ĎefceMeve heeefke‚mleeve'

Yeeie 9

efMekece mecePe ieŔee Lee efke‚ Gmekes‚ ns[keškeeö&j mes metŘeveeSb ueerke‚ nes jner nQ lees Gmeves yeepeej peeke‚j veŔee yengôhe yevee efueŔee Lee~ Deye Gmekes‚ yeove hej öeFö peeRme Deewj öer Meö& Les~ ieues ceW Ske‚ õe‚e@me ueöke‚ jKee Lee~ Gmeves Ske‚ efnhheer pewmee kesMe yevee efueŔee Lee efpevnW oerve ogefveŔee mes ke‚esF& celeueye veneR neslee~ ns[keškeeö&j mes he‚esve DeeS lees efMekece ves efjmeerke ner veneR efke‚S~ ken SOeer kes‚ ohešlej kes‚ Deemeheeme ceb[jelee jne~ Meece nes ieF& Leer~ DeŘeeveke‚ Gmes efhe‚j keneb ke‚e ceenewue leveekehetCe& cenmetme ngDee Deewj Ske‚ ke‚eues MeerMeskeeueer SbyegueWme …ej hej DeeF& pees he‚je&ös mes Yeerlej Řeueer ieF&~ efMekece peuoer mes Fceejle ke‚e Iesje ke‚eöke‚j heerŕs hengbŘee~ keneb TbŘeer Řenej oerkeejer Leer efpemehej ke‚ebösoej leej ueies ngS Les~ Ske‚ Fceueer ke‚e TbŘee hesŐ[ yeenj ner Lee efpemeke‚er keg‚ŕ [eefueŔeeb keb‚heeGb[ kes‚ Yeerlej leke‚ ieF& ngF& LeeR~ efMekece ueheke‚ ke‚j hesŐ[ hej ŘeŐ{ ieŔee Deewj heefjŖecehetke&ke‚ [eueer hej mejke‚lee ngDee ke‚bheeGb[ ceW ket‚o heŐ[e uesefke‚ve veerŘes ket‚oles ner Gmeke‚er Ske‚ öebie Ske‚ YeŔeeveke‚ yegue[e@ie kes‚ oebleeW ceW Heb‚me ieF& efpemeves efveMeyo Gmes oyeesŘe efueŔee Lee~ efMekece kes‚ Řesnjs hej heerŐ[e kes‚ Yeeke GYejs uesefke‚ve otmejs ner heue Gmeke‚er meeFueWmej ŔegÚe‚ efjkeeukej mes efheö ke‚er Deekeepe ngF& Deewj yegue[e@ie ke‚e Kesue Kelce nes ieŔee~ efMekece Peheöke‚j KeŐ[e ngDee Deewj uebieŐ[elee ngDee Fceejle ke‚er efoMee ceW Yeeiee~ Gmes efke‚meer Yeer heue ieesueer ueieves ke‚er DeeMebke‚e nes jner Leer hej Gmeke‚e YeŔe efvece&tue efmeś ngDee ken efveefke&Ive Fceejle leke‚ hengbŘe ieŔee~ Fceejle ke‚e …ej metvee ueie jne Lee ken efveMeyo efyeuueer ke‚er lejn Řeuelee ngDee ieefueŔeeje heej ke‚j ieŔee~ meeceves meeref{Ŕeeb LeeR~ efMekece hetjer meekeOeeveer mes Thej Dee ieŔee~ Thej Ske‚ ke‚cejs mes yeeleŘeerle ke‚er nueke‚er DeekeepeW Dee jner LeeR~ efMekece ŘegheŘeehe ojkeepes kes‚ heeme hengbŘee Deewj ke‚eve ueieeke‚j Yeerlej ke‚e peeŔepee uesves ueiee~ DeŘeeveke‚ Gmeves Deheves ke‚eve hej "b[s ueesns ke‚e mheMe& cenmetme efke‚Ŕee~ Ske‚ owlŔevegcee Deeoceer Gmekes‚ efmej hej KeŐ[e peueleer DeebKeeW mes Ietj jne Lee~ Gmeves Ske‚ neLe mes ke‚veheöer hej yebotke‚ meöeS ngS ner otmejs neLe mes Gmeke‚er ieve Peheö ueer efhe‚j iegŮs ke‚er lejn Gmes G"eke‚j Yeerlej ues Řeuee~ Yeerlej Řeej ueesie Ske‚ ieesue cespe kes‚ Fo&-efieo& yew"s yeeleŘeerle ceW ceMeietue Les~ kes ŘeejeW ŘeeQke‚ heŐ[s~ GveceW Ske‚ nepeer yeeyee Lee~

vevns efceŔeeb! ke‚ewve nw Ŕes veeceeket‚ue? efke‚meer ves hetŕe ke‚esF& peemetme ceeuetce heŐ[lee nw, ceQves Fmeke‚er efhemleewue Yeer ŕerve ueer nw, vevns yeesuee~

Gme owlŔe ke‚e veece vevns nw, Ŕen peeveke‚j Gme efke<ece heefjefmLeefle ceW Yeer efMekece kes‚ Řesnjs hej cegmkeg‚jenö Dee ieF& pees leye heerŐ[e ceW yeoue ieF& peye Ske‚ heleues mes kŔeefÚe‚ ves peesjoej ueele Gmekes‚ hesö ceW ceejles ngS ke‚ne, ke‚ewve nw let?

ceQ ke‚ewve ntb Ŕes ŕesŐ[es! hej legce cegncceo ueleerHe‚ nes vee? ceeuesieebke kes‚ keg‚Úes? Deheves keleve mes ieŲejer ke‚jkes‚ Ŕeneb Dee ieS ogMceveeW ke‚e efheŕkeeŐ[e Řeeöves! efMekece iejpe ke‚j yeesuee Deesn! efnbogmLeeveer keg‚Úee nw! nepeer yeeyee ceevees Kego mes yeesuee~ efhe‚j vevns mes cegKeeefleye ngDee, Fmes lenKeeves ceW ues peeke‚j yeebOe oes nce yeeo ceW Kego Fmeke‚er ŘeceŐ[er GOesŐ[ke‚j ieesMle KeeRŘeWies~ vevns ves Ske‚ ōeŘeb[ Ietbmee efMekece ke‚er ŕeleer hej ceeje pees Gmes Ssmee ueiee ceevees ŕeleer hej yegue[espej ŘeŐ{ ieŔee nes, Gmeke‚er Řeslevee ueghle nesves ueieer vevns ves Gmes Ske‚ efKeueewves ke‚er lejn ke‚bOes hej ueeo efueŔee Deewj lenKeeves ke‚er Deesj ues Řeuee~

 

 

veerueeceer ceW heefle

ôme kes‚ Ske‚ Ŕegkeke‚ ves Dee@veueeFve kesyemeeFö hej Kego ke‚es veerueece ke‚jves ke‚e Hew‚meuee efke‚Ŕee nw~ 21 meeue kes‚ SueskešpeW[j õe‚eceejWke‚es ves Ske‚ Dee@veueeFve
Dee@kešMeve kesyemeeFö ceW Kego ke‚e hetje heesö&he‚esefueŔees efoŔee nw~ FmeceW efueKee nw efke‚ ken Ske‚ meeue leke‚ Meeoer kes‚ efueS keejböer kes‚ meeLe GheueyOe nQ~ Kego mes mebyebefOele nj peeveke‚ejer kes‚ Deueekee Deheveer öe@heuesme lemkeerj Yeer Ŕegkeke‚ ves meePee ke‚er nw~ Fme Dee@kešMeve ke‚er Ske‚ Mele& nw, efpemeceW ke‚ne ieŔee nw efke‚ pees Yeer ceefnuee meyemes pŔeeoe yeesueer ueieeSieer ken Ske‚ meeue leke‚ Gmekes‚ meeLe heefle kes‚ leewj hej jnsiee~ neueebefke‚, 35 ke<e& mes pŔeeoe Gce« keeueer ceefnueeDeeW ke‚es veerueeceer ceW efnmmee uesves ke‚er ceveener nw~ veerueeceer kes‚ efueS ke‚ce mes ke‚ce 10,000 ômeer jyeume ke‚er yeesueer ueieeveer peôjer nw~ ojDemeue, SueskešpeW[j Ske‚ Ŕegkee JŔeeJemeeŔeer nw pees Deheves Ske‚ ke‚ebö^skešö ke‚es hetje veneR ke‚j heeŔee Lee~ Fmekes‚ Řeueles Gmes 32 ueeKe ģheŔeeW ke‚e vegke‚meeve G"evee heŐ[e~ Ske‚ ke‚bheveer ves Gmes mõe‚erve efōebeföbie kes‚ efueS Dee@[&j efoŔee Lee, uesefke‚ve SueskešpeW[j ve lees keÚe‚ hej efōebeföbie Dee@[&j hetje ke‚j heeŔee Deewj ve ner Dee@[&j osveskeeueer ke‚bheveer ke‚e cewösefjŔeue ueewöe heeŔee~ neueebefke‚, Ŕen Dee@[&j SueskešpeW[j ke‚er yepeeŔe Gmekes‚ oesmle ke‚es efoŔee ieŔee Lee, pees hes‚efueŔej meeefyele ngDee~ Ssmes ceW Ske‚ Dee@veueeFve Dee@kešmeve ke‚bheveer Gvemes efceueer Deewj oesveeW ves ner Fme veerueeceer kes‚ efueS Deheveer menceefle os oer~ Fme veerueeceer kes‚ Řeueles SueskešpeW[j ôme ceW ke‚ehe‚er hee@heguej nes Řegke‚e nw~ Dee@kešMeve ke‚bheveer ves yeleeŔee efke‚ Deye leke‚ 3 ueeKe ģheS ke‚er yeesueer ueieeF& pee Řegke‚er nw~ ken Deewj Fblepeej ke‚j jns nQ, kešŔeeWefke‚ GvnW Fmemes pŔeeoe yeesueer ueieeS peeves ke‚er DeYeer Gcceero nw~ 21 efomebyej leke‚ ke‚jerye 200 ueesieeW ves Fme yeesueer ceW efnmmee efueŔee nw~ ueke‚er efkepeslee ke‚er Iees<eCee Fmeer mehleen kes‚ Deble leke‚ ke‚j oer peeSieer~ Gmekes‚ yeeo SueskešpeW[j ke‚er Gmemes Meeoer ke‚er leejerKe leŔe ke‚er peeSieer~ Flevee ner veneR ke‚F& cee@[efuebie SpeWmeer ves Yeer Gmes ke‚ece kes‚ efueS Dee@he‚j efoS nQ~

 

 

veece mes hejsMeeve

Deheves veece Deewj henŘeeve mes meYeer ke‚es yengle hŔeej neslee nw kešŔeeWefke‚ Fmemes nceejs peerkeve ke‚er meye ŔeeoW pegŐ[er nesleer nQ~ ceelee-efhelee yengle meesŘe mecePeke‚j Deheves yeŘŘes ke‚e veece jKeles nQ~ Deepe nce Deeheke‚es Ske‚ Ssmes MeKme kes‚ yeejs ceW yelee jns nQ efpemeke‚er hejsMeeveer ke‚e ke‚ejCe ner Gmeke‚e veece nw~
Dee@mö^sefueŔee ceW jnveskeeues Fme MeKme ke‚e veece Flevee Depeerye nw efke‚ pees Yeer Fmeke‚e veece megvelee nw ŘeeQke‚ peelee nw~ ueesieeW ke‚es Ŕeke‚erve efouekeeves kes‚ efueS Fme MeKme ves Deye Deheveer Hes‚meyegke‚ Deke‚eGbö hej Deheves heemeheesö& ke‚er he‚esöes Deheuees[ ke‚j oer nw~ leeefke‚ ueesie Gmeke‚er yeele hej efke’eeme ke‚j mekeW‚~ ojDemeue Fme MeKme kes‚ veece ke‚e GŘŘeejCe Ssmee nw pewmes ke‚esF& YeŲer ieeueer os jne nes~ Deeheke‚es peeveke‚j DeeMŘeŔe& nesiee efke‚ Fme MeKme kes‚ veece ke‚e GŘŘeejCe ke‚jves hej Ďhe‚ke‚ osö efyeŘe' megveeF& oslee nw~

 

 

heeŔepeeceeJeeues ieOes

ke‚heŐ[s henvevee Fbmeeve ke‚er cetueYetle pe§jleeW ceW Ske‚ nw uesefke‚ve kešŔee Deeheves ke‚Yeer megvee nw efke‚ peevekej Yeer ke‚heŐ[s henveles nQ~ Deepe nce Deeheke‚es Ske‚ Ssmeer peien kes‚ yeejs ceW yelee jns nQ peneb ieOes Yeer heeŔepeecee henveles nQ~ peer neb, ōe‚ebme kes‚ js …erhe ceW ōeefleke<e& osMe-efkeosMe mes heŔe&öke‚ Deeles nQ~ Fve heŔe&öke‚eW kes‚ efueS Yeer Ŕes ieOes Deeke‚<e&Ce ke‚e kes‚bű nesles nQ~ yesno leeke‚lekej ceeves peeveskeeues Fve ieOeeW ke‚e GheŔeesie hew‚kešö^er ceW ceeue {esves kes‚ efueS efke‚Ŕee peelee nw~ Deye Deehe meesŘe jns neWies efke‚ DeeefKej Fve ieOeeW ke‚es heeŔepeecee kešŔeeW henveeŔee peelee nw~ ke‚ehe‚er meceŔe henues mes ner Fve ieOeeW ke‚es heeŔepeecee henveeŔee peelee jne nw~ Fve ieOeeW ke‚es veceke‚ efveke‚eueves kes‚ ke‚ece ceW Fmlesceeue efke‚Ŕee peelee nw~ Ŕeneb mecegűer nkeeDeeW leLee oueoueer Yetefce nesves kes‚ ke‚ejCe ceŘŕjeW ke‚er leeoeo Yeer ke‚ehe‚er DeefOeke‚ nw~ peye Fve heMegDeeW hej meeceeve ueeoe peelee nw lees ceŘŕj ke‚eöves ke‚e Keleje Yeer neslee nw~ Keemeleewj mes hewjeW hej ceŘŕj ke‚eöves mes Fveke‚e meblegueve efyeieŐ[ peelee Lee, Fve ceŘŕjeW mes yeŘeeke kes‚ efueS ner Ŕes lejerke‚e DeepeceeŔee ieŔee pees ke‚ehe‚er ōeYeekeer jne~

 

 

keg‚Úes ke‚er efke‚[vewefhebie

Dekešmej yeŘŘeeW ke‚er efke‚[vewefhebie ke‚er KeyejW lees Deeleer jnleer nQ uesefke‚ve kešŔee ke‚Yeer keg‚Úes ke‚es efke‚[vewhe ke‚jves ke‚er Keyej Deeheves megveer nw~ DeeŔejueQ[ ceW Ske‚ Ssmee ceeceuee meeceves DeeŔee nw efpemes megveke‚j nj ke‚esF& nwjeve nw~ ojDemeue Ske‚ keg‚Úes ke‚es keg‚ŕ yeoceeMeeW ves Deiekee ke‚j efueŔee Deewj Gmekes‚ yeoues ceW 10 ueeKe ke‚er efhe‚jewleer ke‚er ceebie ke‚er nw~ ieewjleueye nw efke‚ DeeŔejueQ[ ceW jnveskeeues pee@Ŕe ye«esŘesjö ke‚e heeuelet keg‚Úee 7 efomebyej mes ueehelee nw~ keg‚Úes ke‚es Ketye leueeMeves kes‚ yeeo Deble ceW GvneWves {tb{ke‚j ueeveskeeues kes‚ efueS 3.5 ueeKe [e@uej kes‚ Fveece ke‚er Yeer Iees<eCee ke‚j oer~ Gmekes‚ yeeo Yeer Gveke‚e keg‚Úee veneR efceue meke‚e~ Ske‚ efove DeŘeeveke‚ pee@Ŕe kes‚ heeme Ske‚ he‚esve DeeŔee~ he‚esve ke‚jveskeeues MeKme ves GvnW ke‚ne efke‚ Deiej Dehevee keg‚Úee keeheme Řeenles nes legcnW 13000 efye«eföMe heeGb[ Ŕeeveer ueieYeie 10 ueeKe ģheS osves neWies~ Gme MeKme ves Oeceke‚er osles ngS ke‚ne efke‚ Deiej hewmes veneR efceues lees Gvekes‚ keg‚Úes ke‚es hesŐ[ hej ueöke‚eke‚j he‚ebmeer os oer peeSieer~

 

 

KegMeer kes‚ efueS

Deeiepeveer efye«ösve kes‚ keg‚ŕ jF&me yeŘŘes Fve efoveeW meesMeue meeFö Fbmöeęeece hej ke‚ehe‚er ŘeefŘe&le nes jns nQ~ ojDemeue Ŕes yeŘŘes Fve efoveeW nbmeves ke‚er kepen Keespe jns nQ, Fmekes‚ efueS FvneWves Ske‚ veeŔeeye lejerke‚e Yeer {tb{ efveke‚euee nw~ Deheveer yeesefjŔele ke‚es otj ke‚jves kes‚ efueS Fve mesefueefye«eföŔeeW kes‚ yeŘŘeeW ves 75 ueeKe ģheS ke‚er ke‚ercele ke‚er ceefme&[erpe ke‚ej ke‚es Deeie ueiee oer~ Deheveer oewuele Deewj jF&meer efoKeeves kes‚ efueS efke‚S ieS Fme ke‚ece ke‚e keeref[Ŕees Fbmöeęeece hej Yeer MesŔej efke‚Ŕee ieŔee nw~ keeref[Ŕees keeŔejue nesles ner meesMeue ceeref[Ŕee hej Yeer Fmeke‚e peyejomle efkejesOe efke‚Ŕee ieŔee~ Ŕetpeme& ves efueKee nw efke‚ Ŕen hespe Fme yeele ke‚e meyetle nw efke‚ hewmes mes legce kešueeme veneR Kejero meke‚les~ keneR, otmejs Ŕetpej ves efueKee- legce Ssmes ceW Deheves hewmes ke‚es yeyee&o ke‚j jns nes peye ueesieeW kes‚ heeme Dehevee hesö Yejves leke‚ kes‚ hewmes veneR nQ~

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa