj ner jJeeveer Deewj peJeeveer ke‚e Lee~ He‚uele: Fme oewj ceW DeYetlehetJe& Ő{bie mes heefjJele&veke‚eceer ke‚efJeleeDeeW ke‚er me=efį ngF& efpememes mecetŘee osMe mJeeOeervelee Deeboesueve ke‚er ueŔe mes Deeboesefuele nes G"e~ efnboer ke‚efJeŔeeW ves 1920 mes ueske‚j 1947 leke‚ ceOŔe Ieeföle leceece cenlJehetCe& jepeveerefleke‚ efJeJele&veeW Deewj IeöveeDeeW hej ke‚eJŔeme=efį ke‚er~ Fme oewj ke‚er ke‚efJelee efJe’e meb¬efį, meebmke=‚efleke‚ efŘeblee leLee jeį^erŔe peeiejCe kes‚ YeeJe mes DevegōeeefCele nw~

ŕeŔeeJeeoesÚej ke‚efJeŔees ceW jeį^erŔe -meebmke=‚efleke‚ Oeeje kes‚ ke‚efJe lees cegKŔeleŔee jeį^erŔe YeeJeeW kes‚ Jewleeefueke‚ ner Les efpeveceW ceeKeveueeue ŘelegJexoer , jeceOeejer efmebn Ďefoveke‚jí leLee yeeueke=‚<Ce Mecee& ĎveJeerveí ke‚e Megceej efke‚Ŕee peelee nw~ Fve ke‚efJeŔeeW ves jeį^ōesce, õe‚ebefle Deewj efJeűesn ke‚e GodIees<e efke‚Ŕee~ yeeueke=‚<Ce Mecee& ĎveJeerveí ves lees mheį §he mes Ďke‚efJe keg‚ŕ Ssmeer leeve megveeDees efpememes GLeue-hegLeue ceŘe peeSí ke‚e DeespemJeer GodIees<e efke‚Ŕee~ Fve ke‚efJeŔeeW ke‚er ke‚efJeleeDeeW ceW õe‚ebefle ke‚er efŘeveieejer pJeeuee yeveke‚j ōeke‚ö ngF&~ efoveke‚j ves Ďngbke‚ejí efueKeke‚j osMeJeeefmeŔeeW ceW õe‚ebefle ke‚e pepyee hewoe efke‚Ŕee~ Fme oewj ceW ieebOeer, megYee<e, pewmes jeį^erŔe vesleeDeeW hej Yeer ōeŘegj ke‚efJeleeSb efueKeer ieFň efpememes mecetŘes osMe ke‚es Ske‚pegö neske‚j mebIe<e&jle nesves ke‚er ōesjCee efceueer~ Fme oewj ceW Yeejle ceelee ke‚e owJeerke‚jCe efke‚Ŕee ieŔee~ GvnW Deueewefke‚ke‚ JŔeefÚe‚lJe ōeoeve efke‚Ŕee ieŔee~ meeLe ner efnceeueŔe, iebiee pewmew jeį^erŔe meebmke=‚efleke‚ ōeleerke‚eW hej Yeer Yejhetj jŘeveeSb efueKeer ieFň~ Fve ke‚efJeŔeeW ves jeį^JeeefmeŔeeW ceW DeelceefJe’eeme ke‚e mebŘeej ke‚jves kes‚ efueS Deleerle ke‚e Yeemke‚j efŘe$e Yeer GheefmLele efke‚Ŕee~ meved 1942 kes‚ Yeejle ŕesŐ[es Deeboesueve, ef…leerŔe efJe’eŔegś, Deepeeo efnbo He‚ewpe leLee veewmesvee efJeűesn hej Yeer ke‚eJŔe me=peve ngDee pees Fme yeele ke‚e Ňeesleke‚ nw efke‚ efnboer ke‚efJelee mJeeOeervelee Deeboesueve ke‚er nj ieefleefJeefOeŔeeW ke‚es ģheeefŔele ke‚jleer Řeueer nw~

Yeejle veyyes meeueeW kes‚ ke‚ef"ve mebIe<e& kes‚ yeeo 15 Deiemle 1947 ke‚es Deepeeo ngDee~ He‚ue: mJeeOeervelee Deeboesueve ke‚er pees iebiees$eer 1857 ceW ōemleeefJele ngF& Leer Jen uebyes mebIe<e& kes‚ yeeo ōeefleHe‚efuele ngF&~ peye 15 Deiemle 1947 ke‚es osMe Deepeeo ngDee lees efnboer ke‚efJeŔeeW ves Fme veJe efJeneve ke‚e peesjoej lejerkes‚ mes mJeeiele efke‚Ŕee~ Gme meceŔe mJeeOeervelee efoJeme hej meejs cenlJehetCe& ke‚efJeŔeeW ves ke‚efJelee efueKeeR efpeveceW jeį^ke‚efJe cewefLeueerMejCe ieghle, megefce$eevebove heble leLee efieefjpee keg‚ceej ceeLegj ke‚er ke‚efJeleeSb efJeMes<e §he mes ŘeŘee& ceW jneR~ ieghle peer ves Deepeeoer kes‚ ōeefle Dehevee neefo&ke‚ Guueeme ōeke‚ö efke‚Ŕee~ heble peer ves Deepeeoer kes‚ mJeeiele kes‚ efueS osMeJeeefmeŔeeW ke‚es Ďke‚oueer mlebYe yeveeDeesí, Ďcebieue ke‚ueMe yeveeDeesí, yeboveJeej yebOeeDeesí ke‚nke‚j mJeeOeervelee osJeer kes‚ mJeeiele nsleg lelhej efke‚Ŕee~ Fme meceŔe ĎDeepeeoer hej meyemes ceeefce&ke‚ ke‚efJelee efieefjpee keg‚ceej ceeLegj ves efueKeer~ Jes veS YeeJeyeesOe kes‚ ke‚efJe Les~ He‚uele: DebęespeeW ke‚er Yesoveerefle mes hetCe&le: heefjefŘele Les~ Jes peeveles Les efke‚ Yeues ner Debęespe Řeues ieS hejbleg Jes osMeefJeYeepeve ke‚er $eemeoer, peccet-ke‚Mceerj leLee 565 mJeleb$e efjŔeemeleeW ke‚e peKce Yeejle ke‚er Je#emLeueer hej ŕesŐ[ ieS~ He‚uele: GvneWves osMeJeeefmeŔeeW ke‚es meŘesle ke‚jves Jeeueer veS YeeJeyeesOe ke‚er ke‚efJelee efueKeer~ GvneWves mJeeOeervelee efoJeme ke‚e heJe& ceveeves kes‚ yepeeŔe osMeJeeefmeŔeeW ke‚es meleke&‚ jnves kes‚ efueS Glōesefjle efke‚Ŕee-

ĎDeepe peerle ke‚er jele,

henģS meeJeOeeve jnvee~í

Jes DebęespeeW ke‚er ogveerefleŔeeW leLee Gveke‚er ōeefleŕeŔeeDeeW kes‚ ōeefle meleke&‚ jnves ke‚e efveoxMe osles nQ-

ĎMe$eg nö ieŔee,

uesefke‚ve Gmeke‚er

ŕeŔeeDeeW ke‚e [j nw~í

mheį nw efke‚ Yeejle DebęespeeW kes‚ Meemeve mes lees cegÚe‚ nes ieŔee uesefke‚ve Gveke‚er ōeefleŕeŔeeDeeW ke‚e ōesle Deepe Yeer peke‚Ő[s ngS nw~ osMe Debęespeer, DebęesefpeŔele leLee meebmke=‚efleke‚ ōeot<eCe mes ke‚neb Deepeeo ngDee nw?

- [e@. ke‚ģCeeMebke‚j GheeOŔeeŔe

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa