keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee ve efškeāmeJee heFueer jecekeāFmes peeF& nce ceguegkeāJee ve efškeāmeJee heFueer jece

Fme meceŁe ieebJe peeves keāer ceeje-ceejer Ūeeuet nw~ ueesie efškeāš kesā efueS hejsMeeve nQ~ oueeue kesā ceehe&āle meyekeāes efškeāš efceue peelee nw ceiej Deece Deeoceer keāes efškeāš efceuevee `Deemeceeve mes leejs leesĢ[vee’ pewmee nw~ Skeā keāefJe kesā Iej ceW ieebJe ceW Meeoer heĢ[er nw~ Gmes cegbyeF& mes ceguegkeā peeves keāe efškeāš ŪeeefnS ceiej meejs ŲeŁeeme JŁeLe&& nes ieS~ henues lees Jen Deheveer yeerJeer mes yeĢ[er-yeĢ[er yeele keājlee Lee efkeā cesjer yengle henŪeeve nw, efškeāš efvekeāeue uebtiee, ceiej yeerJeer ves keāne Deye efškeāš efvekeāeueesW lees yesŪeeje hejsMeve~ FOej yeerJeer keāe jespe-jespe keāe leevee GOej oueeueeW Je nJeueoejeW keāe Oekeäkeāe~ yesŪeeje hejsMeeve nes ieŁee~ keāefJe keāe oo& keāuece kesā peefjS yeenj Deeves ueiee~ keāefJe ves keāne-

keāF&me peeF& nce ceguegkeāJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece,

vee efškeāmeJee heFueer jece, vee efškeāmeJee heFueer jece,

kesāG yevele ve yee kesāJešJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

yeeyet peer keā efŪeśer DeeJeF,

Iejs heĢ[ue yee Meeoer~

efškeāme efvemeejF Keeeflej YeFueer,

jece keāmece yejyeeoer~

efleveieF& cesnefj kesā mebie yebšJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

vee keāewveG heefnŪeeve nceejes,

vee yee kesāG mes `mesefšbie’~

efKeĢ[keāer hes peye-peye Yeer peeF&,

yeesueF memegje `Jesefšbie’

yebo keāFue Deeheve `iesšJee’

vee efškeāmeJee heFueer jece~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāe,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

jespe-jespe keāF efKeŪe-efKeŪe osefKeve

yeesefue heefĢ[ve efceefmejeFve,~

nceje mes leG DeŪŚer yeeFve,

efĢ[nJee keāF& efleGjeFve~

ncemeer hetŚFb, yeesuee `[sšJee’

vee efškeāmeJee heFueer jece

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee

vee efškeāmeJee heFueer jece

nce meesŪeues efkeā peeF& efvemeejer,

Deye `megefJeOee’ ceW YeFŁee~

ceiej efKejefkeāŁee hes henbgŪes leG

nesF jeF lee-lee LeFŁee~

`hueveyee’ mes Yeer pŁeeoe `jsšJee’,

vee efškeāmeJee heFueer jece~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

cesnje¤ efheāve leevee cejuesefme,

Ūesnje nesFiee ueeue,

meesŪeues Deye keāer peeF efvemeejye,

keāFmesG nce lelkeāeue~

keāchŁetšj hej yeF"s peFmes,

yebo nesF ieFue `vesšJee’~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

efpeŁeje efmemeefkeā-efmemeefkeā kesā jesJeF&,

kesākeāje keāner keāneveer~

efškeāme efvemeejF ceW ns yeyegJee,

Łeeo Dee ieFue veeveer~

ns ŲeYeg yeŪeeJee `šWšJee’

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee~

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

leerefve efovee jefleŁee meesS,

peeF ueieGues ueeFve,

hegefueme efveyengje efceefue oueeue mes,

ceeefj efonsefme js heāeFve~

yee oueueJeve kesā peceIešJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

efšefmeŁee mes peye peeF& yeleGues,

cegmkeāer ceeefj efveieesĢ[e,

keānF efkeā megefJeOee Megukeā nceF Yeer,

oF oŁee YeFŁee LeesĢ[e~

nce efceš Gyeot nj PebPešJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

FmšsMeve ceemšjJee kesā nce

peeF Ketye OecekeāGues~

nbefme kesā yeesuesefme, `peJeve keāceGkesā’

Gheje lekeā henbgŪeGkesā~

efoue hes ueeieue megefve keājšJee,

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

keāFmes peeF& nce ceguegkeāJee

vee efškeāmeJee heFueer jece~~

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa